Search Posts

klima-emner

Spørgsmål om klima og klimaændringer
500 svar om klima

Hvor meget energi indeholder Golfstømmen?
Hvor mange år tager det for Golfstømmen at flyde fra Grønland og tilbage til Grønland igen?
Kan varmere klima få Golfstrømmen til at stoppe?
Hvor meget vand synker til bunds i den "varmepumpe" som Golfstrømmen fodrer?
Hvor meget stiger havet?
Hvor meget af havstigningen gennem 1900-tallet skyldtes varmere atmosfære?
Hvor meget steg havet i det 20. århundrede (dvs. 1900-tallet)?
Hvor meget vil havstigningen være for de næste 100 år?
Hvorfor stiger havniveauet?
Hvad betyder opdæmmede søer (dæmninger) for havniveauet?
Hvor meget vand siver væk i bunden af verdens opdæmmede søer?
Hvor meget betyder fordampning fra dæmninger for havniveauet?
Hvad betyder kunstvanding for havniveaustigningen?
Skaber stigende havniveau allerede nu problemer på øer?
Spiller indsivning af saltvand en rolle i Danmark?
Trues turistindustrien af havstigningen?
Hvor mange øer er der i øgruppen Maldiverne – og hvad er deres gennemsnitshøjde?
Hvad koster det at sikre en kyst mod nedbrydning fra havet?
Hvor meget steg havet som følge af istidens ophør?
Hvor mange mennesker bor inden for 1 meter i højde fra havniveauet?
Hvor mange mennesker bor nærmere end 100 km fra havet?
Hvor meget af Jordens vand findes i havene?
Hvor meget vand fordamper fra havene?
Hvor meget vand bruges til kunstvanding i verden?
Hvor stor en del af kunstvandingen optages rent faktisk af planterne?
Hvor store landarealer kunstvandes i verden?
Hvor høje er digerne i Holland?
Hvor lang er Europas kystlinie?
Hvad er verdens lavest liggende kontinent?
Hvorfor synker vandoverfladen i Aralsøen?
Hvornår blev grundvandet under Saudi Arabien dannet?
Stiger ismængden på Grønland som følge af mere nedbør?
Hvor meget CO2 absorberer havene?
Vil klimaændring medføre flere skyer?
Hvem har givet skyerne navne?
Hvad karakteriserer de cirrus-skytypen?
Hvilken betydning har skytyperne på sollys-tilbagekastningen (albedo) ?
Hvad er de 10 basale grupper af skyer?
Kan man få skyer til at afgive regn?
Hvad betyder dråbestørrelsen for skyers reflektion af sollys?
Ved hvilken temperatur dannes kondensstriber efter fly?
Hvilken betydning har udstødningen fra fly for klimaet?
Hvor meget CO2 udledes ved flyvning?
Hvordan ville forurening fra fly kunne nedbringes?
Hvor meget falder temperaturen med højden?
Hvor meget af solstrålingen når igennem atmosfæren til jordoverfladen?
Kan klimaændringen reduceres ved at plante skov?
Hvor meget af Jordens nåleskove vokser i Ruslands taiga?
Hvilket miljø kræver koralrev?
Hvor meget er temperaturen steget i Mexico City på grund af menneskets tilstedeværelse der?
Hvor meget udgør isen på Antarktis af hele verdens ferskvandmængde?
Hvad kan alge-opbloomstring medføre?
Hvor dybt lever planktonalger i havet?
Hvad skyldes El Niño fænomenet?
Hvor stor var istykkelsen i Alperne under istiden?
Hvor meget er havet steget på grund af øget CO2-koncentration i atmosfæren?
Hvor meget udgør CO2 af Jordens atmosfære?
Hvordan dannes CO2?
Hvad er Mauna Loa?
I hvilken højde findes ozonlaget?
Hvordan dannes ozon?
Hvordan nedbrydes ozonlaget?
Hvor meget er ozonkoncentrationen faldet?
Hvad betyder ozonhullet for den ultraviolette stråling og hudkræft?
Hvor meget CFC-gas blev udledt?
Hvor meget har ozonkoncentrationen ændret sig?
Hvorfor er Bangladesh særlig udsat ved klimaændring?
Hvor meget sod udsendtes fra de brændende oliekilder under Golfkrigen?
Hvor mange mennesker bor i Sahel-ørkenen?
Hvad koster klimaændringerne?
Hvor meget af sollyset reflekteres på Venus?
Har solen ændret sig?
Hvornår var istiden definitivt slut og al istidens is væk?
Hvor meget af Jordens overflade benyttes til byer?
Hvordan ændres grundvandet under verdens byer?
Hvordan nedsætter planter atmosfærens indhold af CO2?
Hvilke fossile energikilder leverer mest CO2-udledning?
Hvor meget tropisk skov har vi tilbage?
Hvor stort er arealet af Jordens vådområder?
Hvor meget carbon ophobes i vådområder?
Hvor stor en del af Danmarks areal optages af landbruget?
Hvor meget CO2 udleder landbruget i Danmark?
Hvad er den samlede værdi af bygninger i Danmark?
Hvor meget af Danmarks energiforbrug går til opvarmning?
Hvor længe holder jernbanespor i Danmark?
Hvor stort er kloaksystemet i Danmark?
Hvad er La Niña?
Hvad er El Niño?
Hvornår begyndte videnskaben at interessere sig for El Niño?
Er der en regelmæssighed i El Niño fænomenets forekomst?
Hvad er troposfæren?
Hvad er stratosfæren?
Hvad er over stratosfæren?
Hvad er Nordlys?
Hvad består atmosfæren af?
Hvad er solens temperatur og udstråling?
Hvor meget energi sender solen ned til planeten Jorden?
Hvad er solpletter?
Hvad betyder Jordbanens afvigelse fra en ren cirkelbane for den modtagne solenergi?
Hvor stor er sollys-tilbagekastningen?
Hvad er gennemsnitsdybden og størrelsen af havene?
Hvor meget kan det regne?
Hvor meget vand indeholder skyerne?
Hvad betyder relativ fugtighed?
Hvad er regn?
Hvad er atomvinter?
Hvor meget vil havet stige ved 550 ppm stabiliseringsscenariet?
Hvor meget vil havet omkring Danmark stige?
Hvor lang er EU's udsatte kystlinie?
Hvor mange lande har kroniske vandproblemer?
Hvor mange søer har Danmark?
Hvad betyder koralrevene?
Hvad betyder CO2-stigningen for koralrevene?
Hvilken betydning vil klimaændringerne få for byggeri i Danmark?
Hvordan opstår orkaner?
Har klimaændringen medført kraftigere og hyppigere storme?
Hvor meget vil Danmark spare i mindre energiforbrug til rumopvarmning ved en klimaændring?
Hvad er forudsætningerne for B2-scenariet?
Hvordan forsvandt vandet fra Venus?
Hvorfor vil malaria blive hyppigere ved klimaændringer?
Har havniveauet ændret sig inden for de sidste ca. 2000 år?
Har man bevist, at CO2 er skyld i klimastigningen?
Hvor hurtigt steg havet efter istidens afslutning?
Hvor hurtigt steg temperaturen i Grønland efter istiden?
Hvor meget ændrer temperaturen sig fra en istid til en efteristid?
Hvor længe varede den sidste mellemistid?
Hvorfor bliver det varmere i Grønland?
Smelter isen omkring Antarktis?
Trækker gletscherne sig tilbage overalt?
Hvorfor trækker gletscherne sig tilbage?
Skyldes gletschernes tilbagerykning forurening med sod?
Hvorfor smelter gletscherne på Kilimanjaro?
Har gletscherne tidligere trukket sig tilbage i nyere tid?
Hvad indeholder smog?
Hvad bestemmer luftforureningens omfang?
Er der en sammenhæng mellem ozonhullet og klimaændringer?
Bidrager methylbromid til ozonhullet?
Er ozonforurening sygdomsfremkaldende?
Er ozonlaget i stratosfæren opvarmende eller kølende?
Hvilke alternativer er der til freongasserne, som er skyld i ozonhullet?
Hvor og hvordan dannes ozonlaget?
Hvor meget af drivhusgasvirkningen er menneskeskabt?
Hvordan kan man sænke udledningen af CO2?
Hvad er målsætningen for CO2-reduktion i Danmark?
Har CO2 sværere ved at opløses i et varmere hav?
Hvor meget svinger CO2-koncentrationen over vegetationen?
Er vanddamp en drivhusgas eller en feedbackfaktor?
Hvad betyder ændringer i jordbanen for klimaændringen?
Hvad er varmestråling og langbølget stråling?
Hvad betyder ændringer i solens aktivitet for klimaændringen?
Hvor meget opvarmer solen atmosfæren?
Kan variation i solens aktivitet forklare klimaændringerne?
Hvor meget langbølget stråling afgives fra Jorden?
Hvor meget infrarød stråling absorberes over en ørken?
Hvilken virkning havde udbruddet af Pinatubo-vulkanen?
Hvor stor er koncentrationen af CO2 i atmosfæren?
Hvor meget CO2 udsendes pr. år?
Hvad er målsætningen for hvor højt CO2-koncentrationen må stige?
Hvad vil det koste at stabilisere drivhusgasniveauet ved 550 ppm CO2 (en fordobling)?
Hvor meget vil temperaturen stige ved B2-scenariet og ved 550 ppm CO2 scenariet?
Hvor meget CO2 fjerner planter fra atmosfæren?
I hvilken højde virker drivhuseffekten fra CO2?
Hvilke drivhusgasser er vigtigst?
Hvad er drivhusgasvirkningen af methan?
Hvor meget er koncentrationen af methan steget i atmosfæren?
Hvordan virker NOx-stoffer på klimaændringerne?
Var temperaturen i Middelalderen lige så varm som i dag?
Kan klimamodeller bevise noget?
Er global opvarmning en teori, som stadig mangler at blive bekræftet?
Hvad er sammenhængen mellem energi-indstråling og temperatur?
Hvorfor falder temperaturen hurtigt om natten i ørkener?
Kan man forudsige klimaet, når man end ikke kan forudsige vejret 1 uge frem?
Hvad er hockey stick kurven?
Hvorfor vises "den lille istid" ikke på "hockey"-kurven over den globale klimastigning?
Hvor meget er temperaturen steget de sidste 100 år?
Kan de målte temperaturstigninger skyldes at målingerne er foretaget i byer?
Hvad er det mest sandsynlige scenarie?
Hvem bliver vinderne og hvem bliver taberne ved klimaændringer?
Vil der ske dramatiske ændringer i Danmark på grund af klimaændringer?
Hvad er varmevirkningen af drivhusgasser på Venus, Jorden og Mars?
Hvad ville temperaturen være uden vores atmosfære?
Hvad betyder klimaændringerne for danske skove og skovdriften?
Hvor stor er koncentrationen af lattergas, N2O, steget i atmosfæren?

Forkortelser som bruges i engelske artikler om klima

:

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply