Search Posts

nyheder-bionyt-163-del5

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2143 :
**How jet contrails screw up weather forecasts** :
Contrails high in the sky can change temperatures near the ground, often reducing the difference between daytime and nighttime highs and lows. “Research done regarding September 2001, during the three days (following 9/11) when no commercial jets were in the sky, suggested that contrails had an effect," says Andrew M. Carleton, a geography professor at Penn State. “But that was only three days. We
Google-Translate (maskinoversæt.): Contrails højt på himlen kan ændre temperaturen nær jorden, ofte formindsker forskellen mellem dag- og nat højder og nedture. "Forskning udført vedrørende september 2001 i de tre dage (efter 9/11), når ingen kommercielle jetfly var på himlen, foreslog, at contrails haft en effekt," siger Andrew M. Carleton, en geografi professor ved Penn State. "Men det blev kun tre dage. Vi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2144 :
**Racehorses at risk from misuse of cobalt, new study finds** :
Scientists warn about the numerous risks posed to racehorses from the misuse of cobalt chloride, a banned performance-enhancing agent that has been used illegally by trainers in Australia and USA.
Google-Translate (maskinoversæt.): Videnskabsfolk advarer om de mange risici til væddeløbsheste fra misbrug af cobaltchlorid, et forbudt præstationsfremmende middel, der har været brugt ulovligt af undervisere i Australien og USA.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2145 :
**Scientists study tie between insecticides and bee health** :
Scientists are studying the relationships between pesticides and row crops, farmers and beekeepers, and factors influencing honeybee health.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne studerer relationerne mellem pesticider og rækkeafgrøder ., landmænd og biavlere, og faktorer, der påvirker honningbiers sundhed

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2146 :
**Most kangaroos are 'left-handed'** :
Scientists report that wild kangaroos tend to favour their left hands in common tasks – the first example of non-human, species-wide "handedness".
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere rapporterer, at vilde kænguruer tendens til at favorisere deres venstre hænder almindelige opgaver – det første eksempel på ikke-menneskelige, arter-dækkende "håndethed".

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2147 :
**Faster, not stronger: How a protein regulates gene expression** :
By measuring the motion of single molecules, scientists have discovered how specialized proteins control gene expression by binding and compacting discrete parts of DNA inside the cell. The findings have significant implications for genetics and cancer research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ved at måle bevægelsen af enkelte molekyler, forskerne har opdaget, hvordan specialiserede proteiner styrer genekspression ved at binde og komprimering diskrete dele af DNA inde i cellen. Resultaterne har væsentlige konsekvenser for genetik og kræftforskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2148 :
**Individuals with social phobia have too much serotonin — not too little** :
Previous studies have led researchers to believe that individuals with social anxiety disorder or social phobia have too low levels of the neurotransmitter serotonin. A new study, however, shows that the situation is exactly the opposite. Individuals with social phobia make too much serotonin. The more serotonin they produce, the more anxious they are in social situations.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tidligere undersøgelser har fået forskerne til at tro, at personer med social angst eller social fobi har for lavt niveauer af neurotransmitteren serotonin. En ny undersøgelse viser imidlertid, at situationen er præcis det modsatte. Personer med social fobi gør for meget serotonin. Jo mere serotonin de producerer, jo mere bekymrede, de er i sociale situationer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2149 :
**This Man Wants To Kill The Watercooler** :
As useful as it once was, email has become a hodgepodge of unorganized conversations. Add to that other tools–Twitter, Google Hangouts–that crowd our screens. Slack, an app…
Google-Translate (maskinoversæt.): Så nyttigt som det var engang, har e-mail blevet et sammensurium af uorganiserede samtaler. Tilføj til, at andre værktøjer – Twitter, Google Hangouts -, crowd vores skærme. Slack, en app …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2150 :
**Here's A Photo Of A Brain Forming A New Idea** :
When a cartoon character has an idea, a light bulb illuminates above his head—a metaphor for how a new thought just seems to click into existence in the human brain. Now…
Google-Translate (maskinoversæt.): Når en tegneseriefigur har en idé, en pære lyser over hans hoved-en metafor for, hvordan en ny tanke synes bare at klikke i eksistens i den menneskelige hjerne. Nu …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2151 :
**Thomas Pollard (Yale University) 1: Mechanism of cell motility pt. 1** :
http://www.ibiology.org/ibioseminars/thomas-pollard-part-1.html Talk Overview: Pollard begins with a brief history of the proteins involved in cellular motility; actin, myosin, and the various factors involved in regulating actin filament turnover. He focuses on the role of the Arp2/3 protein complex in nucleating the growth of the branched actin filaments found at the leading edge of a motile cel
Google-Translate (maskinoversæt.): http://www.ibiology.org/ibioseminars/thomas-pollard-part-1.html Talk Oversigt: Pollard begynder med en kort historie af de involverede i cellulær motilitet proteiner; actin, myosin, og de ??forskellige faktorer, der er involveret i reguleringen af actin filament omsætning. Han fokuserer på den rolle, som ARP2 / 3 protein kompleks i kernedannende væksten af de forgrenede actinfilamenter findes på forkanten af en bevægelige cel

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2152 :
**Key measure of hospital quality does not give accurate indication of avoidable deaths** :
Standardized mortality ratios for hospitals do not provide an accurate picture of how many deaths could have been avoided, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Standardiseret dødelighed nøgletal for hospitalerne giver ikke et præcist billede af, hvor mange dødsfald kunne have været undgået, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2153 :
**New classification system for brain tumors** :
Despite modern chemoradiation therapy it is still very difficult to give reliable prognoses for malignant gliomas. Surgical removal of the glioma is still the preferred method of treatment. Doctors have now developed a new procedure for analyzing radiological imaging scans which makes it possible to predict the course of a disease relatively precisely.
Google-Translate (maskinoversæt.): Trods moderne chemoradiation terapi er det stadig meget vanskeligt at give pålidelige prognoser for maligne gliomer. Kirurgisk fjernelse af gliomer er stadig den foretrukne metode til behandling. Læger har nu udviklet en ny procedure for at analysere radiologiske billedbehandling scanninger, som gør det muligt at forudsige forløbet af en sygdom relativt præcist.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2154 :
**From sticks to balls: The shape of bacteria is evolving to better adapt to the throat** :
It's no coincidence that the earthworm's slender shape makes it perfect for weaving through narrow tunnels. Evolution molds the shapes of living creatures according to the benefits they offer. At the microscopic level, do the various shapes of bacteria also contribute to their survival? Does a spherical bacterium (coccus) have a better chance of infecting its host than its stick-shaped neighbor (b
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er ikke tilfældigt, at regnorm er slanke form gør den perfekt til vævning gennem smalle tunneler. Evolution forme figurer af levende væsener i henhold til de fordele, de tilbyder. På det mikroskopiske niveau har de forskellige former for bakterier bidrager også til deres overlevelse? Er et sfærisk bakterie (coccus) har en bedre chance for at inficere sin vært end stavformede nabo (b

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2155 :
**Kidney, bladder stones do not increase postmenopausal women's risk of osteoporosis** :
Postmenopausal women with kidney or bladder stones are not at increased risk for osteoporosis, but they do have about a 15 percent increased risk of another painful stone, physician-scientists report.
Google-Translate (maskinoversæt.): postmenopausale kvinder med nyre-eller blæresten er ikke øget risiko for osteoporose, men de har omkring en 15 procent øget risiko for en anden smertefuld sten, læge-forskere rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2156 :
**Tommy John surgeries increasing for youth athletes** :
Surgeries related to overuse elbow injuries, i.e. Tommy John Surgery, are more common among youth athletes than previously believed, according to new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kirurgiske indgreb relateret til overforbrug albue skader, dvs. Tommy John Surgery, er mere udbredt blandt unge atleter end hidtil troet, viser ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2157 :
**Neutrons find 'missing' magnetism of plutonium** :
Groundbreaking work has confirmed plutonium's magnetism, which scientists have long theorized but have never been able to experimentally observe.
Google-Translate (maskinoversæt.): Banebrydende arbejde har bekræftet plutonium magnetisme, som forskerne længe har teoretiseret, men har aldrig været i stand til eksperimentelt observere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2158 :
**Does dad’s ‘cologne’ make baby mice smarter?** :
Father mice may play a positive role in the development of their babies’ brains even before pregnancy, a new study suggests. When female mice were exposed to male pheromones, they later gave birth to smarter babies. “This is the first study to show that pheromone exposure exerts an influence across generations in mammals," says Sachiko Koyama, associate research scientist at the Indiana University
Google-Translate (maskinoversæt.): Far mus kan spille en positiv rolle i udviklingen af hjerne deres spædbørn selv før graviditeten, viser en ny undersøgelse. Når hunmus blev udsat for mandlige feromoner, de senere fødte smartere babyer. "Dette er den første undersøgelse at vise, at feromon eksponering udøver en indflydelse på tværs af generationer i pattedyr, "siger Sachiko Koyama, associeret forsker ved Indiana University

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2159 :
**Call for breastfeeding guidance for babies with Down's syndrome** :
Despite compelling evidence about the benefits of breastfeeding, little is known about the breastfeeding experiences of mothers of infants with Down's syndrome. In the UK, clinical commissioning groups and practitioners have a vital role in empowering and enabling these women to access help and support as soon as the child is born, states a new report.
Google-Translate (maskinoversæt.): trods overbevisende dokumentation om fordelene ved amning, lidt om de ammende erfaringer mødre til børn med Downs syndrom. I Storbritannien, kliniske idriftsættelse grupper og praktikere har en afgørende rolle i bemyndigelse og give disse kvinder at få adgang til hjælp og støtte, så snart barnet er født, fastslår en ny rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2160 :
**Volcanic eruptions slow down climate change — temporarily** :
Although global concentration of greenhouse gases in the atmosphere has continuously increased over the past decade, the mean global surface temperature has not followed the same path. Scientists have now found an explanation for this slowing down in global warming: the incoming solar radiation in the years 2008-2011 was twice as much reflected by volcanic aerosol particles in the lowest part of t
Google-Translate (maskinoversæt.): Selvom den globale koncentration af drivhusgasser i atmosfæren løbende er steget over de sidste ti år har den gennemsnitlige globale overfladetemperatur ikke fulgt den samme vej. Forskere har nu fundet en forklaring på dette opbremsning i den globale opvarmning: den indkommende solstråling i årene 2008-2011 var dobbelt så meget afspejlet af vulkansk aerosol partikler i den nederste del af t

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2161 :
**Carpe Eat'um: Invasive Asian Carp Leap into Restaurants, Grocery Stores** :
Benefit concert features pro chef’s carp cuisine creations
Google-Translate (maskinoversæt.): Benefit koncert byder pro kokkens karper køkken kreationer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2162 :
**Online program helps people with chronic pain** :
People can manage chronic pain and reduce their reliance on opioids through an Internet-based program that teaches non-medical alternatives like increased physical activity, thinking more positively and dealing with emotions, a new report suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): Folk kan styre kroniske smerter og mindske deres afhængighed af opioider via en internetbaseret program, der lærer ikke-medicinske alternativer som øget fysisk aktivitet, tænker mere positivt og beskæftiger sig med følelser, foreslår en ny rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2163 :
**Cancer survivors who smoke perceive less risk from tobacco** :
Cancer survivors who smoke report fewer negative opinions about smoking, have more barriers to quitting, and are around other smokers more often than survivors who had quit before or after their diagnosis.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kræft overlevende, der ryger rapport færre negative meninger om rygning, har flere barrierer for at holde op, og er omkring andre rygere oftere end overlevende, der havde holdt op før eller efter deres diagnose.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2164 :
**Supercharging stem cells to create new therapies** :
A new method for culturing stem cells has been developed, which sees the highly therapeutic cells grow faster and stronger. Stem cell therapy is showing promising signs for transplant patients, and the IL-17 treated stem cells should be even more effective at preventing and treating inflammation in transplant recipients — particularly controlling rejection in transplant patients.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny metode til dyrkning af stamceller er blevet udviklet, som ser de meget terapeutiske celler vokser hurtigere og stærkere. Stamcellebehandling viser lovende tegn for transplantationspatienter, og IL-17 behandlede stamceller bør være endnu mere effektive til at forebygge og behandle inflammation i transplanterede patienter -. Især kontrollerende afvisning hos transplanterede patienter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2165 :
**Pilot In Solar-Powered Plane Sets Aviation Record** :
André Borschberg, flying Solar Impulse 2, set a new record of 120 hours in the cockpit on a journey from Japan to Hawaii.»
Google-Translate (maskinoversæt.): André Borschberg, flyvende Solar Impulse 2, sæt en ny rekord på 120 timer i cockpittet på en rejse fra Japan til Hawaii. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2166 :
**New technology using silver may hold key to electronics advances** :
Engineers have invented a way to fabricate silver, a highly conductive metal, for printed electronics that are produced at room temperature. There may be broad applications in microelectronics, sensors, energy devices, low emissivity coatings and even transparent displays.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ingeniører har opfundet en måde at fremstille sølv, et stærkt ledende metal, til trykte elektronik, der er produceret ved stuetemperatur. Der kan være brede anvendelser i mikroelektronik, sensorer, energi enheder, lav emissivitet belægninger og endda transparente skærme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2167 :
**The sting in dengue's tail** :
Scientists have identified how small changes in dengue's viral genome can affect the virus' ability to manipulate human immune defenses and spread more efficiently.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har identificeret hvordan små ændringer i dengue er virale genom kan påvirke virus 'evne til at manipulere menneskelige immunforsvar og sprede mere effektivt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2168 :
**Should drinking water be centralized or decentralized?** :
A Canadian civil engineering graduate evaluates claims that more centralized US-style regulation of drinking water would improve outcomes for Canadians. The paper finds limited support for these claims but suggests they reflect deeply held Canadian political and cultural values.
Google-Translate (maskinoversæt.): En canadisk civil ingeniør vurderer påstande om, at mere centraliseret amerikansk-stil regulering af drikkevand ville forbedre resultater for canadierne. Papiret finder begrænset støtte til disse påstande, men antyder, at de afspejler dybt tilbageholdte canadiske politiske og kulturelle værdier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2169 :
**Medical tourism: Implications for patients, health systems** :
Patients who travel abroad for medical treatment risk returning with complications or infections that require costly treatment, and is one of the issues highlighted in a new handbook exploring medical tourism.
Google-Translate (maskinoversæt.): Patienter, der rejser til udlandet for medicinsk behandling risiko vender tilbage med komplikationer eller infektioner, der kræver dyre behandling, og er et af de spørgsmål fremhæves i en ny håndbog udforske medicinsk turisme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2170 :
**Vaccine to protect global communities from malaria under development** :
A professor studying malaria mosquito interaction has discovered a new mosquito protein for the development of a vaccine that is expected to stop the spread of the disease in areas where it is considered endemic. Malaria is transmitted by mosquitoes, and it infects millions of people in Africa, Asia and South America every year, causing a global health crisis. Local populations, US military person
Google-Translate (maskinoversæt.): En professor studere malaria myg interaktion har opdaget en ny myg protein for udviklingen af en vaccine, der forventes at stoppe spredningen af sygdommen i områder, hvor det anses for endemisk. Malaria overføres af myg, og det inficerer millioner af mennesker i Afrika, Asien og Sydamerika hvert år, hvilket medfører en global sundhed krise. Lokalbefolkningen, amerikansk militær person,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2171 :
**Experts cover Korean MERS outbreak in new article** :
An overview and analysis of the factors underlying the recent Middle East Respiratory Syndrome coronavirus outbreak in Korea has been published by experts.
Google-Translate (maskinoversæt.): en oversigt og analyse af de faktorer, der ligger til grund for nylig Mellemøsten Respiratory Syndrome coronavirus udbrud i Korea er blevet offentliggjort af eksperter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2172 :
**Waging war on Australia's nastiest parasite: Scientists map blowfly genome** :
Researchers have decoded the Australian sheep blowfly genome, adding ammunition to the battle against one of the nation's most insidious pests. This blowfly is responsible for about $280 million in losses to Australia's sheep industry each year from flystrike.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har afkodet den australske får blowfly genom, tilføjer ammunition til kampen mod en af landets mest lumske skadedyr. Denne blowfly er ansvarlig for omkring 280 millioner dollar i tab for Australiens får industrien hvert år fra Flystrike.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2173 :
**New Oxytocin Neuroscience Counters "Cuddle Hormone" Claims** :
Researchers are still working out the nuances of how oxytocin affects the brain, with few studies definitively linking autism to problems in oxytocin signaling
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere arbejder stadig ud nuancerne i hvordan oxytocin påvirker hjernen, med få undersøgelser endeligt forbinder autisme til problemer i oxytocin signalering

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2174 :
**New light shed on how neurons control muscle movement** :
Researchers studying how the brain controls movement in people with paralysis, related to their diagnosis of Lou Gehrig's disease, have found that groups of neurons work together, firing in complex rhythms to signal muscles about when and where to move.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere studerer hvordan hjernen kontrol bevægelse i folk med lammelser, relateret til deres diagnose af Lou Gehrig sygdom, har fundet, at grupper af neuroner arbejder sammen med et skud i komplekse rytmer at signalere musklerne om, hvornår og hvor de skal flytte.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2175 :
**Picky Eaters Are Not All Alike** :
Research suggests there are four patterns of behavior and the issue isn’t always food
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskning tyder der fire adfærdsmønstre og spørgsmålet isn 't altid fødevarer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2176 :
**How to wipe out polio and prevent its re-emergence** :
Public health officials stand poised to eliminate polio from the planet. But a new study shows that the job won't be over when the last case of the horrible paralytic disease is recorded. Using disease-transmission models, graduate researchers demonstrate that silent transmission of poliovirus could continue for more than three years with no reported cases.
Google-Translate (maskinoversæt.): Offentlig sundhed embedsmænd står klar til at fjerne polio fra planeten. Men en ny undersøgelse viser, at jobbet ikke vil være over, når det sidste tilfælde af den forfærdelige paralytisk sygdom registreres. Brug af sygdom-transmission modeller, graduate forskere viser, at tavs overførsel af poliovirus kunne fortsætte i mere end tre år uden rapporterede tilfælde.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2177 :
**Emotional brains 'physically different' from rational ones** :
Researchers have found physical differences in the brains of people who respond emotionally to others' feelings, compared to those who respond more rationally.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet fysiske forskelle i hjernen hos mennesker, der reagerer følelsesmæssigt på andres følelser, sammenlignet med dem, der reagerer mere rationelt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2178 :
**Elucidation of chemical ingredients in rice straw** :
For the first time, researchers have successfully elucidated the biochemical and biofuel-producing materials contained in rice straw. Future applications include using these materials in species of rice with high starch content, as well as reducing costs and increasing the efficiency of biochemical and biofuel production.
Google-Translate (maskinoversæt.): For første gang, forskere har med succes belyst de biokemiske og biobrændsel-producerende materialer i ris halm. Fremtidige anvendelser omfatter anvendelse af disse materialer i arter af ris med højt indhold af stivelse, samt reducere omkostningerne og øge effektiviteten af biokemiske og biobrændstof-produktion.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2179 :
**Inkjet inks made of silk could yield smart bandages, bacteria-sensing gloves and more** :
Researchers created and tested a custom library of inkjet-printable, functional silk inks doped with bioactive components such as antibiotics, enzymes, nanoparticles, and growth factors. The natural silk polymer stabilized the agents over time and enabled printing in varied mechanically robust formats.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne oprettet og testet en brugerdefineret bibliotek af inkjet-printbare, funktionelle silke trykfarver doteret med bioaktive komponenter sådanne som antibiotika, enzymer, nanopartikler og vækstfaktorer. Den naturlige silke polymer stabiliseret agenterne over tid og aktiveret udskrivning i varierede mekanisk robuste formater.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2180 :
**When a sudden boost in status at work isn't all good** :
Imagine getting a sudden boost in status at work that changes you from a largely ignored worker to someone that others turn to for advice and help. Sounds great, doesn’t it? But a new study finds that an unanticipated gain in status can come with some negative baggage – if you did not earn the boost.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forestil dig at få en pludselig løft i status på arbejdet, der ændrer dig fra en stort set ignoreret arbejdstager til en person, som andre henvende sig til for at få råd og hjælp. Det lyder godt, ikke sandt? Men en ny undersøgelse fastslår, at en uventet gevinst i status kan komme med nogle negative bagage -. Hvis du ikke optjene boost

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2181 :
**Gene fuels age-related obesity and diabetes** :
Practically everyone gets fatter as they get older, but some people can blame their genes for the extra padding. Researchers have shown that two different mutations in a gene called ankyrin-B cause cells to suck up glucose faster than normal, fattening them up and eventually leading to the type of diabetes linked to obesity.
Google-Translate (maskinoversæt.): Næsten alle får federe som de bliver ældre, men nogle mennesker kan bebrejde deres gener for den ekstra polstring. Forskere har vist, at to forskellige mutationer i et gen kaldet ankyrin-B forårsage celler til at suge glucose hurtigere end normalt, opfedning dem op og til sidst fører til type diabetes forbundet med fedme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2182 :
**Cancer discovery links experimental vaccine and biological treatment** :
A new study has linked two seemingly unrelated cancer treatments that are both now being tested in clinical trials. One treatment is a vaccine that targets a structure on the outside of cancer cells, while the other is an altered enzyme that breaks apart RNA and causes the cell to commit suicide. The new understanding could help both approaches.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse har knyttet to tilsyneladende uafhængige cancer behandlinger, er begge nu testes i kliniske forsøg. En behandling er en vaccine, der er rettet mod en struktur på ydersiden af cancerceller, mens den anden er en ændret enzym, der nedbryder RNA fra hinanden og forårsager cellen til at begå selvmord. Den nye forståelse kunne hjælpe begge tilgange.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2183 :
**What New Horizons Is Looking For On Pluto, And How** :
Pluto by moonlightJHUAPL / SwRIThe sun on Pluto's moon Charon is 1,000 times dimmer that here on Earth, but it will still be bright enough to capture the first images of Pluto's night region.At 7:50am EDT tomorrow, July 14, New Horizons, the fastest spacecraft ever launched, will perform the first close-encounter flyby of Pluto and its system of five known moons. During that approach, New Horizon
Google-Translate (maskinoversæt.): Pluto ved moonlightJHUAPL / SwRIThe solen på Plutos måne Charon er 1.000 gange lysdæmper der her på Jorden, men det vil stadig være lyse nok til at fange de første billeder af Plutos nat region.At 07:50 EDT morgen 14. juli, New Horizons, den hurtigste rumfartøj nogensinde lanceret, vil udføre den første close-møde forbiflyvning af Pluto og dens system af fem kendte måner. I løbet af denne tilgang, New Horizon

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2184 :
**Deceptive flowers: How flowers use scent, nectar to manipulate pollinators, herbivores** :
When plants advertise for pollinators they frequently also attract herbivores. Scientists have demonstrated in field trials that the flowers of the coyote tobacco Nicotiana attenuata are able to solve this dilemma. The researchers showed that when flowers produce both scent and nectar and are visited by three different pollinators, their outcrossing increases. Moreover, both floral traits influenc
Google-Translate (maskinoversæt.): Når planterne reklamere for bestøvere de ofte også tiltrækker planteædere. Forskere har påvist i feltforsøg, at blomsterne i den coyote tobak Nicotiana attenuata er i stand til at løse dette dilemma. Forskerne viste, at når blomster producere både duft og nektar og er besøgt af tre forskellige bestøvere, deres fremmedbestøvning stiger. Desuden både blomster træk influenc

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2185 :
**Why not build houses the environmentally friendly way?** :
Green buildings are indeed healthy buildings, say researchers who conducted the first comprehensive review of studies that focused on green buildings and summarized the health benefits for the people who work and live in them. The green building movement has taken off in the past 10 years. By definition, the design of green buildings minimizes impact on the environment by reducing the use of energ
Google-Translate (maskinoversæt.): Grønne bygninger er faktisk sunde bygninger, siger forskere, der gennemførte den første omfattende gennemgang af undersøgelser, der fokuserede på grønne bygninger og opsummerede de sundhedsmæssige fordele for de mennesker, der arbejder og bor i dem. Den grønne bygning bevægelsen har taget i de seneste 10 år. Definition, design af grønne bygninger minimerer påvirkningen af miljøet ved at reducere brugen af ENERG

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2186 :
**Norwegian iron helped build Iron Age Europe** :
Two thusand years ago, Norway produced iron in significant quantities. Much of it was exported both southward and northward from Trøndelag in central Norway, a new study confirms.
Google-Translate (maskinoversæt.): To thusand år siden, Norge producerede jern i betydelige mængder. Meget af det blev eksporteret både sydover og nordover fra Trøndelag i det centrale Norge, en ny undersøgelse bekræfter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2187 :
**Strategies to prevent stillbirth examined** :
Reducing the risk of stillbirth calls for better monitoring of women during their pregnancy to help find those whose babies' lives could be saved by early delivery, a new report suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): Reduktion af risikoen for dødfødsel opfordrer til bedre overvågning af kvinder under deres graviditet for at hjælpe med at finde dem, hvis spædbørn liv kunne reddes ved tidlig levering, en ny rapport antyder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2188 :
**Scientists develop free, online genetic research tool** :
For most genetic scientists, the lack of access to computer servers and programs can hinder genetic advancements. Now, a group of scientists has introduced a game changer in the world of biological research. The online, free service, RNAMiner, has been developed to handle large data sets which could lead to faster medical results.
Google-Translate (maskinoversæt.): For de fleste genetiske forskere, kan den manglende adgang til servere og programmer hindre genetiske fremskridt. Nu har en gruppe forskere indført en game changer i verden af den biologiske forskning. Den online, gratis service, RNAMiner, er blevet udviklet til at håndtere store datasæt, der kunne føre til hurtigere medicinske resultater.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2189 :
**Serious adverse events rare in healthy volunteers participating in phase I drug trials** :
Many people believe that phase I trials with healthy volunteers are very risky and because they pose risks with no benefits, unethical. But how risky are such trials? Less than 1% of 11,000 healthy volunteers who participated in 394 phase I trials for new drugs experienced serious complications, according to a new meta-analysis of participants in non-cancer, phase I medication trials. In addition,
Google-Translate (maskinoversæt.): Mange mennesker tror, ??at fase I forsøg med raske frivillige er meget risikabelt, og fordi de udgør risici med ingen fordele, uetisk. Men hvor risikabelt er sådanne forsøg? Mindre end 1% af 11.000 raske frivillige, der har deltaget i 394 fase I forsøg med nye lægemidler oplevet alvorlige komplikationer, ifølge en ny meta-analyse af deltagere i ikke-kræft, fase I medicin forsøg. Desuden

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2190 :
**Protein's impact on colorectal cancer is dappled** :
Researchers have discovered a cell signaling pathway that appears to exert some control over initiation and progression of colorectal cancer, the third leading cause of cancer-related death in the United States. A key protein in the pathway also appears to be predictive of cancer survival rates.
Google-Translate (maskinoversæt.): har forskere opdaget en celle signalvej, der synes at udøve en vis kontrol over initiering og progression af colorektal cancer, den tredje hyppigste årsag til cancer-relaterede dødsfald i USA. Et centralt protein i vejen ser også ud til at være prædiktiv for kræft overlevelsesrater.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2191 :
**Alcohol sensitizes brain response to food aromas, increases food intake in women** :
The first study of its kind measuring the brain's role in mediating caloric intake following alcohol consumption among women shows that alcohol exposure sensitizes the brain's response to food aromas and increases caloric intake.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den første undersøgelse af sin art måle hjernens rolle i mediering kalorieindtag efter alkoholforbrug blandt kvinder viser, at alkohol eksponering sensitizes hjernens reaktion på fødevarer aromaer og stiger kalorieindtag .

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2192 :
**Food for thought: Use more forages in livestock farming** :
Small-scale livestock farming in the tropics can become more intensive yet sustainable if more and better forage is used to feed the animals being reared. This could benefit farming endeavors in rural South Asia, sub-Saharan Africa, Central America and the Caribbean, and see a move away from the increased reliance on grain-based feeds, say scientists.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mindre husdyrhold i troperne kan blive mere intensiv alligevel bæredygtig, hvis mere og bedre foder bruges til at fodre dyrene opdrættes. Dette kunne gavne landbrug bestræbelser i landdistrikterne Sydasien, Afrika syd for Sahara, Mellemamerika og Caribien, og se en bevægelse væk fra den øgede afhængighed af korn-baserede feeds, siger forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2193 :
**Aromatic couple makes new chemical bonds** :
Making carbon-carbon bonds continues to be an important strategy to synthesize useful pharmaceuticals, agrochemicals and organic materials. Chemists have now expanded the scope of a Nobel Prize-winning carbon-carbon bond forming reaction by using aromatic esters and boronic acids as coupling partners in the presence of an economically and environmentally friendly nickel catalyst.
Google-Translate (maskinoversæt.): Gør carbon-carbon bindinger fortsat en vigtig strategi at syntetisere nyttige lægemidler, landbrugskemikalier og organiske materialer. Kemikere har nu udvidet omfanget af en Nobelpris-vindende carbon-carbon binding dannende reaktion ved hjælp af aromatiske estere og boronsyrer som kobling partnere i tilstedeværelsen af en økonomisk og miljøvenlig nikkel-katalysator.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2194 :
**Supreme Court Blocks Obama Administration Plan On Power Plant Emissions** :
In a 5-4 ruling, the court says the Environmental Protection Agency should have taken into account the costs of complying with regulation.»
Google-Translate (maskinoversæt.): I en 5-4 afgørelse, siger domstolen Miljøstyrelsen burde have taget hensyn til omkostningerne ved at overholde forordningen. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2195 :
**New antibody weapons against Marburg virus** :
New immune molecules that protect against deadly Marburg virus, a relative of Ebola virus, have been identified by researchers. The research provides ingredients needed to develop treatments for future Marburg outbreaks, they say.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nye immune molekyler, der beskytter mod dødelig Marburg virus, en slægtning af Ebola-virus, er blevet identificeret af forskere. Forskningen giver ingredienser er nødvendige for at udvikle behandlinger for fremtidige Marburg udbrud, siger de.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2196 :
**These 'skins' are in: Students' designs give prosthetics a new look** :
Students have produced "skins" or covers for prosthetic limbs.
Google-Translate (maskinoversæt.): Eleverne har produceret "skins" eller dækker for proteser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2197 :
**Supercomputer model shows planet making waves in nearby debris disk** :
A new supercomputer simulation of the planet and debris disk around the nearby star Beta Pictoris reveals that the planet's motion drives spiral waves throughout the disk, a phenomenon that causes collisions among the orbiting debris. Patterns in the collisions and the resulting dust appear to account for many observed features that previous research has been unable to fully explain.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny supercomputer simulering af planeten og snavs disk omkring den nærliggende stjerne Beta Pictoris afslører, at planetens bevægelse drev spiral bølger hele disken, et fænomen, der forårsager kollisioner blandt det kredsende debris. Mønstre i kollisioner og den resulterende støv synes at tegne sig for mange observerede funktioner, som tidligere forskning har været i stand til fuldt ud at forklare.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2198 :
**New drug squashes cancer's last-ditch efforts to survive** :
As a tumor grows, its cancerous cells ramp up an energy-harvesting process to support its hasty development. This process, called autophagy, is normally used by a cell to recycle damaged organelles and proteins, but is also co-opted by cancer cells to meet their increased energy and metabolic demands. A compound that stops this cellular recycling process has now been developed by scientists.
Google-Translate (maskinoversæt.): Som en tumor vokser, dens kræftceller rampe op en energi-høst proces til støtte for sin forhastede udvikling. Denne proces, der kaldes autophagy, anvendes normalt af en celle til at genbruge beskadigede organeller og proteiner, men er også co-valgt af kræftceller til at opfylde deres øgede energi og metaboliske krav. En forbindelse, der stopper denne cellulære genbrug proces er nu blevet udviklet af forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2199 :
**A good appetizer could make your main course less enjoyable** :
A new study outlines how a good appetizer can make people enjoy the main course less, and a mediocre appetizer can make them enjoy the main course more.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse skitserer, hvordan en god appetitvækker kan gøre folk nyder hovedretten mindre, og en middelmådig appetitvækker kan gøre dem nyde hovedretten mere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2200 :
**Wakey wakey! Yawning elephants snapped in the act** :
Chimps do it. Hippos do it. Now sleepy elephants have been caught having an early morning yawn
Google-Translate (maskinoversæt.): Chimps gør det. Flodheste gør det. Nu søvnige elefanter er blevet fanget med en tidlig morgen gabe

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2201 :
**Rapid skin improvement seen after treating systemic sclerosis patients with fresolimumab** :
A major treatment breakthrough for total body scarring of the skin that occurs in patients with systemic sclerosis, also known as scleroderma, may soon be available for the estimated 300,000 Americans who suffer with this condition. Currently, no treatment is available.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et stort behandling gennembrud for kroppens samlede ardannelse i huden, der opstår hos patienter med systemisk sklerose, også kendt som sklerodermi, kan snart være til rådighed for de anslåede 300.000 amerikanere, der lider af denne betingelse. I øjeblikket ingen behandling er til rådighed.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2202 :
**Private-Sector Plan to Spot Earth-Threatening Asteroids Struggles to Launch** :
The B612 Foundation has only raised a small fraction of the estimated cost for its proposed "Sentinel" space telescope
Google-Translate (maskinoversæt.): Den B612 Foundation har kun rejst en lille brøkdel af de anslåede omkostninger for sin foreslåede "Sentinel" rumteleskopet

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2203 :
**June Marathon — featuring Eyewire swag!** :
It’s time for another Marathon! Get ready to trace to the finish line! Image by Diana Robinson UPDATE The Marathon was finished in record time, 9 hours, 54 minutes! Individual results can be found here, if you won swag, or are eligible to nominate a name for the Neuron you’ll be receiving an email from us in the next few days! Points and badges have been awarded! EyeWire’s June marathon begins on
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er tid til en anden maraton! Gør dig klar til at spore til målstregen! Billede af Diana Robinson UPDATE Marathon var færdig på rekordtid, 9 timer, 54 minutter! Individuelle resultater kan findes her, hvis du vandt tyvekoster, eller er berettiget til at udpege et navn til Neuron du vil modtage en e-mail fra os i de næste par dage! Points og badges har fået en pris! EyeWire fra juni marathon begynder på

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2204 :
**Turning fake pills into real treatments** :
A series of fascinating studies showed that many people respond positively to placebo pills — even when they are told that the pills don't have any active ingredients. Researchers are now testing these "open-label" placebos for the first time among cancer survivors.
Google-Translate (maskinoversæt.): en række fascinerende undersøgelser viste, at mange mennesker reagerer positivt på placebo piller – selv når de får at vide, at pillerne ikke har nogen aktive ingredienser. Forskere er nu afprøve disse "open-label" placebo for første gang blandt kræft overlevende.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2205 :
**Car of the future: Autonomous, or cooperative** :
The self-driving car has strong potential for improving traffic flow, road safety, and reducing the environmental impact of traffic. But only if it is designed to communicate with other cars and smart road systems. Not all self-driving cars fulfill this requirement. Scientists call for an integral innovation approach that requires European policy makers and companies to set up standards for the de
Google-Translate (maskinoversæt.): Den selv-kørsel bil har stort potentiale for at forbedre trafikafviklingen, trafiksikkerheden og mindske miljøpåvirkningen fra trafikken. Men kun hvis det er beregnet til at kommunikere med andre biler og intelligente vejanlæg. Ikke alle selvstændige køre biler opfylder dette krav. Forskere opfordrer til en integreret innovation tilgang, der kræver europæiske beslutningstagere og virksomheder til at etablere standarder for de

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2206 :
**Tests to gauge genetic risks for prostate cancer now are feasible** :
Men with an elevated, genetically inherited risk for prostate cancer could be routinely identified with a simple blood or urine test, scientists have concluded, potentially paving the way to better or earlier diagnosis. The study included 7,783 men with prostate cancer and 38,595 without the disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): mænd med en forhøjet, er genetisk nedarvet risiko for prostatakræft kunne rutinemæssigt identificeres med en simpel blod eller urin test, har forskerne konkluderet, potentielt brolægning vejen til bedre eller tidligere diagnose. Undersøgelsen omfattede 7783 mænd med prostatakræft og 38.595 uden sygdommen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2207 :
**Pulsed electrical fields may provide improved skin rejuvenation** :
Current therapies aimed at skin rejuvenation that affect all exposed tissue can change skin's structure and function. Even approaches that directly target skin cells — such as fractional and some other types of lasers — can have undesired effects including scarring and discoloration. A new approach to skin rejuvenation may be less likely to have unintended side effects such as scarring and alter
Google-Translate (maskinoversæt.): Nuværende terapier til formål at hudforyngelse, der påvirker alle eksponerede væv kan ændre hudens struktur og funktion. Selv nærmer sig direkte målrette hudceller – såsom fraktioneret og nogle andre typer af lasere – kan have uønskede virkninger, herunder ardannelse og misfarvning. En ny tilgang til hudforyngelse kan være mindre tilbøjelige til at have utilsigtede bivirkninger, såsom ardannelse og ændre

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2208 :
**Recalling positive memories reverses stress-induced depression** :
In a remarkable demonstration of the curative power of memory, scientists have established that artificial reactivation of memories stored during a positive experience can suppress the effects of stress-induced depression. The research shows how positive and negative memories interact in mood disorders, and provides a specific brain circuit for future clinical interventions.
Google-Translate (maskinoversæt.): I en bemærkelsesværdig demonstration af den helbredende effekt af hukommelse, har forskere konstateret, at kunstig reaktivering af minder lagret under en positiv oplevelse kan undertrykke virkningerne af stress -induceret depression. Forskningen viser, hvordan positive og negative erindringer interagerer i humørsvingninger, og giver en specifik hjerne kredsløb for fremtidige kliniske tiltag.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2209 :
**Human cell models accelerate research into brown fat** :
A team of researchers has created cell lines of human brown and white fat precursor cells that will help investigators to pick apart the factors that drive the development and activity of each type of cell.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et hold af forskere har skabt cellelinjer af humane brune og hvide fedt prækursorceller der vil hjælpe efterforskerne at plukke fra hinanden de faktorer, der drive udviklingen og aktiviteten af hver type celle.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2210 :
**Parental behavior not affected by stress, anxiety of premature birth, study shows** :
Preterm children often require special care in the neonatal period including incubator care or assistance with breathing. Previous research has suggested that this stress, separation and an increased tendency for depression may impair a mother's parenting behavior and adversely affect preterm children's long term development. New research shows that the stress and worry of giving birth prematurely
Google-Translate (maskinoversæt.): For tidligt fødte børn ofte kræver særlig omhu i den neonatale periode herunder inkubator pleje eller hjælp til at trække vejret. Tidligere forskning har antydet, at denne stress, separation og en øget tendens til depression kan forringe en mors forældre adfærd og påvirke præmature børns udvikling på lang sigt. Ny forskning viser, at stress og bekymring for at føde for tidligt

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2211 :
**What fish ears can tell us about sex, surveillance and sustainability** :
Scientists have found a way to pry into the private lives of fish — by looking in their ears. By studying ear stones in fish, which act as tiny data recorders, scientists can now reveal migration patterns and even provide insights into their sex life.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet en måde at snage i private liv fisk – ved at kigge i deres ører. Ved at studere øre sten i fisk, der fungerer som små data optagere, kan forskerne nu afsløre migrationsmønstre og endda give indblik i deres sexliv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2212 :
**When Weed Is The Cure: A Doctor's Case for Medical Marijuana** :
Dr. David Casarett used to think of medical marijuana as "a joke." But after taking a deeper look, he's changed his mind. Casarett's new book is Stoned: A Doctor's Case for Medical Marijuana.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Dr. David Casarett plejede at tænke på medicinsk marihuana som "en joke." Men efter at have taget en dybere kig, han ændrede sin mening. Casarett nye bog er Stoned:. En Lægens tilfældet for medicinsk marihuana »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2213 :
**Obesity-related behaviors increase when school's out** :
Regardless of family income, children on summer break consume more sugar, watch more television, and eat fewer vegetables than the rest of the year, according to researchers. Although obesity-promoting behaviors are generally more common during the summer break, the differences in obesity behaviors between income groups were not exacerbated during the summer break.
Google-Translate (maskinoversæt.): Uanset familiens indkomst, børn på sommerferien forbruge mere sukker, se mere tv, og spiser færre grøntsager end resten af året, ifølge forskerne. Selvom fedme-fremmende adfærd er generelt mere almindelige i løbet af sommerferien, blev forskellene i fedme adfærd mellem indkomstgrupper ikke forværret i løbet af sommerferien.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2214 :
**From Fishing With Mom To Becoming A Top Fisheries Official** :
For NPR's series #RaceOnTech, we are meeting the diverse men and women who work in America's tech and science fields, like Mamie Parker, a fish and wildlife biologist who's a pioneer in her field.»
Google-Translate (maskinoversæt.): For NPR serie #RaceOnTech vi opfylde de forskellige mænd og kvinder, der arbejder i Amerikas tech og science felter, ligesom Mamie Parker, en fisk og dyreliv biolog, der er en pioner inden for sit felt. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2215 :
**Air travel and climate: What is the link?** :
What impact does a warming planet have on air travel and how might that, in turn, affect the rate of warming itself? A new study has found a connection between climate and airline flight times, suggesting a feedback loop could exist between the carbon emissions of airplanes and our changing climate.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvilke konsekvenser har en opvarmning planet har på flyrejser og hvordan kan det til gengæld påvirke hastigheden for opvarmning selv? En ny undersøgelse har fundet en sammenhæng mellem klima og flyselskab flytider, hvilket tyder på en feedback-loop kunne eksistere mellem kulstofemissioner af flyvemaskiner og vores ændrede klima.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2216 :
**Invasions out of center of diversity increase risk of disease epidemics in wheat** :
Scientists have found that strains of the wheat pathogen causing severe yellow rust epidemics in Europe have their origin in the center of diversity in the Himalayan region. It seems that the fungus has been spread by rust spores carried by the wind from Asia to Europe, possibly through the northern part of Central Asia. The yellow rust fungus is genetically very diverse in the Himalayas, where it
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet, at stammer af hvede patogen forårsager alvorlige gulrust epidemier i Europa har deres oprindelse i midten af mangfoldighed i Himalaya-regionen. Det lader til, at svampen er blevet spredt af rust sporer båret af vinden fra Asien til Europa, eventuelt gennem den nordlige del af Centralasien. Den gule rust svamp er genetisk meget forskelligartet i Himalaya, hvor det

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2217 :
**Adverse effects of clinical trial data transparency: Should we worry?** :
New legislation forces drug developers to disclose most of their clinical trials data when applying for approval of a new drug. Many will probably think that this is a good idea. However, too much transparency in drug development might be problematic, according to a new report. The report warns that the new regulations might make it difficult for companies to patent new medical uses for known drug
Google-Translate (maskinoversæt.): ny lovgivning kræfter narkotika udviklere til at videregive de fleste af deres kliniske forsøg data, når de ansøger om godkendelse af et nyt lægemiddel. Mange vil sikkert synes, at det er en god idé. For meget åbenhed i lægemiddeludvikling, kan dog være problematisk, ifølge en ny rapport. Rapporten advarer om, at de nye regler kan gøre det vanskeligt for virksomhederne at patentere nye medicinske anvendelser for kendte lægemidler

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2218 :
**Older athletes able to return to sport after rotator cuff repair** :
Outcomes following the arthroscopic repair of rotator cuff tears in older athletes appears to be successful a majority of the time, according to new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Resultater efter artroskopisk reparation af rotator cuff tårer i ældre atleter synes at være en succes størstedelen af tiden, viser ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2219 :
**Puppies triumph!** :
In the battle of cuteness, it appears that puppies have been ruled even more adorable than kittens, according to EyeWire. Congratulations to everyone, and enjoy your bonuses!
Google-Translate (maskinoversæt.): I Slaget af nuttethed, fremgår det, at hvalpe er blevet udelukket endnu mere bedårende end killinger, i henhold til EyeWire. Tillykke til alle, og nyd din bonus!

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2220 :
**'Jumping genes' may drive esophageal cancer** :
'Jumping genes' may add to the genetic chaos behind more than three-quarters of esophageal cancer cases, scientists have discovered. 'Jumping genes', called L1 elements, can uproot themselves and move to new areas in the DNA, sometimes accidentally moving into genes that control the cell's growth.
Google-Translate (maskinoversæt.): Jumping gener "kan føje til den genetiske kaos bag mere end tre fjerdedele af esophageal kræfttilfælde, forskere har opdaget. "Jumping gener«, kaldet L1 elementer, kan rive sig selv og flytte til nye områder i DNA, nogle gange ved et uheld flytter ind gener, der styrer cellens vækst.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2221 :
**Flies that pollinized Cretaceous plants 105 million years ago** :
When we think about pollination, the image that comes first to our mind is a bee or a butterfly covered by pollen. However, in the Cretaceous —about 105 million years ago— bees and butterflies did not exist, and most terrestrial ecosystems were dominated by non-flowering plants (gymnosperms).
Google-Translate (maskinoversæt.): Når vi tænker over bestøvning, det billede, der kommer først til vores sind er en bi eller en sommerfugl dækket af pollen. Men i Kridttiden -Om 105 millioner år siden- bier og sommerfugle ikke eksisterede, og de ??fleste terrestriske økosystemer var domineret af ikke-blomstrende planter (nøgenfrøede).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2222 :
**Memory keeps declining for years after stroke** :
A stroke happens in an instant, but memory and thinking ability can keep getting worse for as long as six years afterward—at a rate much faster than normal brain aging. For a new study, researchers used data from 23,572 Americans aged 45 years or older from the Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) study. “We found that stroke is associated with cognitive decline over t
Google-Translate (maskinoversæt.): Et slagtilfælde sker på et øjeblik, men hukommelse og tænkning evne kan holde værre så længe som seks år bagefter-med en hastighed meget hurtigere end normal hjerne aldring. For en ny undersøgelse, forskere brugte data fra 23.572 amerikanere i alderen 45 år eller ældre fra Årsager til Geographic og racemæssige forskelle i Stroke (HENSYN) undersøgelse. "Vi fandt, at slagtilfælde er forbundet med kognitiv tilbagegang i t

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2223 :
**Brain circuit in fruit fly that detects anti-aphrodisiac uncovered** :
New research has identified the neural circuit in the brain of the fruit fly (Drosophila melanogaster) that is responsible for detecting a taste pheromone, which controls the decision of male flies to mate with females.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning har identificeret den neurale kredsløb i hjernen hos bananfluen (Drosophila melanogaster), der er ansvarlig for at detektere en smag feromon, som kontrollerer den beslutning af mandlige fluer at parre sig med hunnerne .

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2224 :
**Bonobos use a range of tools like stone-age humans** :
The chimps' randy relatives have been seen using tools as shovels and levers in captivity, and even fashioning a spear to jab at a researcher
Google-Translate (maskinoversæt.): De Chimps 'Randy pårørende er set ved hjælp af værktøjer som skovle og løftestænger i fangenskab, og selv udforme et spyd til at stikke på en forsker

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2225 :
**Cognitive behavioral therapy for insomnia with psychiatric, medical conditions** :
Cognitive behavioral therapy is a widely used nonpharmacologic treatment for insomnia disorders and an analysis of the medical literature suggests it also can work for patients whose insomnia is coupled with psychiatric and medical conditions, according to an article.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kognitiv adfærdsterapi er en udbredt nonpharmacologic behandling for søvnløshed lidelser og en analyse af den medicinske litteratur tyder det også kan arbejde for patienter, hvis søvnløshed er kombineret med psykiatriske og medicinske tilstande, ifølge en artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2226 :
**Restraint, confinement still an everyday practice in mental health settings** :
Providers of mental-health services still rely on intervention techniques such as physical restraint and confinement to control some psychiatric hospital patients, a practice that can cause harm to both patients and care facilities, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Udbydere af mental-sundhedstjenester stadig er afhængige af interventions- teknikker såsom fysisk tilbageholdenhed og indespærring til at styre nogle psykiatriske hospitalspatienter, en praksis, der kan forårsage skade på både patienter og plejefaciliteter, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2227 :
**Therapeutic nitric oxide generated from air with an electric spark** :
Treatment with inhaled nitric oxide can be life saving for newborns, children and adults with several dangerous conditions, but the availability of the treatment has been limited by the size, weight and complexity of equipment needed to administer the gas and the therapy's high price. Now a research team has developed a lightweight, portable system that produces nitric oxide from the air by means
Google-Translate (maskinoversæt.): kan Behandling med inhaleret nitrogenoxid være livreddende til nyfødte, børn og voksne med flere farlige forhold, men tilgængeligheden af behandlingen er blevet begrænset af størrelse, vægt og kompleksitet af udstyr nødvendig for at administrere gassen og terapi høje pris. Nu er en forskergruppe har udviklet en let, bærbart system, der producerer nitrogenoxid fra luften ved hjælp

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2228 :
**Five-day space weather forecasts?** :
Coronal mass ejections (CME), billion-ton solar plasma eruptions moving towards Earth at up to 2500 kilometers per second, can cause extensive and expensive disruption by damaging power, satellite and communication networks. A UK consortium is proposing an operational mission, called Carrington-L5, to give a five-day warning of hazardous solar activity that could inflict severe damage to our infra
Google-Translate (maskinoversæt.): Koronale masse udslyngninger (CME), milliard-ton sol plasma udbrud på vej mod Jorden i op til 2500 kilometer i sekundet, kan forårsage omfattende og dyre forstyrrelser ved at beskadige magt, satellit- og kommunikationsnetværk. En britisk konsortium foreslår en operationel mission, kaldet Carrington-L5, for at give en fem-dages varsling af farligt solaktivitet, der kunne påføre alvorlig skade på vores infra

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2229 :
**A 'movie' of ultrafast rotating molecules at a hundred billion per second** :
Can you imagine how subnano-scale molecules make an ultrafast rotation at a hundred billion per second? Do the ultrafast rotating subnano-scale molecules show a wave-like nature rather than particle-like behavior? Scientists took sequential 'snapshots' of ultrafast unidirectionally rotating molecules at a hundred billion per second to see for themselves.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kan du forestille dig, hvordan subnano målestok molekyler gøre en ultrahurtig rotation på et hundrede milliarder per anden? Gør ultrahurtige roterende subnano skala molekyler viser en bølge-lignende karakter snarere end partikel-lignende adfærd? Forskere tog sekventielle 'snapshots "af ultrahurtige ensrettet roterende molekyler på et hundrede milliarder per sekund for at se for sig selv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2230 :
**Brains Fold Just Like Paper** :
Turinboy/ Flickr CC By 2.0Crumpled paper balls don’t just look like brains—they act like them too.Larger brains tend to be more wrinkly than smaller brains, and because of this scientists have long thought that the degree of folding must have something to do with the number of neurons.In a study published today in Science, researchers found that the amount of brain folding actually has nothing to
Google-Translate (maskinoversæt.): Turinboy / Flickr CC Af 2.0Crumpled papirkugler ikke bare ligne hjerner-de opfører sig som dem too.Larger hjerner tendens til at være mere rynket end mindre hjerner, og på grund af denne forskere har længe troet, at graden af foldning skal have noget at gøre med antallet af neurons.In en undersøgelse offentliggjort i dag i Science, fandt forskerne, at mængden af hjernen folde faktisk har noget at

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2231 :
**Cheek muscles hold up better than leg muscles in space** :
Muscles need gravity to maintain optimal health, and when they do not have it, they deteriorate. A new report, however, suggests that this might not be true for all muscles, offering hope that there may be ways to preserve muscle mass and strength for individuals in low-resistance environments, whether it be the microgravity of space, extended periods in a hospital bed, or a 9-5 job behind a desk.
Google-Translate (maskinoversæt.): Muskler har brug for tyngdekraften til at opretholde optimal sundhed, og når de ikke har det, de forværres. En ny rapport, tyder dog, at dette ikke kan være tilfældet for alle muskler, der tilbyder håb om, at der kan være måder at bevare muskelmasse og styrke til personer i lav-modstand miljøer, hvad enten det er den vægtløshed af plads, længere perioder i en hospitalsseng eller en 9-5 job bag et skrivebord.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2232 :
**Blood test for lung cancer a step closer** :
Two oncologists and a research scientist are helping pave the way to an easier, more accurate, less invasive way to screen for the most common form of lung cancer. Lung cancer is the most common cancer in men worldwide and the number one cancer killer in the United States.
Google-Translate (maskinoversæt.): To onkologer og forsker hjælper bane vejen for en lettere, mere præcis, mindre invasive måde at screene for den mest almindelige form for lungekræft. Lungekræft er den mest almindelige kræftform hos mænd over hele verden og nummer et kræft dræber i USA.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2233 :
**We Wish This Luxury Airship Was Real** :
Luxury Airship ConceptMac Byers, via Internet ArchiveLuxury airships are confined to the dust-bin of history–beautiful, slow-moving machines best remembered for a fiery crash. We are now more than ever in an age of airship revival. Google bought a pair of old Navy airship hangars. An abandoned army dirigible found a second life in the United Kingdom, attracting public funders this past May in th
Google-Translate (maskinoversæt.): Luksus Airship ConceptMac Byers, via Internet ArchiveLuxury luftskibe er begrænset til støv-bin historiens – smukke, langsomme maskiner bedst husket for en fyrig nedbrud. Vi er nu mere end nogensinde i en alder af luftskib genoplivning. Google købte et par gamle Navy luftskib hangarer. En forladt hæren dirigible fundet et andet liv i Det Forenede Kongerige, tiltrækker offentlige finansieringskilder dette tidligere maj i th

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2234 :
**How your brain knows it's summer** :
Researchers have discovered a key mechanism underlying how animals keep track of the seasons. The study shows how circadian clock machinery in the brain encodes seasonal changes in daylight duration through GABA activity along with changes in the amount of chloride located inside certain neurons.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget en vigtig mekanisme, der ligger til grund, hvordan dyrene holde styr på årstiderne. Undersøgelsen viser, hvordan døgnrytmen ur maskiner i hjernen koder årstidsvariationen i dagslys varighed gennem GABA aktivitet sammen med ændringer i mængden af chlorid placeret inde bestemte neuroner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2235 :
**Flatworms could replace mammals for some toxicology tests** :
Laboratories that test chemicals for neurological toxicity could reduce their use of laboratory mice and rats by replacing these animal models with tiny aquatic flatworms known as freshwater planarians, scientists say.
Google-Translate (maskinoversæt.): Laboratorier at test kemikalier til neurologisk toksicitet kan reducere deres brug af laboratorie mus og rotter ved at erstatte disse dyremodeller med bittesmå akvatiske fladorme kendt som ferskvand planarierne, videnskabsfolk siger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2236 :
**New method for rapid authentication of edible oils and screening of gutter oils** :
Researchers have developed a new method for rapid authentication of edible oils and screening of gutter oils.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en ny metode til hurtig godkendelse af spiselige olier og screening af rendestenen olier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2237 :
**X-rays and electrons join forces to map catalytic reactions in real-time** :
A new technique reveals atomic-scale changes during catalytic reactions in real time and under real operating conditions. The results demonstrate a powerful operando technique — from the Latin for "in working condition" — that may revolutionize research on catalysts, batteries, fuel cells, and other major energy technologies.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny teknik afslører atomar skala forandringer under katalytiske reaktioner i realtid og under real driftsbetingelser. Resultaterne demonstrerer en kraftfuld operando teknik – fra det latinske for "i funktionsdygtig stand" – det kan revolutionere forskning i katalysatorer, batterier, brændselsceller og andre store energiteknologier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2238 :
**SpaceX rocket explosion is setback for US crewed space missions** :
Hopes that privately built rockets can restart crewed space flight from US soil have taken a blow with a Falcon 9 failure within minutes of launch
Google-Translate (maskinoversæt.): håber, at privat bygget raketter kan genstarte bemandet rumflyvning fra USA jord har taget et slag med en Falcon 9 fiasko inden for minutter efter lanceringen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2239 :
**More Heroin Deaths Anticipated Due to High Supply from Afghanistan** :
A U.N. office warned on Friday that record poppy output in Afghanistan will translate into a spike in heroin-induced deaths, with death rates already rising in Britain and the U.S.
Google-Translate (maskinoversæt.): En FN-kontor advarede fredag, at rekord valmue output i Afghanistan vil udmønte sig i en stigning i heroin-dødsfald, med dødelighed allerede stigende i Storbritannien og USA

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2240 :
**Low scores on memory and thinking tests may signal Alzheimer's 18 years prior to disease** :
Errors on memory and thinking tests may signal Alzheimer's up to 18 years before the disease can be diagnosed, a new study suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fejl på hukommelsen og tænker tests kan signalere Alzheimers op til 18 år, før sygdommen kan diagnosticeres, viser en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2241 :
**Smartphone app may prevent dangerous freezing of gait in Parkinson's patients** :
CuPID is striving to provide personalized rehabilitation for patients with Parkinson's disease who experience gait disturbances. It is a home-based personalized rehabilitation tool in the form of a smartphone app that harnesses wearable sensors, audio biofeedback, and external cuing to provide intense motivational training tailored to each patient.
Google-Translate (maskinoversæt.): Amor stræber efter at give personlig rehabilitering for patienter med Parkinsons sygdom, der oplever gangforstyrrelser. Det er en hjemme-baseret personlig rehabilitering værktøj i form af en smartphone app, der udnytter bærbare sensorer, audio biofeedback og ekstern cuing at give intens motiverende træning skræddersyet til hver patient.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2242 :
**DNA Evidence Is Not Foolproof** :
Since it made its courtroom debut in the mid-1980s, DNA evidence has been integral to thousands of cases (including, famously, the OJ Simpson murder trial). Juries and…
Google-Translate (maskinoversæt.): Da det gjorde sin retssal debut i midten af 1980'erne, DNA beviser har været integreret til tusindvis af sager (herunder, berømt, retssagen om mordet OJ Simpson). Juryer og …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2243 :
**Starfish that clone themselves live longer** :
Starfish that reproduce through cloning avoid aging to a greater extent than those that propagate through sexual reproduction.
Google-Translate (maskinoversæt.): Starfish, der gengiver gennem kloning undgå aldring i højere grad end dem, der udbreder sig gennem seksuel reproduktion.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2244 :
**Blood test for pancreatic cancer could catch disease in time** :
The concentration of a protein in the blood could allow doctors to screen people for a cancer that has one of the worst survival rates
Google-Translate (maskinoversæt.): Koncentrationen af et protein i blodet kan tillade læger til at screene folk for en kræft, der har en af de værste overlevelsesrater

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2245 :
**Do emotions like shame botch psych research?** :
Thomas Scheff would like psychologists to talk about emotion—not just to share feelings, but to advance science. According to Scheff, intuition could be the catalyst that lets psychology progress in areas where it has stagnated. In the Review of General Psychology, Scheff argues that research into aggression catharsis, stigma, and self-esteem have become bogged down because scientific method in ps
Google-Translate (maskinoversæt.): Thomas Scheff ville ligesom psykologer til at tale om følelser, ikke blot at dele følelser, men at fremme videnskab. Ifølge Scheff, kunne intuition være den katalysator, der lader psykologi fremskridt på områder, hvor det er stagneret. I gennemgang af General Psychology, Scheff hævder, at forskning i aggression katarsis, stigmatisering, og selvværd er blevet kørt ned, fordi videnskabelig metode i ps

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2246 :
**Biomanufacturing of CdS quantum dots** :
Engineers have demonstrated a bacterial method for the low-cost, environmentally friendly synthesis of aqueous soluble quantum dot nanocrystals at room temperature.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ingeniører har vist en bakteriel metode til lave omkostninger, miljøvenlig syntese af vandig opløselig kvantepunkt nanokrystaller ved stuetemperatur.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2247 :
**Detecting exoplanets close to their host star** :
Astronomers have successfully commissioned a new type of optic that can reveal the image of an exoplanet next to its parent star. The 'vector Apodizing Phase Plate' (vector-APP) coronagraph was installed at the 6.5-m Magellan Clay telescope in Chile in May 2015, and the first observations demonstrated an unprecedented contrast performance very close to the star, where planets are more likely to re
Google-Translate (maskinoversæt.): Astronomer har med succes bestilt en ny type optik, der kan afsløre billedet af en exoplanet siden sin stjerne. Den 'vektor Apodizing Phase Plate "(vektor-APP) koronograf blev installeret på 6,5-m Magellan Clay teleskop i Chile i maj 2015 og de ??første observationer viste en hidtil uset kontrast præstation meget tæt på stjernen, hvor planeter er mere tilbøjelige til re

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2248 :
**Clients lost in system when safety-net agencies close** :
Safety-net agencies, such as food banks and nonprofits offering health care, serve vulnerable individuals who are uninsured or underinsured and help them connect with services, such as health care, legal aid and housing. An American researcher offers recommendations for agency leaders and policymakers to make sure safety-net agencies are sustainable and, if they do close, clients continue to recei
Google-Translate (maskinoversæt.): Sikkerhedsnet agenturer såsom mad banker og nonprofits tilbyder sundhedspleje, tjener sårbare personer, der er uforsikret eller underforsikret og hjælpe dem i kontakt med tjenester, såsom sundhedspleje, retshjælp og boliger. En amerikansk forsker har anbefalinger til agentur ledere og politikere for at sikre sikkerhedsnet agenturer er bæredygtige, og hvis de gør tæt, kunder fortsat recei

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2249 :
**Early modern humans interbred with Neanderthals** :
Genetic analysis of a 40,000-year-old jawbone from Romania reveals that early modern humans interbred with Neanderthals when they first came to Europe.
Google-Translate (maskinoversæt.): Genetisk analyse af en 40.000 år gammel kæbeben fra Rumænien viser, at tidlige moderne mennesker krydset med neandertalere da de først kom til Europa.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2250 :
**Man or woman? Look at the lips** :
The contrast between lip and skin color can quickly identify a person's gender, according to new research. The brain also analyzes light reflection in the eye area, which provides much information but requires more time to be interpreted.
Google-Translate (maskinoversæt.): kan Kontrasten mellem læben og hudfarve hurtigt identificere en persons køn, viser ny forskning. Hjernen analyserer også lysrefleksion i området omkring øjnene, som giver mange oplysninger, men kræver mere tid skal fortolkes.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2251 :
**Successful ovulation of 100 eggs from one female mouse** :
A new method of controlled ovarian hyperstimulation, termed ultra-superovulation, has been developed by researchers in which ovulation of a very large number of eggs from one female mouse occurs. This development makes it possible to analyze gene function more efficiently through mass production of knockout mice.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny metode for kontrolleret ovarie hyperstimulation, kaldet ultra-superovulation, er blevet udviklet af forskere, hvor ægløsning af et meget stort antal æg fra en kvindelig mus forekommer. Denne udvikling gør det muligt at analysere genfunktion mere effektivt gennem masseproduktion af knockout-mus.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2252 :
**Volcanic eruptions glimpsed on Venus** :
Scientists say they have the best evidence yet that there is hot lava spewing from the surface of Venus.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere siger, at de har de bedste beviser endnu, at der er varm lava spewing fra overfladen af Venus.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2253 :
**Lefties are all right with kangaroos** :
Kangaroos prefer to use one of their hands over the other for everyday tasks in much the same way that humans do, with one notable difference: generally speaking, kangaroos are lefties. The finding is the first to consider handedness in wild kangaroos, and challenges the notion that 'true' handedness among mammals is a feature unique to primates.
Google-Translate (maskinoversæt.): kænguruer foretrækker at bruge en af deres hænder over den anden for dagligdags opgaver i meget på samme måde, som mennesker gør, med en bemærkelsesværdig forskel: generelt kænguruer er venstreorienterede. Konstateringen er den første til at overveje håndethed i vilde kænguruer, og udfordrer forestillingen om, at 'sand' håndethed blandt pattedyr er en unik for primater funktion.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2254 :
**Silver coat lets Saharan ants withstand scorching desert heat** :
Unique triangular hairs help keep Saharan silver ants cool at 70°C by manipulating the physics of light
Google-Translate (maskinoversæt.): Unikke trekantede hår hjælper med at holde Sahara sølv myrer køle ved 70 ° C ved at manipulere fysik lys

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2255 :
**Sequential immunizations could be the key to HIV vaccine** :
Scientists have thought for some time that multiple immunizations, each tailored to specific stages of the immune response, could be used to generate a special class of HIV-fighting antibodies, so-called broadly neutralizing antibodies. New findings provide the first evidence supporting this approach.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har tænkt i nogen tid, at multiple immuniseringer hver skræddersyet til specifikke stadier af immunresponset, kan anvendes til at generere en speciel klasse af HIV-kæmper antistoffer, såkaldte bredt neutraliserende antistoffer. Nye fund giver den første dokumentation for denne tilgang.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2256 :
**New biomarkers might help personalize metastatic colorectal cancer treatment** :
Metastatic colorectal cancer patients tend to live longer when they respond to the first line of chemotherapy their doctors recommend. To better predict how patients will respond to chemotherapy drugs before they begin treatment, researchers conducted a proof-of-principle study with a small group of metastatic colorectal cancer patients. The results revealed two genes that could help physicians ma
Google-Translate (maskinoversæt.): Metastatiske kræftpatienter kolorektal tendens til at leve længere, når de reagerer på den første linje i kemoterapi deres læger anbefaler. For bedre at forudsige, hvordan patienter vil reagere på kemoterapi narkotika, før de begynder behandlingen, forskere gennemført en proof-of-principle studie med en lille gruppe af metastatisk kræftpatienter kolorektal. Resultaterne viste to gener, der kunne hjælpe læger ma

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2257 :
**Scientists create computational algorithm for fact-checking** :
Network scientists have developed a new computational method that can leverage any body of knowledge to aid in the complex human task of fact-checking. In multiple experiments, the automated system consistently matched the assessment of human fact-checkers in terms of their certitude about the accuracy of these statements.
Google-Translate (maskinoversæt.): Netværk forskere har udviklet en ny beregningsmetode, der kan udnytte ethvert organ af viden til støtte i den komplekse menneskelige opgave faktisk kontrol. I flere eksperimenter, det automatiserede system konsekvent matchede vurderingen af menneskelige fact-brikker i form af deres vished om nøjagtigheden af disse udsagn.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2258 :
**Lymph nodes signal more aggressive thyroid cancer even in young patients** :
Patients older than age 45 with thyroid cancer that has spread to neck lymph nodes have long been considered at higher risk of dying, but the same has not been true for younger patients. Younger thyroid cancer patients with lymph node involvement are also at increased risk of dying, researchers report, contrary to current beliefs and staging prognostic tools that classify young patients as having
Google-Translate (maskinoversæt.): Patienter ældre end 45 år med kræft i skjoldbruskkirtlen, der har spredt sig til hals lymfeknuder har længe været betragtet højere risiko for at dø, men det samme har ikke været tilfældet for yngre patienter. Yngre skjoldbruskkirtlen kræftpatienter med lymfeknude involvering er også en øget risiko for at dø, forskere rapporterer, i modsætning til de nuværende overbevisninger og iscenesættelse prognostiske værktøjer, der klassificerer unge patienter som havende

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2259 :
**What #diabetes tells us about public health** :
Researchers have looked at #diabetes and two measures of Twitter engagement—retweets and favorites—to better understand how health information can spread on social media. The study found retweeting and favoriting was significantly lower for tweets about the number or percentage of people with diabetes, while favoriting was higher for tweets about health problems associated with diabetes. “This may
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har kigget på #diabetes og to mål for Twitter engagement-retweets og foretrukne- til bedre at forstå, hvordan helbredsoplysninger kan spredes på sociale medier. Undersøgelsen fandt retweeting og som foretrukken var signifikant lavere for tweets om antallet eller procentdelen af mennesker med diabetes, mens som foretrukken var højere for tweets om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med diabetes. "Det kan

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2260 :
**Longevity hormone is lower in stressed, depressed women** :
Women under chronic stress have significantly lower levels of klotho, a hormone that regulates aging and enhances cognition, researchers have found in a study comparing mothers of children on the autism spectrum to low-stress controls.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kvinder under kronisk stress har betydeligt lavere niveauer af klotho, et hormon, der regulerer aldring og forbedrer kognition, forskere har fundet i en undersøgelse, der sammenligner mødre til børn på autisme spektrum til lav-stress kontrol.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2261 :
**New method for investigating, classifying liver tumors** :
Adenomas are rare liver tumors, a certain percentage of which can become malignant. Using a new MR (magnetic resonance) technique, it is now possible to classify adenomas without subjecting patients to invasive tissue sampling procedures.
Google-Translate (maskinoversæt.): adenomer er sjældne levertumorer, en vis procentdel af som kan blive ondartet. Ved hjælp af en ny MR (magnetisk resonans) teknik, er det nu muligt at klassificere adenomer uden at udsætte patienterne for invasive væv prøveudtagning procedurer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2262 :
**Philae Lander Communicates From Comet After Seven Months of Silence** :
It's alive! The first spacecraft ever to touch down on a comet is back from the dead.In November, the Rosetta mission's Philae lander was supposed to achieve the first-ever…
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er i live! Det første rumfartøj nogensinde at røre ned på en komet er tilbage fra dead.In november blev Rosetta missionens Philae lander formodes at opnå den første nogensinde …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2263 :
**How Long Would It Take To Drive To Pluto?** :
As New Horizons completes its journey to the far reaches of the solar system, NPR takes a look at just how long it takes to get to Pluto.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Som New Horizons afslutter sin rejse til langt op af solsystemet, NPR tager et kig på, hvor lang tid det tager at komme til Pluto ».

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2264 :
**California’s anti-vaping bill goes up in smoke** :
Demise of legislation highlights rise of e-cigarette lobbying.Nature 523 267 doi: 10.1038/523267a
Google-Translate (maskinoversæt.): Demise af lovgivningen fremhæver anledning af e-cigaret lobbying.Nature 523 267 doi: 10,1038 / 523267a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2265 :
**3D printers poised to have major implications for food manufacturing** :
The use of 3D printers has the potential to revolutionize the way food is manufactured within the next 10 to 20 years, impacting everything from how military personnel get food on the battlefield to how long it takes to get a meal from the computer to your table, according to new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Brugen af 3D-printere har potentialet til at revolutionere den måde, maden er fremstillet i næste 10 til 20 år, påvirker alt fra, hvordan militære personel få mad på slagmarken for, hvor lang tid det tager at få et måltid fra computeren til dit bord, viser ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2266 :
**45 states get an “F" for health care cost transparency** :
Texas and 44 other states have received failing grades on their health care price transparency laws, according to a recent report that tracks whether states had passed laws or regulations requiring health care pricing information be made public. The report, created by the Health Care Incentives Improvement Institute. also examines how well current laws were being put into action, including providi
Google-Translate (maskinoversæt.): Texas og 44 andre stater har modtaget svigtende kvaliteter på deres helbred pleje prisgennemsigtighed love, ifølge en nylig rapport, der sporer, om stater havde bestået love eller regler, der kræver sundhedspleje prisoplysninger offentliggøres. Rapporten, skabt af Health Care Incentives Forbedring Institute. undersøger også, hvor godt gældende love blev sat i aktion, herunder providi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2267 :
**High Heat Measured under Antarctica Could Support Substantial Life** :
Nearly a kilometer below the ice scientists have found a Yellowstone-like geothermal glow that could create life-rich subglacial lakes—and lubricate Antarctic ice loss
Google-Translate (maskinoversæt.): Næsten en kilometer under isen forskere har fundet en Yellowstone-lignende geotermisk glød, der kunne skabe liv-rige tunneldale søer-og smøre Antarktis is tab

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2268 :
**Improved sperm diagnostic test may pinpoint best fertility treatment for couples** :
The first diagnostic test for sperm RNA based on next-generation sequencing has been developed by scientists. For couples with unexplained infertility, the test may help determine the best infertility treatment for couples having difficulty conceiving.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den første diagnostiske test for sperm RNA baseret på næste generation sekventering er blevet udviklet af forskere. For par med uforklarlig barnløshed, testen kan hjælpe med at bestemme den bedste behandling for barnløshed for par, der har svært ved at blive gravid.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2269 :
**Traces of HIV detected in the city** :
Since the treatment has become available, HIV is often described as 'undetectable' and the risk of transmission has been drastically reduced. However, the epidemic is still quite present in the lives of many gay and bisexual men … and in public spaces.
Google-Translate (maskinoversæt.): Da behandlingen er blevet tilgængelig, HIV er ofte beskrevet som "målbart" og risikoen for overførsel er blevet drastisk reduceret. Men epidemien er stadig ret til stede i livet for mange homoseksuelle og biseksuelle mænd … og i det offentlige rum.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2270 :
**Peppermint oil and cinnamon could help treat and heal chronic wounds** :
Infectious colonies of bacteria called biofilms that develop on chronic wounds and medical devices can cause serious health problems and are tough to treat. But now scientists have found a way to package antimicrobial compounds from peppermint and cinnamon in tiny capsules that can both kill biofilms and actively promote healing. The researchers say the new material could be used as a topical anti
Google-Translate (maskinoversæt.): Smitsomme kolonier af bakterier kaldet biofilm, der udvikler på kroniske sår og medicinsk udstyr kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer og er svære at behandle. Men nu har forskerne fundet en måde at pakke antimikrobielle stoffer fra pebermynte og kanel i små kapsler, der både kan dræbe biofilm og aktivt fremmer helbredelse. Forskerne siger, det nye materiale kunne bruges som et aktuelt anti

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2271 :
**Learning categorical information gives children a feeling of deja vu** :
During development, children must learn both broad facts about the world (that dogs have four legs, for example) and information that is more specific (that the family dog is scared of snow). While research in developmental psychology suggests that young children should have an easier time learning specific, concrete facts, a new study reveals that they learn general facts so effortlessly that the
Google-Translate (maskinoversæt.): Under udviklingen, børn skal lære både brede fakta om verden (at hunde har fire ben, for eksempel) og oplysninger, der er mere specifik (at familien hund er bange for sne ). Mens forskning i udviklingspsykologi tyder på, at små børn bør have en lettere gang at lære specifikke, konkrete fakta, en ny undersøgelse viser, at de lærer generelle fakta, så ubesværet, at

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2272 :
**Can You Get A Smell Stuck In Your Head?** :
Jason SchneiderAt some point, most of us get earworms—catchy tunes that play over and over in our heads. The same cannot necessarily be said for “noseworms," or catchy smells.Some people with conditions such as schizophrenia or migraines have reported hallucinating smells, says psychologist Avery Gilbert. “They’re categorically negative smells," he says. “People aren’t normally hallucinating flow
Google-Translate (maskinoversæt.): Jason SchneiderAt et tidspunkt, de fleste af os får earworms-iørefaldende melodier, der spiller igen og ovre i vores hoveder. Det samme kan ikke nødvendigvis siges om "noseworms" eller iørefaldende smells.Some mennesker med lidelser som skizofreni eller migræne har rapporteret hallucinating lugter, siger psykolog Avery Gilbert. "De er kategorisk negative lugt," siger han. "Folk er normalt ikke hallucinating flow

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2273 :
**The rapid rise of neural networks and why they'll rule our world** :
Computers built to mimic the brain can now recognise images, speech and even create art, and it's all because they are learning from data we churn out online (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Computere bygget til at efterligne hjernen kan nu genkende billeder, tale og endda skabe kunst, og det er alle, fordi de er ved at lære fra data, vi kværne online (fuldtekst tilgængelig for abonnenter)

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2274 :
**Heightened ability to imagine odors linked to higher body weight** :
Researchers have revealed that the ability to vividly imagine the smell of popcorn, freshly baked cookies and even non-food odors is greater in obese adults.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har vist, at evne til levende forestille lugten af popcorn, frisk bagt cookies og endda non-food lugte er større hos overvægtige voksne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2275 :
**Mesothelioma: Aspirin may delay growth of asbestos-related cancer** :
Aspirin may help mesothelioma patients, a new study suggests. The finding could eventually give doctors and patients a potential new tool to fight against this devastating disease, which kills about 3,200 people a year nationwide, and advance knowledge of how to fight other cancers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Aspirin kan hjælpe mesotheliom patienter, viser en ny undersøgelse. Konstateringen kan i sidste ende giver læger og patienter et potentielt nyt værktøj til at bekæmpe denne ødelæggende sygdom, som dræber omkring 3.200 mennesker om året på landsplan, og forhåndskendskab til hvordan man kan bekæmpe andre kræftformer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2276 :
**Scientists study ways to integrate biofuels, food crops on farms** :
Planting bioenergy crops like willows or switchgrass in rows where commodity crops are having difficulty growing could both provide biomass feedstock and also limit the runoff of nitrogen fertilizer into waterways — all without hurting a farmer's profits.
Google-Translate (maskinoversæt.): Plantning bioenergi afgrøder som pil eller præriegræs i rækker, hvor råvarepriserne afgrøder har problemer vokser kunne både give biomasse råvare og også begrænse afstrømningen af kvælstofgødning i vandløb -. alle uden at såre en landmandens fortjeneste

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2277 :
**Preemies may not show early signs of autism** :
Premature infants who avoid eye contact in early infancy are less likely to show symptoms of autism at age two than babies who maintained eye contact early on. Babies who are born prematurely are at increased risk for developing autism spectrum disorder. “Children with autism typically have challenges with social interaction and may avoid eye contact, but it turned out that children in this study
Google-Translate (maskinoversæt.): tidligt fødte spædbørn, der undgår øjenkontakt i den tidlige barndom, er mindre tilbøjelige til at vise symptomer på autisme i en alder to end babyer der fastholdt øjenkontakt tidligt. Babyer, der er født for tidligt, har en øget risiko for at udvikle autisme spektrum forstyrrelse. "Børn med autisme har typisk udfordringer med social interaktion og kan undgå øjenkontakt, men det viste sig, at børn i denne undersøgelse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2278 :
**New genomic aberrations of gastric cancer could pave the way for precision medicine** :
Scientists have discovered a relationship between Asian gastric cancers and the fusion of two genes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget en sammenhæng mellem asiatiske gastrisk kræft og fusion af to gener.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2279 :
**Faster lasers could reveal better data storage** :
DVDs and Blu-ray disks contain so-called phase-change materials that morph from one atomic state to another after being struck with pulses of laser light, with data “recorded" in those two atomic states. Using ultrafast laser pulses that speed up the data recording process, researchers adopted a novel technique, ultrafast electron crystallography (UEC), to visualize directly in four dimensions the
Google-Translate (maskinoversæt.): DVD'er og Blu-ray-diske indeholder såkaldte kaldet fase-change materialer, morph fra en atomar tilstand til en anden efter at være ramt med pulser af laserlys, med data "indspillede" i de to atomare tilstande. Brug ultrahurtige laser pulser, der fremskynde dataregistrering processen, forskerne vedtaget en ny teknik , ultrahurtig elektron krystallografi (UEC), at visualisere direkte i fire dimensioner de

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2280 :
**Producing biodegradable plastic just got cheaper, greener** :
Biodegradable drinking cups or vegetable wrapping foil: the bioplastic known as polylactic acid (PLA) is already a part of our everyday lives. And yet, PLA is not yet considered a full alternative to traditional petroleum-based plastics, as it is costly to produce. Researchers now present a way to make the PLA production process more simple and waste-free.
Google-Translate (maskinoversæt.): Bionedbrydelige drikke kopper eller vegetabilsk indpakning folie: den bioplast kendt som polymælkesyre (PLA) er allerede en del af vores hverdag Og dog, PLA er endnu ikke betragtes som en. fuld alternativ til traditionelle oliebaserede plast, da det er dyrt at producere. Forskere nu præsentere en måde at gøre PLA produktionsprocessen mere enkel og affald-fri.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2281 :
**Do Organic Farmers Need Special Seeds And Money To Breed Them?** :
Organic farmers say they need crop varieties that were bred specifically for conditions on their farms. Clif Bar & Company decided to back their cause with up to $10 million in grants.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Økologiske landmænd siger, at de har brug for afgrøder, der blev opdrættet specielt til forholdene på deres bedrifter . Clif Bar & Company har besluttet at bakke deres sag med op til $ 10 millioner i tilskud. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2282 :
**Improving insulation materials, down to wetting crossed fibers** :
Scientists model the manner in which a liquid wets fibers, gaining useful insights for improving glass wool properties. Sandcastles are a prime example of how adding a small amount of liquid to a granular material changes its characteristics. But understanding the effect of a liquid wetting randomly oriented fibers in a fibrous medium remains a mystery.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere modellere den måde, hvorpå en flydende væder fibre, få nyttig indsigt til forbedring glasuld egenskaber. Sandslotte er et glimrende eksempel på, hvordan tilsætning af en lille mængde væske til et kornet materiale ændrer sine egenskaber. Men forstå effekten af et flydende befugtning tilfældigt orienterede fibre i et fibrøst medium forbliver et mysterium.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2283 :
**Location isn't everything but timing is for certain spawning fish** :
Each year, hundreds to thousands of fish aggregate at highly predictable times and locations to spawn, producing larvae that will spend at least a month in the plankton before settling to reef habitat. The larvae of some species of reef fish appear to survive better depending on the timing of when they were spawned, according to new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvert år hundredvis til tusindvis af fisk aggregat på yderst forudsigelige tidspunkter og steder for at gyde, der producerer larver, der vil tilbringe mindst en måned i plankton før afregning til reef habitat. Larverne af nogle arter af reef fisk ser ud til at overleve bedre, afhængigt af tidspunktet for, da de blev skabt, viser ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2284 :
**Omega-3 supplements, antioxidants may help with preclinical Alzheimer's disease** :
Here's more evidence that fish oil supplementation and antioxidants might be beneficial for at least some people facing Alzheimer's disease: A new report describes the findings of a very small study in which people with mild clinical impairment, such as those in the very early stages of the disease, saw clearance of the hallmark amyloid-beta protein and reduced inflammation in neurological tissues
Google-Translate (maskinoversæt.): Her er mere dokumentation for, at fiskeolie tilskud og antioxidanter kan være gavnligt for mindst nogle mennesker står over for Alzheimers sygdom: En ny Rapporten beskriver resultaterne af en meget lille undersøgelse, hvor folk med mild klinisk værdiforringelse, som de i de meget tidlige stadier af sygdommen, så clearance af kendetegnende amyloid-beta protein og reduceret inflammation i neurologiske væv

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2285 :
**This Skateboard Folds In Half To Stow In A Backpack** :
Foldable SkateboardIllustration by Trevor JohnstonJammable materials? That's my jam!For their final engineering-class project, a team of students at the University of Colorado at Boulder decided to create a jammable material, a flexible substance that acts solid when put under pressure. Juniors Fai Al Mulla, Seth Zegelstein, Sam Oliver, and Justin Olsen tried four different prototypes, and the on
Google-Translate (maskinoversæt.): Sammenklappelig SkateboardIllustration af Trevor JohnstonJammable materialer ? Det er min marmelade! For deres endelige engineering-klasse projekt, et hold af studerende på University of Colorado i Boulder besluttet at oprette et jammable materiale, et fleksibelt stof, der virker solid, når de sættes under pres. Juniors Fai Al Mulla, Seth Zegelstein, Sam Oliver, og Justin Olsen forsøgte fire forskellige prototyper, og på

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2286 :
**Mail Your Dog's Poop, for Citizen Science** :
Join an online, dog citizen science project today!
Google-Translate (maskinoversæt.): Deltag et online, hund borger videnskabeligt projekt i dag!

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2287 :
**Genes add risk to depression** :
People born with a particular gene variant have a greater risk of developing depressions, a recent study shows. Depression has been relatively under-researched, and clinicians are not, generally, good at treating depression, authors say, noting that only about 60 per cent of patients get better with treatment, regardless of which treatment they get.
Google-Translate (maskinoversæt.): Folk født med et bestemt gen variant har en større risiko for at udvikle depressioner, en nylig undersøgelse viser. Depression har været relativt under-udforsket, og klinikere ikke generelt god til behandling af depression, forfatterne siger, at bemærke, at kun omkring 60 procent af patienterne får det bedre med behandling, uanset hvilken behandling de får.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2288 :
**Better heat exchangers using garbage bags** :
Researchers are making better heat exchangers for industrial use using the same plastic as in garbage bags.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere gør bedre varmevekslere til industriel brug ved hjælp af den samme plast som i skraldeposer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2289 :
**Chloroplast tubes play a key role in plants' immune defense** :
When plant cells are infected with pathogens, networks of tiny tubes called stromules grow from the chloroplasts to the cell's nucleus and trigger programmed cell death and innate immune responses.
Google-Translate (maskinoversæt.): Når planteceller er inficeret med patogener, netværk af bittesmå rør kaldes stromules vokse fra de kloroplaster til cellens nucleus og udløser programmeret celledød og medfødte immunrespons.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2290 :
**Three simple rules govern complex brain circuit in fly** :
Think the nest of cables under your desk is bad? Try keeping the trillions of connections crisscrossing your brain organized and free of tangles. A new study reveals this seemingly intractable job may be simpler than it appears.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tænk reden af kabler under dit skrivebord er dårligt? Prøv at holde trillioner af forbindelser på kryds og tværs din hjerne organiseret og fri for ledningsrod. En ny undersøgelse afslører denne tilsyneladende umedgørlig job kan være enklere end det ser ud.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2291 :
**Researchers Study 3 Promising Anti-Aging Therapies** :
Some researchers believe they will soon be able to slow or even stop the body's clock—at least for a little while
Google-Translate (maskinoversæt.): Nogle forskere mener, at de vil snart være i stand til at bremse eller endog standse kroppens ur-i det mindste for en stund

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2292 :
**First certified efficiency of 15% in perovskite solar cells with area of over 1 square cm** :
Researchers achieved 15% energy conversion efficiency in perovskite solar cells for the first time certified at an international public test center.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere opnåede 15% energikonverteringseffektivitet i perovskit solceller til første gang certificeret på en international offentlig testcenter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2293 :
**To the rescue: Helping threatened Mediterranean sea turtles** :
With all sea turtles being currently on the list of endangered species, authors now offer a critical review of what is being done towards saving injured Mediterranean loggerhead and green turtles. They also call for further development and implementation of rescue centers, first-aid stations and awareness campaigns.
Google-Translate (maskinoversæt.): Med alle havskildpadder bliver i øjeblikket på listen over truede arter, forfattere nu tilbyde en kritisk gennemgang af, hvad der bliver gjort i retning af besparelse sårede Middelhavet uægte og grønne skildpadder. De opfordrer også til yderligere udvikling og gennemførelse af rednings centre, førstehjælp stationer og oplysningskampagner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2294 :
**Inflaming the drive for suicide: Analysis reveals link between suicide, inflammation** :
One American dies from suicide every 12.8 minutes, making suicide the tenth leading cause of death in the United States. There is consensus that if we could better predict who was at risk for suicide, then we could more effectively intervene to reduce this terrible burden on individuals, families and public health.
Google-Translate (maskinoversæt.): En amerikansk dør af selvmord hver 12,8 minutter, hvilket gør selvmord den tiende hyppigste dødsårsag i USA. Der er enighed om, at hvis vi bedre kunne forudsige, hvem der var i risiko for selvmord, så vi kunne mere effektivt gribe ind for at reducere denne frygtelige byrde for enkeltpersoner, familier og den offentlige sundhed.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2295 :
**Study shows importance of cause of kidney failure when planning future treatment** :
Researchers used big data to determine that mortality rates for patients whose kidney failure was attributed to glomerulonephritis vary significantly according to which subtype of the disease they had. These results suggest that treatment plans should vary according to root causes of kidney failure.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne brugte store data til at bestemme, at dødeligheden for patienter, hvis nyresvigt var tilskrives glomerulonephritis variere betydeligt alt efter hvilken undertype af sygdommen, de havde. Disse resultater tyder på, at behandling planer bør variere efter grundlæggende årsager til nyresvigt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2296 :
**Sugar Was a Spice and Not Always so Nice** :
New tome explores the scientific, historical and cultural aspects of sugar and sweets
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny tome udforsker de videnskabelige, historiske og kulturelle aspekter af sukker og slik

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2297 :
**Fighting climate change is opportunity to improve public health** :
Making changes to slow down climate change would also improve the health of millions worldwide, and could cut healthcare costs
Google-Translate (maskinoversæt.): foretage ændringer bremse klimaændringerne vil også forbedre sundheden for millioner verden over, og kunne skære sundhedspleje omkostninger

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2298 :
**Functioning brain follows famous sand pile model** :
In 1999 Danish scientist Per Bak made the startling proposal that the brain remained stable for much the same reason a sand pile does; many small avalanches hold it at a balance point, where — in the brain's case — information processing is optimized. Now scientists have showed for the first time that a brain receiving and processing sensory input follows these dynamics.
Google-Translate (maskinoversæt.): I 1999 dansk forsker Per Bak gjorde overraskende forslag om, at hjernen forblev stabil for meget af samme grund en sand bunke gør; mange små laviner holde det på et balancepunkt, hvor – i hjernens sagen – informationsbehandling optimeres. Nu har forskere vist for første gang, at en hjerne modtage og behandle sanseindtryk følger denne dynamik.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2299 :
**Genomics holds key to understanding ecological, evolutionary processes** :
Scientists believe that Next-Generation Sequencing (NGS) of invasive organisms holds the key to furthering our understanding of ecological and evolutionary processes. In a review of recent studies, the researchers say the technique is underutilized in the field of invasion biology. They believe NGS has the potential to transform our understanding of why non-native species adapt and thrive in new e
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne mener, at næste generation Sequencing (NGS) af invasive organismer er nøglen til at fremme vores forståelse af økologiske og evolutionære processer. I en gennemgang af de seneste undersøgelser, siger forskerne teknikken underudnyttet inden for invasionen biologi. De mener NGS har potentialet til at transformere vores forståelse af, hvorfor ikke-hjemmehørende arter tilpasse sig og trives i nye e

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2300 :
**Families of orofacial clefting not at higher risk for dental anomalies** :
Children with oral clefts show a wide range of dental anomalies, adding complexity to understanding the phenotypic spectrum of orofacial clefting. The evidence is mixed however on whether the prevalence of dental anomalies is elevated in unaffected relatives, and is mostly based on small samples. New research suggests that families of these children are not at a higher risk of dental anomalies.
Google-Translate (maskinoversæt.): Børn med orale kløfter viser en bred vifte af dental anomalier, tilføjer kompleksitet til at forstå den fænotypiske spektrum af orofacial clefting. Beviserne er blandede dog af, om forekomsten af dental anomalier er forhøjet i upåvirkede slægtninge, og er hovedsageligt baseret på små prøver. Ny forskning tyder på, at familierne til disse børn er ikke på et højere risiko for dental anomalier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2301 :
**Our dream scenario for Philae – and mission finale for Rosetta** :
Cinzia Fantinati of the European Space Agency explains how they will get Philae to do science, and how the Rosetta mothership will end its mission
Google-Translate (maskinoversæt.): Cinzia Fantinati af Den Europæiske Rumorganisation forklarer, hvordan de vil få Philae til at gøre videnskab, og hvordan Rosetta moderskib vil ende sin mission

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2302 :
**Physicians should help families with decisions about end-of-life care** :
About 20 percent of Americans spend time in an intensive care unit around the time of their death, and most deaths follow a decision to limit life-sustaining therapies. Physicians have a responsibility to provide recommendations to families of dying patients, a critical care physician writes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Om 20 procent af amerikanerne bruger tid i en intensivafdeling omkring tidspunktet for deres død, og de ??fleste dødsfald følge en beslutning om at begrænse livsvigtigt udstyr behandlinger. Læger har et ansvar for at give anbefalinger til familier døende patienter, en kritisk pleje læge skriver.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2303 :
**Graphene quantum dot LEDs** :
The first graphene quantum dot light-emitting diodes (GQD-LEDs), fabricated by using high-quantum-yield graphene quantum dots through graphite intercalation compounds, exhibit luminance in excess of 1,000 cd/m2.
Google-Translate (maskinoversæt.): De første graphene kvantepunkt lysdioder (GQD-LEDs), fremstillet ved hjælp af høj kvante forrentede graphene kvantepunkter gennem grafit indlejringsforbindelser, udstille luminans på over 1.000 cd / m2.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2304 :
**Ecologists predict impact of climate change on vulnerable species** :
As climate changes, many species are spreading beyond their historical ranges. Here biologists announce a method to predict which species decline as a result. Testing the method in Ontario, Canada, lakes where bass species have expanded northward with increasing temperatures, small fishes and fishes which rarely occurred with bass species were most likely to be lost where bass recently established
Google-Translate (maskinoversæt.): Som klimaforandringer, er mange arter spreder ud over deres historiske områder. Her biologer annoncere en metode til at forudsige, hvilke arter tilbagegang som følge heraf. Test af metoden i Ontario, Canada, søer, hvor bas arter har udvidet mod nord med stigende temperaturer, små fisk og fisk, som sjældent forekom med bas arter var mest tilbøjelige til at blive tabt, når bassen nylig etableret

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2305 :
**Closing the quality chasm in mental health and substance use care** :
A plan to ensure that evidence-based psychosocial interventions are routinely used in clinical practice and made a part of clinical training for mental health professionals was released today.
Google-Translate (maskinoversæt.): en plan for at sikre, at evidensbaserede psykosociale interventioner er rutinemæssigt anvendes i klinisk praksis og lavet en del af den kliniske uddannelse for mental sundhed fagfolk blev offentliggjort i dag.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2306 :
**New York's Garbage Cans Will Turn Into Wi-Fi Hotspots** :
Garbage Wi-FiBigbellyThese smart trash cans are solar powered, can detect how full and smelly they are, and will soon offer Wi-Fi.Garbage cans are the latest previously un-smart objects to become Wi-Fi-enabled.Waste management company Bigbelly equipped two of its smart bins with wireless internet in downtown Manhattan last winter, providing 50 to 75 megabits per second. That's fast enough to down
Google-Translate (maskinoversæt.): Garbage Wi-FiBigbellyThese smarte skraldespande er soldrevne, kan registrere hvor fuld og ildelugtende de er, og vil snart tilbyde Wi-Fi.Garbage dåser er de seneste tidligere un-intelligente objekter at blive Wi-Fi-enabled.Waste administrationsselskab Bigbelly udstyret to af sine smarte skraldespande med trådløst internet i downtown Manhattan sidste vinter, hvilket giver 50 til 75 megabit per sekund. Det er hurtigt nok til ned

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2307 :
**Laurel wilt disease likely to increase Florida avocado prices** :
Growers in Florida’s $100 million-a-year avocado industry could see a rise in the price of avocados in the short term due to a reduction in domestic production, because of the deadly Laurel Wilt pathogen, a new study shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Growers i Floridas 100 millioner dollars om året avocado industrien kunne se en stigning i prisen på avocadoer på kort sigt på grund af en reduktion i den indenlandske produktion, på grund af den dødelige Laurel Wilt patogen, en ny undersøgelse viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2308 :
**Plump cartoon characters provoke indulgent eating in kids, says study** :
Children consume more low-nutrition, high-calorie food such as cookies and candy after observing seemingly overweight cartoon characters, according to a first-of-its-kind study.
Google-Translate (maskinoversæt.): børn indtager mere lav-ernæring, højt kalorieindhold fødevarer såsom cookies og slik efter observere tilsyneladende overvægtige tegneseriefigurer, ifølge en første-of-its-kind undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2309 :
**How Scientific Inventions Sparked Population Explosion** :
A video timeline shows 2,000 years of population growth to projections to 2050
Google-Translate (maskinoversæt.): En video tidslinje viser 2.000 års befolkningstilvækst til fremskrivninger til 2050

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2310 :
**Book Review: The Only Words That Are Worth Remembering** :
Books and recommendations from Scientific American
Google-Translate (maskinoversæt.): Bøger og anbefalinger fra Scientific American

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2311 :
**Solar activity predicted to fall 60% in 2030s, to 'mini ice age' levels: Sun driven by double dynamo** :
A new model of the Sun's solar cycle is producing unprecedentedly accurate predictions of irregularities within the Sun's 11-year heartbeat. The model draws on dynamo effects in two layers of the Sun, one close to the surface and one deep within its convection zone. Predictions from the model suggest that solar activity will fall by 60 per cent during the 2030s to conditions last seen during the '
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny model af Solens sol-cyklus producerer uhørt præcise forudsigelser af uregelmæssigheder i Solens 11-årige hjerteslag. Modellen trækker på dynamo effekter i to lag af Solen, en tæt på overfladen og en dybt i sin konvektion zone. Forudsigelser fra modellen tyder på, at Solens aktivitet vil falde med 60 procent i løbet af 2030'erne til betingelserne sidst set under den "

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2312 :
**New guidelines for treating diabetic retinal degeneration** :
Diabetes is frequently associated with serious retinal disorders. Along with age-related macular degeneration, diabetic retinal degeneration is one of the most common causes of blindness. Now new up-to-date treatment and diagnostic guidelines have been published to help treat the condition.
Google-Translate (maskinoversæt.): Diabetes er ofte forbundet med alvorlige sygdomme i retina. Sammen med aldersrelateret maculadegeneration, diabetisk retinal degeneration er en af de mest almindelige årsager til blindhed. Nu ny up-to-date behandling og diagnostiske retningslinjer er blevet offentliggjort at hjælpe med at behandle den betingelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2313 :
**Remediating abandoned, inner city buildings reduces crime, violence in surrounding areas** :
Fixing up abandoned buildings in the inner city doesn’t just eliminate eyesores, it can also significantly reduce crime and violence, including gun assaults, researchers report in the first study to demonstrate the direct impact of building remediation efforts on crime.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fastsættelse op forladte bygninger i den indre by ikke bare fjerne tiltraengte forskoennelser, det kan også reducere kriminalitet og vold, herunder pistol overfald, forskere rapporterer signifikant i den første undersøgelse for at påvise de direkte konsekvenser af at bygge oprydning indsats om kriminalitet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2314 :
**Wearable electronics: Tiny wires could provide a big energy boost** :
Wearable electronic devices for health and fitness monitoring are a rapidly growing area of consumer electronics; one of their biggest limitations is the capacity of their tiny batteries to deliver enough power to transmit data. Now, researchers have found a promising new approach to delivering the short but intense bursts of power needed by such small devices.
Google-Translate (maskinoversæt.): Bærbare elektroniske indretninger til sundhed og fitness overvågning er et hastigt voksende område af forbrugerelektronik; en af deres største begrænsninger er kapaciteten af deres små batterier til at levere strøm nok til at overføre data. Nu har forskere fundet en lovende ny tilgang til at levere de korte, men intense byger af magt brug for sådanne små enheder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2315 :
**Impact of smoking on California's economy in decline at $18.1 billion per year** :
Results of a study on the cost of smoking in California, one of the first US states to implement a comprehensive tobacco control program, have been released. Researchers estimated expenditures for smoking-attributable costs (healthcare, lost productivity from illness, and lost productivity from premature mortality) for the year 2009. The total cost came to $18.1 billion, amounting to $487 per Cali
Google-Translate (maskinoversæt.): Resultaterne af en undersøgelse af omkostningerne ved rygning i Californien, en af de første amerikanske stater til at gennemføre en omfattende tobakskontrol program, er blevet løsladt. Forskere skønnede udgifter til rygning-tilskrives omkostninger (sundhedspleje, tabt produktivitet fra sygdom og tabt produktivitet fra tidlig død) for året 2009. De samlede omkostninger kom til $ 18100000000, svarende til 487 dollar per Cali

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2316 :
**Kids' brain responses to food depend on their body composition** :
Research using brain-imaging technology has revealed a brain response pattern in children that might represent a step along the path to childhood obesity.
Google-Translate (maskinoversæt.): Research hjælp hjerne-billedteknologi har afsløret en hjerne respons mønster hos børn, der kan være et skridt på vejen til fedme blandt børn.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2317 :
**Faced with limited choices, prisoners become entrepreneurs to meet their needs** :
Inside Gramercy maximum security prison, the market for nearly any kind of good or service is extremely limited, to say the least. But according to a new study, the severely restricted consumption choices faced by the 3,000 or so inmates at Gramercy create opportunities to pursue innovative and entrepreneurial business ventures.
Google-Translate (maskinoversæt.): Inside Gramercy maksimal sikkerhed fængsel, at markedet for næsten enhver form for vare eller tjeneste er yderst begrænset, for at sige det mildt. Men ifølge en ny undersøgelse, de strenge restriktioner forbrugsvalg af de 3.000 eller deromkring indsatte står på Gramercy skabe muligheder for at forfølge innovative og entreprenørielle erhvervsprojekter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2318 :
**Association between genetic condition, hormonal factors, and risk of endometrial cancer** :
For women with Lynch syndrome, an association was found between the risk of endometrial cancer and the age of first menstrual cycle, having given birth, and hormonal contraceptive use, according to a study. Lynch syndrome is a genetic condition that increases the risk for various cancers.
Google-Translate (maskinoversæt.): For kvinder med Lynch-syndrom, blev fundet en sammenhæng mellem risikoen for endometriecancer og alder af første menstruationscyklus, har født, og hormonelle prævention, ifølge en undersøgelse. Lynch-syndrom er en genetisk tilstand, der øger risikoen for forskellige kræftformer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2319 :
**Benefit of extending anticoagulation therapy lost after discontinuation of therapy** :
Among patients with a first episode of pulmonary embolism (the obstruction of the pulmonary artery or a branch of it leading to the lungs by a blood clot) who received six months of anticoagulant treatment, an additional 18 months of treatment with warfarin reduced the risk of additional blood clots and major bleeding, however, the benefit was not maintained after discontinuation of anticoagulatio
Google-Translate (maskinoversæt.): Blandt patienter med en første episode af lungeemboli (obstruktion af lungepulsåren eller en gren af det fører til lungerne ved en blodprop), som fik seks måneder af antikoagulerende behandling, yderligere 18 måneders behandling med warfarin reducerede risikoen for yderligere blodpropper og større blødninger, men fordelen var ikke vedligeholdt efter ophør med anticoagulatio

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2320 :
**Genome researchers raise alarm over big data** :
Storing and processing genome data will exceed the computing challenges of running YouTube and Twitter, biologists warn.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17912
Google-Translate (maskinoversæt.): Lagring og behandling genom data vil overstige computing udfordringer ved at drive YouTube og Twitter, biologer advarer .Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17912

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2321 :
**Geneticists reveal what makes great rice** :
Gene responsible for long grains and pleasing texture can now be bred into existing varieties without sacrificing yield.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17918
Google-Translate (maskinoversæt.): Gene ansvarlig for lange kerner og glædeligt tekstur kan nu avlet i eksisterende sorter uden at ofre yield.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17918

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2322 :
**Increased risk of complications, death during delivery for women with epilepsy** :
A small fraction of pregnancies occur in women with epilepsy but a new study suggests those women may be at higher risk for complications and death during delivery, in a new article.
Google-Translate (maskinoversæt.): En lille brøkdel af graviditeter hos kvinder med epilepsi, men en ny undersøgelse tyder disse kvinder kan være større risiko for komplikationer og død under fødslen, i en ny artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2323 :
**Potential treatment option for children with Ewing's sarcoma** :
A new therapeutic alternative for children who suffer from a malignant pediatric tumor bone and soft tissue called Ewing's sarcoma has been discovered by a research consortium. Ewing's sarcoma is the second most common bone cancer and affects children and youth. Currently, if diagnosed early and there is no metastasis it can be cured in 80% of cases but between 25% and 30% of cases are diagnosed w
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny terapeutisk alternativ for børn, der lider af en ondartet pædiatrisk tumor knogler og bløddele kaldet Ewings sarkom er blevet opdaget af et forsknings- konsortium. Ewings sarkom er den anden mest almindelige knoglekræft og påvirker børn og unge. I øjeblikket, hvis diagnosticeret tidligt og der er ingen metastaser det kan helbredes i 80% af tilfældene, men mellem 25% og 30% af tilfældene er diagnosticeret w

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2324 :
**Africa's Congo Could Lose Vast Forests** :
The Democratic Republic of the Congo needs aggressive protections against foreign investors who want to turn the second-largest forest stock on Earth into farmland
Google-Translate (maskinoversæt.): Den Demokratiske Republik Congo har behov for aggressive beskyttelse mod udenlandske investorer, der ønsker at vende anden- største skov lager på Jorden i landbrugsjord

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2325 :
**Bariatric Surgery Edges Out Lifestyle Changes for Type 2 Diabetes** :
t three years, improvement in type 2 diabetes is better after bariatric surgery than with lifestyle changes, a small new study suggests
Google-Translate (maskinoversæt.): t tre år forbedring i type 2-diabetes er bedre efter fedmekirurgi end med livsstilsændringer, en lille ny undersøgelse tyder på

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2326 :
**Forget the white/blue dress, is this seaweed blue or red?** :
Close-up views of this red alga show how it gets its iridescence and changes colour in the water
Google-Translate (maskinoversæt.): Close-up udsigt over denne røde alge viser, hvordan det får sin regnbuefarver og skifter farve i vand

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2327 :
**A single molecule in the building blocks of life** :
The world is built up of molecules that join together and form different building blocks. New software makes it easier to zoom right in to the individual molecule.
Google-Translate (maskinoversæt.): Verden er opbygget af molekyler, der slutte sig sammen og danner forskellige byggeklodser. Ny software gør det nemmere at zoome helt ind på det enkelte molekyle.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2328 :
**Eye color may be linked to alcohol dependence** :
People with blue eyes might have a greater chance of becoming alcoholics, according to a unique new study by genetic researchers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mennesker med blå øjne kan have en større chance for at blive alkoholikere, ifølge en unik ny undersøgelse af genetiske forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2329 :
**Cardiac survival rates around 6 percent for those occurring outside of a hospital** :
Cardiac arrest strikes almost 600,000 people each year, killing the vast majority of those individuals, says a new report. Following a cardiac arrest, each minute without treatment decreases the likelihood of surviving without disability, and survival rates depend greatly on where the cardiac arrest occurs, said the committee that carried out the study and wrote the report.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hjertestop slår næsten 600.000 mennesker hvert år, dræbte størstedelen af de personer, siger en ny rapport. Efter en hjertestop, hvert minut uden behandling nedsætter sandsynligheden for at overleve uden handicap, og overlevelsesrater afhænger i høj grad af, hvor hjertestop finder sted, sagde udvalget, at gennemførte undersøgelsen og udarbejdet rapporten.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2330 :
**Exit dinosaurs, enter fishes** :
A pair of paleobiologists have determined that the world's most numerous and diverse vertebrates — ray-finned fishes — began their ecological dominance of the oceans 66 million years ago, aided by the mass extinction event that killed off dinosaurs.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et par paleobiologists har fastslået, at verdens mest talrige og forskelligartede hvirveldyr – ray-finner fisk – begyndte deres økologiske dominans af havene 66 millioner år siden, hjulpet af den masse masseuddøen, der dræbte off dinosaurer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2331 :
**Monitoring volcanoes with ground-based atomic clocks** :
High-precision atomic clocks can be used to monitor volcanoes and potentially improve predictions of future eruptions, researchers report. In addition, a ground-based network of atomic clocks could monitor the reaction of Earth’s crust to solid Earth tides.
Google-Translate (maskinoversæt.): Høj præcision atomure kan bruges til at overvåge vulkaner og potentielt forbedre forudsigelser af fremtidige udbrud, rapporterer forskerne. Derudover kunne et jordbaseret net af atomure overvåge omsætningen af jordskorpen til faste tides Earth.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2332 :
**Gel that can make drugs last longer** :
A drug-delivering hydrogel has been developed to treat chronic diseases such as hepatitis C, a liver disease that kills around 500,000 people worldwide every year.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et lægemiddel-afgivelse hydrogel er blevet udviklet til behandling af kroniske sygdomme, såsom hepatitis C, en leversygdom, der dræber omkring 500.000 mennesker verden over hvert år.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2333 :
**Braking mechanism identified for cell growth pathway linked to several cancers** :
A self-regulating loop in the Hippo pathway, a signaling channel garnering increased attention from cancer researchers due to its role in controlling organ size, cell proliferation and cell death, has been identified by researchers.
Google-Translate (maskinoversæt.): En selvregulerende loop i Hippo vej, forankringen en signaleringskanal øget opmærksomhed fra kræftforskere på grund af sin rolle i at kontrollere organ størrelse, celledeling og celledød, er blevet identificeret af forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2334 :
**Coil for the next upgrade of the Large Hadron Collider passes tests** :
A group collaborating across four American laboratories completed the first successful tests of a superconducting coil in preparation for the future high-luminosity upgrade of the Large Hadron Collider, or HL-LHC. These tests indicate that the magnet design may be adequate for its intended use.
Google-Translate (maskinoversæt.): En gruppe samarbejder på tværs af fire amerikanske laboratorier gennemført de første succesfulde test af en superledende spole som forberedelse til den kommende high-lysstyrke opgradering af Large Hadron Collider, eller HL-LHC. Disse tests viser, at magneten design kan være tilstrækkelig til den påtænkte anvendelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2335 :
**Orange is the new red** :
A photoprotective mechanism in cyanobacteria is triggered by an unprecedented, large-scale movement from one location to another of the carotenoid pigment within the Orange Carotenoid Protein, researchers have discovered.
Google-Translate (maskinoversæt.): En lysbeskyttende mekanisme cyanobakterier er udløst af en hidtil uset, storstilet bevægelse fra et sted til et andet af carotenoid pigment i Orange Carotenoid Protein, forskere har opdaget.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2336 :
**'Hydrothermal siphon' drives water circulation through seafloor** :
Vast quantities of ocean water circulate through the seafloor, flowing through the volcanic rock of the upper oceanic crust. A new study explains what drives this global process and how the flow is sustained. About 25 percent of the heat that flows out of Earth's interior is transferred to the oceans through this process.
Google-Translate (maskinoversæt.): Vast mængder havvand cirkulere gennem havbunden, der strømmer gennem den vulkanske klippe den øverste oceaniske skorpe. En ny undersøgelse forklarer, hvad der driver denne globale proces, og hvordan strømmen opretholdes. Omkring 25 procent af den varme, der strømmer ud af Jordens indre overføres til havene gennem denne proces.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2337 :
**Why Russian and U.S. mosquitoes are so different** :
When scientists compared the genomes of urban and suburban mosquitoes in Russia and the United States they found a suburban mosquito in the US has more in common with an urban mosquito in the US than it does with a suburban mosquito in Russia. That findings suggest individual populations are likely to have evolved resistance to whatever local selection pressures are typical in their area. Understa
Google-Translate (maskinoversæt.): Når forskerne sammenlignede genomer af byer og forstæder myg i Rusland og USA fandt de en forstæder myg i USA har mere til fælles med en urban myg i USA end den gør med en forstæder myg i Rusland. At resultater tyder enkelte bestande sandsynligvis have udviklet resistens over for hvad de lokale valg pres er typiske i deres område. Understa

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2338 :
**Calcium uptake by mitochondria makes heart beat harder in fight-or-flight response** :
In a life-threatening situation, the heart beats faster and harder, invigorated by the fight-or-flight response, which instantaneously prepares a person to react or run. Now, a new study shows that the uptick in heart muscle contractility that occurs under acute stress is driven by a flood of calcium into mitochondria — the cells' energy-producing powerhouses.
Google-Translate (maskinoversæt.): I en livstruende situation, hjertet slår hurtigere og hårdere, styrket af kampen-eller-flugt reaktion, som øjeblikkeligt forbereder en person til at reagere eller løbe. Nu en ny undersøgelse viser, at uptick i hjertemusklen kontraktilitet, der opstår under akut stress er drevet af en flodbølge af calcium i mitokondrier -. Cellernes energiproducerende kraftcentre

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2339 :
**Atlas of older brains could help diagnosis of Alzheimer's disease** :
A digital map of the aging brain could aid the diagnosis of Alzheimer's disease and other neurodegenerative disorders in older people, a study suggests. The atlas created using images from MRI scans of older people could aid diagnosis by comparing the patients' scans with a detailed map of the healthy aging brain.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et digitalt kort over den aldrende hjerne kan støtte diagnosen Alzheimers sygdom og andre neurodegenerative sygdomme hos ældre mennesker, en undersøgelse antyder. De atlas oprettet ved hjælp af billeder fra MR-scanninger af ældre mennesker kunne hjælpe diagnose ved at sammenligne patienternes scanninger med et detaljeret kort over den sunde aldring hjerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2340 :
**Tiny Dracula ants hunting underground in Madagascar and the Seychelles** :
Six new species of cryptic, subterranean ants from the genus Prionopelta have been described from the Malagasy region. The tiny underground dwellers are part of the larger group of the Dracula ants and are fierce, social predators that hunt down prey with dagger-like teeth.
Google-Translate (maskinoversæt.): Seks nye arter af kryptiske, underjordiske myrer fra slægten Prionopelta er blevet beskrevet fra Madagaskars region. De små underjordiske beboere er en del af større gruppe af Dracula myrer og er hård, sociale rovdyr, der jager ned bytte med dolk-lignende tænder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2341 :
**Survival of the gutless? Filter-feeders eject internal organs in response to stress** :
A recent study explores the ability of a common coral reef organism to eviscerate and regenerate its gut within 12 days and rebuild its filtration organ, the branchial sac, within 19 days. Understanding this process points to promising new directions in human soft tissue regeneration research, scientists say.
Google-Translate (maskinoversæt.): En nylig undersøgelse udforsker muligheden for en fælles koralrev organisme at eviscerate og regenerere sin gut inden 12 dage og genopbygge sin filtrering orgel, den branchial vej, inden for 19 dage. Forståelse denne proces peger på lovende nye retninger i blødt væv regenerering forskning menneske, videnskabsfolk sige.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2342 :
**National identity: Does buying local mean shunning global?** :
U.S. consumers are often urged to “buy American," and some special interest groups even claim that buying foreign products is inappropriate, or even immoral. But when it comes to buying domestic products, positive feelings for one’s own country may play a more important role than negative feelings toward another, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): amerikanske forbrugere er ofte opfordret til at "købe amerikansk", og nogle særlige interessegrupper hævder endda, at købe udenlandske produkter er uhensigtsmæssig, eller endda umoralsk. Men når det kommer til at købe indenlandske varer, kan positive følelser for ens eget land spille en vigtigere rolle end negative følelser over en anden, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2343 :
**Antibiotic choice for treating childhood pneumonia** :
Hospitals are doing a better job of using antibiotics less commonly associated with antibiotic resistance to treat children hospitalized with community-acquired pneumonia (CAP), new research shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hospitaler gør et bedre stykke arbejde med at bruge antibiotika mindre almindeligt forbundet med antibiotikaresistens at behandle børn indlagt med community-erhvervet pneumoni (CAP), ny forskning viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2344 :
**The US Army Wants Its Own Hoverbike, Again** :
Hoverbikes are the stuff of literal science fiction. Perhaps best known for their role in Star Wars Episode VI: Return of the Jedi, hoverbikes are as imagined one-person…
Google-Translate (maskinoversæt.): Hoverbikes er kram af bogstavelige science fiction Måske bedst kendt for deres rolle i Star Wars Episode VI:. Return of the Jedi, er hoverbikes som forestillede en-personers …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2345 :
**Efficient conversion from spin currents to charge currents in a superconductor** :
Scientists have successfully measured the spin Hall effect in a superconductor for the first time. The spin Hall effect is responsible for the conversion of magnetic flow to current flow and has not been thoroughly examined in superconductors.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har med succes målt spin Hall effekt i en superleder for første gang. Spin Hall-effekt er ansvarlig for omdannelsen af magnetiske flow til strøm og ikke er blevet grundigt undersøgt i superledere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2346 :
**Researchers successfully target 'Achilles' heel' of MERS virus** :
Researchers studying the Middle East Respiratory Syndrome, or MERS, have found molecules that shut down the activity of an essential enzyme in the virus and could lead the way to better treatments for those infected. The team identified molecules that inhibit an enzyme essential to MERS virus replication, and also discovered a characteristic of the enzyme that is very different from other coronavi
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere studerer Mellemøsten Respiratory Syndrome, eller MERS, har fundet molekyler at lukke aktiviteten af et essentielt enzym i viruset og kan føre vejen til bedre behandlinger for de smittede. Holdet identificerede molekyler, der hæmmer et enzym, afgørende for MERS virusreplikation, og også opdaget en karakteristik af det enzym, der er meget forskellig fra andre coronavi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2347 :
**NASA’s Latest Images Of Pluto Look Like An 8-Bit Videogame** :
As the New Horizons spacecraft speeds toward Pluto, it’s sending back increasingly cool images of the mysterious former planet. In the latest batch, we can see Pluto and its…
Google-Translate (maskinoversæt.): Da New Horizons rumfartøj hastigheder mod Pluto, det sender tilbage mere og mere fede billeder af den mystiske gamle planet. I den seneste batch, kan vi se Pluto og dens …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2348 :
**Drinking a lot of beer increases exposure to mycotoxins** :
Researchers have analyzed the mycotoxins produced by certain microscopic fungi in the beer and dried fruits, such as figs and raisins, confirming that these products meet food regulations. Only for heavy beer drinkers – who drink more than a liter a day -, the contribution of this commodity to the daily intake is not negligible, approaching or even exceeding the safety levels. Mycotoxins are toxic
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har analyseret mykotoksiner produceret af visse mikroskopiske svampe i øl og tørrede frugter, såsom figner og rosiner, som bekræfter, at disse produkter opfylder mad regler. Kun for tunge øldrikkere – der drikker mere end en liter om dagen -, bidrag denne vare til det daglige indtag ikke er ubetydelig, nærmer sig eller endog overstiger de sikkerhedsniveauer. Mykotoksiner er giftige

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2349 :
**The Future of Depression Treatment** :
2014Jessica is depressed again. After six straight weeks of overtime, her boss blandly praised her teamwork at the product launch party. And the following week she was passed over for a promotion in favor of Jason, her junior co-worker. "It's always that way, I'll never get ahead…" She arrives at her therapist's office late, looking stressed, disheveled, and dejected. The same old feel
Google-Translate (maskinoversæt.): 2014Jessica trykkes igen. Efter seks lige uger af overarbejde, hendes chef mildt roste hendes teamwork på produktlancering part. Og den følgende uge blev hun forbigået til en forfremmelse til fordel for Jason, hendes junior kollega. "Det er altid den måde, vil jeg aldrig komme foran …" Hun ankommer til sin terapeut kontor sent, ser stresset, pjusket, og modløs. Den samme gamle føler

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2350 :
**Once And Future Nut: How Genetic Engineering May Bring Back Chestnuts** :
The American chestnut is poised to return — as a bionic, blight-resistant tree. Scientists hope to plant about 10,000 transgenic plantlets to pollinate trees in the "wild."»
Google-Translate (maskinoversæt.): Den amerikanske kastanje er klar til at vende tilbage – som en bionisk, skamplet-resistent træ. Forskerne håber at plante omkring 10.000 transgene kimplanter at bestøve træer i "vilde". »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2351 :
**10 Women Of Science We'd Love To See On The New $10 Bill** :
For the first time in over a century, the U.S. Department of the Treasury will feature a woman on paper currency in the United States. Starting in 2020, the 100th anniversary of the year that the right to vote was extended to all American women, Alexander Hamilton's portrait will either step aside or have to share the spotlight with a woman. The Treasury is asking for the public's input as they m
Google-Translate (maskinoversæt.): For første gang i over et århundrede, vil det amerikanske finansministerium har en kvinde på papir valuta i USA. Begyndende i 2020, 100-årsdagen for det år, at retten til at stemme blev udvidet til alle amerikanske kvinder, Alexander Hamilton portræt vil enten træde til side, eller at dele rampelyset med en kvinde. Statskassen beder om offentlighedens input, som de m

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2352 :
**Oklahoma earthquakes linked to oil and gas drilling** :
A new study finds that the recent spike in triggered earthquakes in Oklahoma is primarily due to the injection of wastewater produced during oil production.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse fastslår, at den seneste stigning i udløste jordskælv i Oklahoma skyldes primært injektion af spildevand produceret under olieproduktion.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2353 :
**Here are 5 tips for job-seekers over 50** :
Older adults who are looking for a job should expect to search for weeks longer and receive fewer offers than their younger counterparts, a new study shows. “There’s very robust evidence that as an individual moves beyond age 50, they experience a large penalty toward how quickly they will find a job," says Connie Wanberg, professor of industrial relations at Georgia Institute of Technology. The U
Google-Translate (maskinoversæt.): Ældre voksne, der er på udkig efter et job skal forvente at søge efter uger længere og modtage færre tilbud end deres yngre kolleger, en ny undersøgelse viser. "Der er meget robust beviser for, at som en person bevæger sig ud over 50 år, de oplever en stor straf mod hvor hurtigt de vil finde et job," siger Connie Wanberg, professor i arbejdsmarkedsforhold ved Georgia Institute of Technology. U

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2354 :
**Beating advanced cancers: New epigenomic block for advanced cancer** :
An international research team has found a new way to identify and possibly stop the progression of many late-stage cancers, including bladder, blood, bone, brain, lung and kidney.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et internationalt forskerhold har fundet en ny måde at identificere og eventuelt stoppe progressionen af mange senfase cancere, herunder blære, blod, knogler, hjerne, lunge og nyre.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2355 :
**Lower suicide risk in cities with more families** :
The city where a person lives can influence his or her risk of dying by suicide, according to a new study. Published in Social Science Quarterly, the study finds that adults living in cities with more socio-economic disadvantages and fewer families living together have higher odds of suicidal death than adults living in less-disadvantaged cities and cities with more families living together. The f
Google-Translate (maskinoversæt.): Byen hvor en person bor kan påvirke hans eller hendes risiko for at dø af selvmord, ifølge en ny undersøgelse. Udgivet i Social Science Quarterly, undersøgelsen finder, at voksne, der lever i byer med flere socioøkonomiske ulemper og færre familier, der bor sammen har højere odds for selvmorderisk død end voksne, der bor i ugunstigt stillede byer og byer med flere familier bor sammen . Den f

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2356 :
**Next-generation sampling: Pairing genomics with large-scale herbarium sampling** :
Rapid advances in sequencing technology are expanding our understanding of biodiversity and evolution in complex plant groups, but access to samples remains a problem. Herbarium material provides a readily accessible solution, but to date has had limited use. Researchers have developed a genomic data set for Solidago using only herbarium material. Called 'next-generation sampling,' this innovative
Google-Translate (maskinoversæt.): Hurtige fremskridt i sekventering teknologi udvider vores forståelse af biodiversitet og udviklingen i komplekse plantegrupper, men adgang til prøverne er fortsat et problem. Herbarium materiale tilvejebringer en let tilgængelig løsning, men til dato har haft begrænset anvendelse. Forskere har udviklet en genomiske datasæt til Solidago kun bruger herbarium materiale. Kaldet "sampling næste generation," denne innovative

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2357 :
**Unravelling the mysteries of carbonic acid** :
Researchers report the first detailed characterization of the hydration structure of carbonic dioxide gas as it dissolves in water to form carbonic acid. Though carbonic acid exists for only a fraction of a second, it imparts a lasting impact on Earth's atmosphere and geology, and on the human body.
Google-Translate (maskinoversæt.): forskere rapporterer den første detaljerede karakterisering af hydrering struktur kulsyre kuldioxid gas som det opløses i vand til dannelse kulsyre. Selvom der findes kulsyre for kun en brøkdel af et sekund, det giver en varig indflydelse på Jordens atmosfære og geologi, og på den menneskelige krop.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2358 :
**Attention to angry faces can predict future depression** :
Up to 80 percent of individuals with a past history of depression will get depressed again in the future. However, little is known about the specific factors that put these people at risk. New research suggests that it may be due to the things you pay attention to in your life.
Google-Translate (maskinoversæt.): Op til 80 procent af personer med en tidligere historie af depression får deprimeret igen i fremtiden. Men lidt om de specifikke faktorer, der sætter disse mennesker i fare. Ny forskning tyder på, at det kan være på grund af de ting, du være opmærksom på i dit liv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2359 :
**Scientists use molecular 'lock and key' for potential control of GMOs** :
Researchers have developed a way to put bacteria under a molecular lock and key as a way to contain its accidental spread. The method involves a series of genetic mutations that render the microbe inactive unless the right molecule is added to enable its viability.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en måde at sætte bakterier under en molekylær lås og nøgle som en måde at indeholde sin utilsigtet spredning. Metoden indebærer en række genetiske mutationer, som gør mikrobe inaktiv medmindre der tilføjes den rigtige molekyle for at aktivere dens levedygtighed.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2360 :
**Randomized controlled trials must be simplified to sustain innovation** :
Randomized controlled trials must be simplified to sustain innovation in cardiovascular diseases, which are still the biggest killer in Europe, according to experts.
Google-Translate (maskinoversæt.): randomiserede kontrollerede forsøg, skal forenkles for at understøtte innovation i hjerte-kar-sygdomme, som stadig er den største dræber i Europa, ifølge eksperter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2361 :
**No evidence that children of same sex couples negatively impacted, study shows** :
Scientists agree that children of same-sex parents experience 'no difference' on a range of social and behavioral outcomes compared to children of heterosexual or single parents, a new report concludes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne er enige om, at børn af samme køn forældre oplevelse 'ingen forskel' på en række sociale og adfærdsmæssige resultater i forhold til børn af heteroseksuelle eller enlige forældre, konkluderer en ny rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2362 :
**New mechanism that attacks viral infections discovered** :
Researchers have found evidence of the interaction between two components of the innate immune system to combat rotavirus infection. Central to this is the discovery that two different but related elements of the immune system can act together in concert to fight. Infection with rotavirus is the most common cause of diarrhea in children around the world.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet bevis for interaktion mellem to komponenter i det medfødte immunforsvar for at bekæmpe rotavirus infektion. Centralt for dette er den opdagelse, at to forskellige, men forbundne elementer i immunsystemet kan fungere sammen i fællesskab for at kæmpe. Infektion med rotavirus er den mest almindelige årsag til diarré hos børn rundt om i verden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2363 :
**How Should You Pay For That Sandwich? [Flowchart]** :
Paying for things used to be simple: paper or plastic. But the new world of mobile payments brings your smartphone into the mix. Apple CEO Tim Cook promised that 2015 would…
Google-Translate (maskinoversæt.): Betaling for ting, der anvendes til at være enkel: papir eller plast. Men den nye verden af mobile betalinger bringer din smartphone i blandingen. Apple CEO Tim Cook lovede, at 2015 ville …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2364 :
**Key protein controls nutrient availability in mammals** :
Researchers have found a new benefit of Kruppel-like Factor 15 (KLF15) — keeping the body in metabolic balance. The discovery, which highlights how KLF15 affects the availability of nutrients in the body, may also have significant implications for scientists' ability to understand ways that the body metabolizes different medications.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet en ny fordel ved Kruppel-lignende faktor 15 (KLF15) – at holde kroppen i metaboliske balance. Opdagelsen, som fremhæver, hvordan KLF15 påvirker tilgængeligheden af næringsstoffer i kroppen, også kan få betydelige konsekvenser for forskernes evne til at forstå måder at kroppen metabolizes forskellige medikamenter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2365 :
**Marriage of titanium and gold makes a rare magnet** :
Titanium and gold aren’t magnetic—unless you combine them just so. Scientists at Rice University did so and discovered what is a first of its kind: an itinerant antiferromagnetic metal—TiAu—made from nonmagnetic constituent elements. While the uses for this particular magnet have yet to be determined, the discovery could enhance the scientific understanding of magnetism. An open-access paper about
Google-Translate (maskinoversæt.): Titanium og guld er ikke magnetisk, medmindre du kombinere dem bare så. Forskere på Rice University gjorde det og opdagede, hvad der er den første af sin art: en omvandrende antiferromagnetiske metal-TiAu-lavet af ikke-magnetiske elementer. Mens anvendelser for denne særlige magnet er endnu ikke fastlagt, kunne opdagelsen styrke den videnskabelige forståelse af magnetisme. En åben adgang papir om

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2366 :
**Like sitting, standing in the workplace may have long-term health consequences** :
Recent research has warned of the health detriments associated with sitting for long stretches of time at the office, but what about the nearly half of all employees worldwide who are required to stand for more than 75 percent of their workdays?
Google-Translate (maskinoversæt.): Nyere forskning har advaret om de sundhedsmæssige negative konsekvenser, der er forbundet med at sidde for lange strækninger af tid på kontoret, men hvad med næsten halvdelen af alle medarbejdere på verdensplan, der er forpligtet til at stå for mere end 75 procent af deres arbejdsdage?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2367 :
**Older age at onset of type 1 diabetes associated with lower brain connectivity later** :
People diagnosed with type 1 diabetes in later childhood have weaker brain connectivity in midlife.
Google-Translate (maskinoversæt.): mennesker diagnosticeret med type 1-diabetes senere i barndommen har svagere hjerne connectivity i midtvejskrise.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2368 :
**Lung cancer patients who stop smoking live longer** :
Tobacco cessation provided significant survival benefit for lung cancer patients who quit smoking shortly before or after diagnosis, despite the severity of the disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tobak ophør ydet betydelig overlevelse fordel for lungekræftpatienter, der holder op med at ryge, kort før eller efter diagnosen, på trods af sværhedsgraden af sygdommen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2369 :
**'Conjunction junction' for brain's navigation function** :
The world we and other animals navigate is complex and non-linear, quite unlike the way a proverbial crow flies. Scientists say our ability to get around its numerous indirect points depends, at minimum, on mapping our position within the environment, knowing routes that take us between locations, and an awareness of the correct actions to initiate at any given time: turn right, turn left, go stra
Google-Translate (maskinoversæt.): Den verden, vi og andre dyr navigere er komplekse og ikke-lineære, helt i modsætning til den måde, en legendariske fugleflugtslinje. Forskere siger vores evne til at komme rundt de mange indirekte punkter afhænger som minimum på at kortlægge vores position inden for miljø, vel vidende ruter, der tager os mellem steder, og en bevidsthed om de korrekte foranstaltninger for at indlede på et givet tidspunkt: drej til højre, drej venstre, gå stra

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2370 :
**Warming 'squeezing out' bumblebees** :
The natural habitats of bumblebees are shrinking because of higher temperatures in Europe and North America, threatening their survival, researchers say
Google-Translate (maskinoversæt.): Den naturlige levesteder for humlebier skrumper på grund af højere temperaturer i Europa og Nordamerika, truer deres overlevelse, siger forskerne

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2371 :
**New Shark Week Film Shows Rarely Seen Sharks of Cuba** :
"Tiburones," on the Discovery Channel in early July, highlights growing U.S.–Cuban ocean science partnerships
Google-Translate (maskinoversæt.): Tiburones på Discovery Channel i begyndelsen af juli, fremhæver voksende amerikansk-cubanske ocean videnskab partnerskaber

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2372 :
**Imaging could improve treatment of people with COPD** :
Magnetic resonance imaging and computed tomography provide important information on the symptoms and exercise capabilities of people with mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Magnetic resonance imaging og computertomografi giver vigtige oplysninger om symptomerne og motion kapaciteter af mennesker med mild til moderat kronisk obstruktiv lungesygdom, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2373 :
**When ‘safety nets’ close, people fall through cracks** :
Safety-net agencies, such as food banks and nonprofit organizations, connect vulnerable people who may be uninsured or underinsured with services, such as health care, legal aid, and housing. But, when they close, the people most in need may get lost in the system. A new study, published in the journal World Medical & Health Policy, shows that when a large, safety-net agency suddenly closed, m
Google-Translate (maskinoversæt.): sikkerhedsnet agenturer såsom mad banker og almennyttige organisationer, tilslutte sårbare mennesker, der kan være uforsikret eller underforsikret med tjenester, såsom sundhedspleje, retshjælp, og boliger. Men, når de lukker, folk mest i nød kan få tabt i systemet. En ny undersøgelse, offentliggjort i tidsskriftet World Medical & Health Policy, viser, at når en stor, sikkerhedsnet agentur pludselig lukket, m

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2374 :
**Perennial biofuel crops' water consumption similar to corn** :
Converting large tracts of the Midwest's marginal farming land to perennial biofuel crops carries with it some key unknowns, including how it could affect the balance of water between rainfall, evaporation and movement of soil water to groundwater.
Google-Translate (maskinoversæt.): Konvertering store dele af Midtvesten marginale landbrugsjord til flerårige afgrøder til biobrændstoffer bærer med sig nogle vigtige ubekendte, herunder hvordan det kunne påvirke balancen af vand mellem nedbør, fordampning og flytning af jord vand til grundvandet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2375 :
**Concerns about industry dominance in diabetes research** :
Diabetes research is dominated by a small group of prolific authors, raising questions about the imbalance of power and conflict of interests in this field, argue experts in a new article.
Google-Translate (maskinoversæt.): Diabetes forskning domineres af en lille gruppe af frodig forfattere, rejser spørgsmål om den ubalance i magt og interessekonflikter på dette område, hævder eksperter i en ny artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2376 :
**Development threatens home of early humans** :
Early humans lived in South Africa's Sibudu Cave for tens of thousands of years, leaving the first recorded evidence of many crucial technologies—including bedding, bows and arrows, and snares to catch small animals. Their artifacts offer crucial clues as to how early human culture developed. But now 21st-century humans seek to live next door to the formerly secluded cave, and archaeologists say a
Google-Translate (maskinoversæt.): Tidlige mennesker boede i Sydafrikas Sibudu Cave for titusinder af år, der forlader den første indspillede beviser på mange vigtige teknologier, inklusive sengetøj, buer og pile, og snarer for at fange smådyr. Deres artefakter tilbyder afgørende fingerpeg om, hvor tidligt den menneskelige kultur udvikles. Men nu det 21. århundredes mennesker søger at leve ved siden af tidligere afsondret grotte, og arkæologer siger en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2377 :
**Electrical nerve stimulation can reverse spinal cord injury nerve damage in patients** :
Researchers find that nerve stimulation can improve the function of peripheral nerves damaged by spinal cord injury (SCI). This technique may be a new approach to preventing long-term changes in nerve and muscle function after SCI and improving SCI rehabilitation outcomes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere finder, at nervestimulation kan forbedre funktionen af perifere nerver beskadiget af rygmarvsskade (SCI). Denne teknik kan være en ny metode til at forebygge langsigtede ændringer i nerve og muskel funktion efter SCI og forbedre SCI rehabilitering resultater.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2378 :
**Human urine helps prevent bacteria from sticking to bladder cells** :
Human urine contains factors that prevent a common culprit in urinary tract infections (UTIs), uropathogenic Escherichia coli bacteria, from properly attaching to bladder cells, a necessary step for infection. The research reveals a weakness that could be exploited to develop more effective, non-antibiotic treatments for UTIs.
Google-Translate (maskinoversæt.): human urin indeholder faktorer, der forhindrer en fælles synder i urinvejsinfektioner (UVI), uropatogene Escherichia coli bakterier, fra korrekt knyttet til blære celler, et nødvendigt skridt for infektion. Forskningen afslører en svaghed, der kan udnyttes til at udvikle mere effektive, ikke-antibiotiske behandlinger for urinvejsinfektioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2379 :
**Slo-mo reveals how enigmatic sprites explode in the atmosphere** :
What causes mysterious "fireworks" in the sky spotted from planes? Video and computer modelling are yielding insights
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvad er årsagen til mystiske "fyrværkeri" på himlen spottet fra fly? Video og computermodeller er giver indsigt

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2380 :
**Feeling impulsive or frustrated? Take a nap** :
It's becoming increasingly common for people, especially adults, to not sleep an entire night. This can negatively impair a person's attention span and memory, as well as contribute to fatigue. Now researchers report that taking a nap may be an effective strategy to counteract impulsive behavior and to boost tolerance for frustration.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det bliver mere og mere almindeligt for folk, især voksne, at ikke sove en hel nat. Dette kan have en negativ forringe en persons opmærksomhed span og hukommelse, samt bidrager til træthed. Nu har forskere rapporterer, at tage en lur, kan være en effektiv strategi til at modvirke impulsiv adfærd og styrke tolerance for frustration.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2381 :
**Fatalistic beliefs may prevent Appalachian women from completing HPV vaccination series** :
Could a fatalistic attitude toward cervical cancer serve as a barrier to prevention of the disease? A recent study suggests a link between fatalistic beliefs and completion of the human papillomavirus (HPV) vaccine series among a sample of young Appalachian Kentucky women.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kunne en fatalistisk holdning til livmoderhalskræft fungere som en barriere for forebyggelse af sygdommen? En nylig undersøgelse tyder på en sammenhæng mellem fatalistiske tro og færdiggørelse af humant papillomvirus (HPV) vaccine serien blandt et udsnit af unge Appalachian Kentucky kvinder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2382 :
**Tracking genetic arms race between humans, mosquitoes** :
Individual populations of mosquitoes are under strong evolutionary pressure from humans and their environment, a new study shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Individuelle populationer af myg er under stærkt evolutionære pres fra mennesker og deres miljø, en ny undersøgelse viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2383 :
**How does the brain recognize faces from minimal information?** :
Our brain recognizes objects within milliseconds, even if it only receives rudimentary visual information. Researchers believe that reliable and fast recognition works because the brain is constantly making predictions about objects in the field of view and is comparing these with incoming information. Only if mismatches occur in this process do higher areas of the brain have to be notified of the
Google-Translate (maskinoversæt.): Vores hjerne genkender objekter i millisekunder, selv om det kun modtager rudimentær visuel information. Forskere mener, at pålidelig og hurtig anerkendelse fungerer, fordi hjernen er konstant gør forudsigelser om objekter i synsfeltet og sammenligne disse med indgående oplysninger. Kun hvis uoverensstemmelser opstår i denne proces gør højere områder af hjernen er nødt til at blive underrettet om

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2384 :
**Writing program with student interaction creates sense of purpose for seniors** :
A unique program combining a life review writing workshop with conversations between seniors and college students enhances the sense of meaning in life for older adults living independently, finds a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): et unikt program kombinerer et liv review skrivning workshop med samtaler mellem seniorer og universitetsstuderende forstærker følelsen af mening i livet for ældre voksne, der bor selvstændigt, finder en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2385 :
**Consensus paper on patient preferences for arrhythmias management published** :
A unique consensus paper on patient preferences for arrhythmias management has been published. Cardiac arrhythmias can have a big impact on quality of life. Patients with ventricular arrhythmias, for example, may be banned from sports and driving. Those with an implantable cardioverter defibrillator (ICD) need to weigh the longevity they would gain with the device against the potential for a protr
Google-Translate (maskinoversæt.): En unik konsensus papir på patientens præferencer for arytmier management er blevet offentliggjort. Hjertearytmier kan have en stor indvirkning på livskvaliteten. Patienter med ventrikulære arytmier, for eksempel, kan blive udelukket fra sport og kørsel. Dem med en implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) nødt til at afveje levetiden, de ville vinde med enheden mod risikoen for en protr

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2386 :
**Bionic eye clinical trial results show long-term safety, efficacy vision-restoring implant** :
The three-year clinical trial results of the retinal implant popularly known as the 'bionic eye,' have proven the long-term efficacy, safety and reliability of the device that restores vision in those blinded by a rare, degenerative eye disease. The findings show that the Argus II significantly improves visual function and quality of life for people blinded by retinitis pigmentosa.
Google-Translate (maskinoversæt.): De treårige kliniske resultater af retinal implantat populært kendt som 'bioniske øje,' har vist den lange -term effektivitet, sikkerhed og pålidelighed på den enhed, genskaber vision i de blændet af en sjælden, degenerative øjensygdom. Resultaterne viser, at Argus II forbedrer visuel funktion og livskvalitet for mennesker blændet af retinitis pigmentosa.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2387 :
**Do you do more than run in your Nikes? If so, you might not like them** :
Consumers might like variety when it comes to products to buy, but will using a product in a variety of circumstances and in a variety of ways lead consumers to like it more? Probably not, says a new study. According to the study, the more a consumer uses a product for different purposes or in different situations, the more likely he or she will report being unsatisfied with their purchase.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forbrugerne måske gerne sort, når det kommer til produkter til at købe, men vil bruge et produkt i en række forskellige omstændigheder og i en række forskellige måder få forbrugerne til at lide det mere? Sandsynligvis ikke, siger en ny undersøgelse. Ifølge undersøgelsen, jo mere en forbruger anvender et produkt til forskellige formål eller i forskellige situationer, jo mere sandsynligt, at han eller hun vil rapportere være utilfredse med deres køb.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2388 :
**Cardio-oncology services may improve patient care if more widely available** :
The impact of cancer treatments on cardiovascular health is an important consideration when treating cancer patients, but many hospital training programs have no formal training or services in cardio-oncology and a lack of national guidelines and funding are frequent barriers to establishing such programs, according to an American nationwide survey.
Google-Translate (maskinoversæt.): Virkningen af kræftbehandling på hjerte-kar-sundhed er en vigtig overvejelse, når behandling af kræftpatienter , men mange hospital træningsprogrammer har ingen formel uddannelse eller tjenester i cardio-onkologi og mangel på nationale retningslinjer og finansiering er hyppige hindringer for oprettelse af sådanne programmer, i henhold til en amerikansk landsdækkende undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2389 :
**Uplifted island: The island Isla Santa María in south of central Chile** :
Charles Darwin and his captain Robert Fitzroy witnessed the great earthquake of 1835 in south central Chile. The "Beagle"-Captain's precise measurements showed an uplift of the island Isla Santa María of 2 to 3 meters after the earthquake. What Darwin and Fitzroy couldn't know was the fact that 175 years later nearly at the same position such a strong earthquake would recur.
Google-Translate (maskinoversæt.): Charles Darwin og hans kaptajn Robert Fitzroy vidne til store jordskælv 1835 i det sydlige centrale Chile. Den "Beagle" -Captain præcise målinger viste en hævning af øen Isla Santa María på 2 til 3 meter efter jordskælvet. Hvad Darwin og Fitzroy kunne ikke vide, var, at 175 år senere næsten på samme position, et kraftigt jordskælv ville gentage sig.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2390 :
**Laser 'tricorder' can diagnose malaria through the skin** :
The world's first non-invasive test for malaria could slash the costs of diagnosis – and only takes 20 seconds to detect parasite poo in the blood
Google-Translate (maskinoversæt.): Verdens første ikke-invasiv test for malaria kunne skråstreg omkostningerne ved diagnose – og tager kun 20 sekunder for at opdage parasit poo i blodet

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2391 :
**A diode a few atoms thick shows surprising quantum effect** :
A quantum mechanical transport phenomenon demonstrated for the first time in synthetic, atomically-thin layered material at room temperature could lead to novel nanoelectronic circuits and devices.
Google-Translate (maskinoversæt.): A kvantemekaniske transport fænomen påvist for første gang i syntetisk kunne atomisk-tyndt lagdelte materiale ved stuetemperatur føre til hidtil ukendte nanoelektroniske kredsløb og anordninger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2392 :
**Happy memories 'perk up' stressed mice** :
Neuroscientists find that artificially stimulating a positive memory can cause mice to snap out of depression-like behaviour.
Google-Translate (maskinoversæt.): Neuroforskere finde, at kunstigt at stimulere en positiv hukommelse kan forårsage mus til at snappe ud af depression-lignende opførsel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2393 :
**To Tackle Food Waste, Big Grocery Chain Will Sell Produce Rejects** :
If fruits and vegetables don't measure up to cosmetic standards, they're often plowed under in the field. One company wants to help change that by creating a market for less-than-perfect produce.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis frugt og grøntsager ikke måler op til kosmetiske standarder, er de ofte pløjet i marken. En virksomhed ønsker at hjælpe ændring, ved at skabe et marked for mindre end perfekt råvarer. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2394 :
**Twitter Could Shape Flood Disaster Response** :
Tweets can provide real-time flood maps
Google-Translate (maskinoversæt.): Tweets kan give real-time oversvømmelseskort

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2395 :
**Couples needing sperm donation favor the same donor for all conceptions** :
Despite a prevalence of anonymous sperm donation in European countries, the use of the same sperm donor for subsequent conceptions is of paramount importance to those couples needing sperm donation to have children.
Google-Translate (maskinoversæt.): På trods af en forekomst af anonym sæddonation i de europæiske lande, brugen af den samme sæddonor for efterfølgende forestillinger er af afgørende betydning for de par behov sæddonation til at få børn.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2396 :
**Gear To Keep Bikers Safe** :
For all the fun it offers, biking can be dangerous. In 2012 some 49,000 cyclists in the United States were injured in traffic accidents, and cyclist deaths from automobile…
Google-Translate (maskinoversæt.): For alt det sjove det tilbyder, kan cykling være farligt. I 2012 nogle 49.000 cyklister i USA blev såret i trafikulykker, og cyklister dødsfald fra bil …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2397 :
**How "The Dress" Became an Illusion Unlike Any Other** :
Dozens of labs are investigating the internet phenomenon and developing new explanations
Google-Translate (maskinoversæt.): Snesevis af laboratorier undersøger internet fænomenet og udvikle nye forklaringer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2398 :
**Rheumatoid arthritis: Novel approach identifies unique DNA signature** :
Researchers have for the first time identified disease-associated changes to the DNA epigenome in joint fluid cells from patients with rheumatoid arthritis.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har for første gang identificeret sygdomsassocierede ændringer i DNA epigenome i joint . væske celler fra patienter med reumatoid artrit

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2399 :
**New Horizons reaches Pluto: in pictures** :
Nature captures the anxiety, and jubilation, of this mission milestone.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17982
Google-Translate (maskinoversæt.): Naturen fanger angst og jubel, for denne mission milestone.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17982

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2400 :
**Baby's first stool can alert doctors to future cognitive issues** :
A newborn's first stool can signal the child may struggle with persistent cognitive problems. In particular, high levels of fatty acid ethyl esters found in the meconium (a newborn's first stool) from a mother's alcohol use during pregnancy can alert doctors that a child is at risk for problems with intelligence and reasoning.
Google-Translate (maskinoversæt.): En nyfødt første afføring kan signalere barnet kan kæmpe med vedvarende kognitive problemer. Især kan høje niveauer af fedtsyreethylestere fundet i mekonium (en nyfødt første afføring) fra en mors alkoholforbrug under graviditeten advare lægerne, at et barn er i risiko for problemer med intelligens og ræsonnement.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2401 :
**Clay sheets stack to form proton conductors** :
A researcher employs a clay typically used for gardening to develop a proton-conducting, bulk nanostructured material.
Google-Translate (maskinoversæt.): En forsker beskæftiger en ler typisk anvendes til havearbejde at udvikle en proton-ledende, bulk-nanostruktureret materiale.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2402 :
**New surgical technique preserves kidney function following tumor removal** :
Renal cell carcinomas are one of the most common types of cancer. In order to preserve its wide range of functions, every effort is made not to remove the entire kidney, but rather just a portion of it. A surgical method that preserves long-term renal function has now been carried out successfully.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nyrer cellecarcinomer er en af de mest almindelige former for kræft. For at bevare sin brede vifte af funktioner, er alt tilrettelagt ikke at fjerne hele nyren, men snarere blot en del af det. Et kirurgisk metode, der bevarer langsigtet nyrefunktionen er nu blevet udført med succes.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2403 :
**Does Agave Hold the Secret to Drought-Resistant Farming?** :
The plant used to make tequila also uses less water during photosynthesis
Google-Translate (maskinoversæt.): Anlægget bruges til at lave tequila bruger også mindre vand under fotosyntesen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2404 :
**Surgery a better treatment option for some hamstring injuries** :
Patients treated surgically for a hamstring rupture demonstrated better results than those treated only with therapy, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Patienter behandlet kirurgisk for en forstrækning brud demonstrerede bedre resultater end dem kun behandlet med terapi, ifølge en ny . undersøgelse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2405 :
**A new wrinkle: Geometry of brain's outer surface correlates with genetic heritage** :
The three-dimensional shape of the cerebral cortex — the wrinkled outer layer of the brain controlling many functions of thinking and sensation — strongly correlates with ancestral background, researchers have found. The study opens the door to more precise studies of brain anatomy going forward and could eventually lead to more personalized medicine approaches for diagnosing and treating brain
Google-Translate (maskinoversæt.): Den tredimensionale form af hjernebarken – den rynkede ydre lag af hjernen styrer mange funktioner i tænkning og følelse – stærkt korrelerer med nedarvede baggrund, har forskere fundet. Undersøgelsen åbner døren til mere præcise undersøgelser af hjernens anatomi fremadrettet og i sidste ende kunne føre til mere personlig medicin tilgange til at diagnosticere og behandle hjerne

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2406 :
**Your Ultimate Guide To The Pluto Flyby** :
Pluto And CharonNASA-JHUAPL-SWRINew Horizons snapped this image from a distance of 3.7 million miles on July 8.It’s not everyday we get to explore a completely new planet. But on July 14, NASA’s New Horizons spacecraft will become the first to visit Pluto. (And, oh yes, we did just call Pluto a planet!—more on that later.) The likes of this encounter haven’t been experienced in decades. We explor
Google-Translate (maskinoversæt.): Pluto And CharonNASA-JHUAPL-SWRINew Horizons snapped dette billede fra en afstand på 3700 tusind miles den 8. juli. Det er ikke hver dag, vi får at udforske en helt ny planet. Men den 14. juli, vil NASAs New Horizons rumfartøj blive den første til at besøge Pluto. (Og, åh ja, vi vidste bare kalde Pluto en planet! -mere Om det senere). De kan lide af dette møde er ikke blevet oplevet i årtier. Vi explor

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2407 :
**Bonelike 3-D silicon synthesized for potential use with medical devices** :
A new approach for better integrating medical devices with biological systems has been developed by scientists with the first skeleton-like silicon spicules ever prepared via chemical processes.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny strategi for bedre integration medicinsk udstyr med biologiske systemer er blevet udviklet af forskere med de første skelet-lignende silicium spikler nogensinde forberedt via kemiske processer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2408 :
**When you spill water on a table, the puddle spreads — and then stops: Finally researchers know why** :
When you spill a bit of water onto a tabletop, the puddle spreads — and then stops, leaving a well-defined area of water with a sharp boundary. There's just one problem: The formulas scientists use to describe such a fluid flow say that the water should just keep spreading endlessly. Everyone knows that's not the case — but why? This mystery has now been solved — and while this phenomenon might
Google-Translate (maskinoversæt.): Når du spilder en smule vand på en bordplade, pyt spreder – og så standser, hvilket efterlader et veldefineret område af vand med en skarp grænse. Der er bare ét problem: De formler forskerne bruger til at beskrive sådan en væskestrøm sige, at vandet bare bør holde sprede uendelige. Alle ved, at det ikke er tilfældet – men hvorfor? Dette mysterium er nu løst – og mens dette fænomen kunne

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2409 :
**Adolescent exposure to e-cigarette tv ads increases likelihood of future use** :
Adolescents who are exposed to e-cigarette TV advertising are more likely to try e-cigarettes in the future, according to a groundbreaking experiment. Nicotine is a highly addictive substance that negatively affects adolescents' brain development, with increased anxiety and depression, and may make them more susceptible to conventional cigarettes, according to researchers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Unge, der udsættes for e-cigaret tv-reklamer er mere tilbøjelige til at prøve e-cigaretter i fremtiden, ifølge en banebrydende eksperiment. Nikotin er et stærkt vanedannende stof, der krænker unges hjernens udvikling, med øget angst og depression, og kan gøre dem mere modtagelige for konventionelle cigaretter, ifølge forskerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2410 :
**15 Bee-utiful Pictures Of Bees** :
If you read science news, you've probably heard a lot about the plight of the honey bee. These pollinators are responsible for producing a huge portion of the fruits and vegetables that we eat, including apples, berries, almonds, and broccoli. The species is mysteriously on the decline in the U.S. and Europe, which could spell trouble in our food future.But honey bees aren't the only bees out the
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis du læser science nyheder, har du sikkert hørt en masse om situationen af honningbien. Disse bestøvere er ansvarlige for at producere en stor del af de frugter og grøntsager, vi spiser, herunder æbler, bær, mandler og broccoli. Arten er på mystisk vis på retur i USA og Europa, som kunne stave problemer i vores mad future.But honningbier er ikke de eneste bier Kampene

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2411 :
**Geology: Slow episodic slip probably occurs in the plate boundary** :
Scientists have discovered slow-moving low-frequency tremors which occur at the shallow subduction plate boundary in Hyuga-nada, off east Kyushu. This indicates the possibility that the plate boundary in the vicinity of the Nankai Trough is slipping episodically and slowly (over days or weeks) without inducing a strong seismic wave.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget langsomme lavfrekvente rystelser, der opstår i den lave subduction plade grænse i Hyuga-nada, off øst Kyushu. Dette indikerer muligheden for, at pladen grænse i nærheden af Nankai Trough glider episodisk og langsomt (over dage eller uger) uden at inducere en stærk seismisk bølge.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2412 :
**Arthritis drug may be cheaper way to treat blood cancers** :
A common arthritis drug may also be an effective way to help treat patients with blood cancers—at one thousandth the cost of another drug that works the same way. Myeloproliferative neoplasms (MPN) cause an overproduction of blood cells resulting in symptoms that include night sweats, itching, and tiredness. MPNs are most often diagnosed in people in their 50s and 60s. Current treatment is limited
Google-Translate (maskinoversæt.): En fælles arthritis lægemiddel kan også være en effektiv måde at hjælpe med at behandle patienter med blodkræft -ved en tusindedel udgifterne til et andet lægemiddel, der virker på samme måde. Myeloproliferative neoplasmer (MPN) forårsager en overproduktion af blodceller resulterer i symptomer, der omfatter nattesved, kløe og træthed. MPNs oftest diagnosticeret hos mennesker i 50'erne og 60'erne. Nuværende behandling er begrænset

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2413 :
**Bow ties and cuttlefish: New insight into a visual super sense** :
An experiment originally designed to test the visual abilities of octopuses and cuttlefish has given researchers an unprecedented insight into the human ability to perceive polarized light — the super sense that most of us don't even know we have.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et eksperiment oprindeligt designet til at teste de visuelle evner blæksprutter og blæksprutter har givet forskerne en hidtil uset indsigt i menneskets evne til at opfatte polariseret lys -. super forstand, at de fleste af os ikke engang ved, at vi har

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2414 :
**Scientists propose new model of mysterious barrier to fusion known as the 'density limit'** :
Researchers have developed a detailed model of the source of a puzzling limitation on fusion reactions.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en detaljeret model af kilden til en forvirrende begrænsning fusion reaktioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2415 :
**Virus-carrying mosquitoes are more widespread than ever, and spreading** :
Scientists behind the first global distribution maps of two species of dengue and chikungunya-carrying mosquitoes warn they are spreading to new areas where they could cause disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere bag de første globale fordeling kort over to arter af denguefeber og chikungunya-bærende myg advarer de breder sig til nye områder, hvor de kan forårsage sygdom.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2416 :
**New genetic form of obesity, diabetes discovered** :
Scientists have discovered a new inherited form of obesity and type 2 diabetes in humans. Researchers discovered the new defect by sequencing the DNA of an extremely obese young woman and members of her family. In addition to an increased appetite leading to severe weight problems from childhood, she had type 2 diabetes, learning difficulties, and reproductive problems.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget en ny arvelig form af fedme og type 2 diabetes i mennesker. Forskere opdagede den nye defekt ved at sekventere DNA'et af en ekstremt overvægtig ung kvinde og medlemmer af hendes familie. Ud over en øget appetit, der fører til alvorlige vægt problemer fra barndommen, havde hun type 2-diabetes, indlæringsvanskeligheder og reproduktive problemer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2417 :
**Sugary drinks linked to high death tolls worldwide** :
Consumption of sugary drinks may lead to an estimated 184,000 adult deaths each year worldwide, according to research. In the first detailed global report on the impact of sugar-sweetened beverages, researchers estimated deaths and disabilities from diabetes, heart disease, and cancers in 2010. In this analysis, sugar sweetened beverages were defined as any sugar-sweetened sodas, fruit drinks, spo
Google-Translate (maskinoversæt.): Forbruget af sukkerholdige drikkevarer kan føre til en anslået 184.000 dødsfald blandt voksne hvert år på verdensplan, ifølge forskningen. I den første detaljerede globale rapport om virkningen af sukkersødede drikkevarer, anslået forskere dødsfald og handicap fra diabetes, hjertesygdomme og kræft i 2010. I denne analyse blev sukker sødet drikkevarer defineres som enhver sukkersødede sodavand, frugtdrikke, spo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2418 :
**More than a third of children were physically assault in the last year** :
More than a third of children and teens 17 and younger experienced a physical assault in the last year, primarily at the hands of siblings and peers, according to a new article.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end en tredjedel af børn og teenagere 17 og yngre oplevede en fysisk overgreb i det sidste år, primært i hænderne på søskende og kammerater, ifølge en ny artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2419 :
**Supreme Court Blocks EPA Rule on Mercury Emissions** :
The justices scuttled the agency’s power plant rule to limit mercury emissions but the decision is unlikely to undermine CO2 regulations
Google-Translate (maskinoversæt.): De Justices sænket agenturets kraftværk regel til at begrænse kviksølvemissionerne men afgørelse er usandsynligt at underminere CO2 regulativer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2420 :
**Pioneering study may explain origin of several digestive diseases** :
The tridimensional characterization of the calcium phosphate formed in the stomach is shown for the first time in a new study, revealing its internal structure, morphology and real functionality. This study has succeeded in taking one more step towards discovering the origin of certain diseases, although there is still a lot of work ahead before we can combat these diseases that would appear to be
Google-Translate (maskinoversæt.): Den tredimensionale karakterisering af calciumphosphat dannet i maven er vist for første gang i en ny undersøgelse, der afslører dens interne struktur, morfologi og reel funktionalitet. Denne undersøgelse er lykkedes at tage endnu et skridt i retning af at opdage oprindelsen af visse sygdomme, men der er stadig meget arbejde forude, før vi kan bekæmpe disse sygdomme, der ville synes at være

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2421 :
**SSRI antidepressants taken for menopausal symptoms may boost bone fracture risk** :
The class of antidepressants known as SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors), taken to curb menopausal symptoms, may boost bone fracture risk, suggests new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): den klasse af antidepressiva kaldet SSRI (selektive serotonin reuptake hæmmere) taget at bremse menopausale symptomer, kan øge knogle risiko fraktur, antyder ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2422 :
**NASA Is Launching Microsoft's Hologram Technology To The Space Station** :
One of Microsoft's most ambitious projects of the last few decades is HoloLens, a prototype headset that displays holograms over the real world as you look around. Also known…
Google-Translate (maskinoversæt.): Et af Microsofts mest ambitiøse projekter i de seneste årtier er HoloLens, en prototype headset, der viser hologrammer i den virkelige verden, som du ser rundt. Også kendt …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2423 :
**Survival Of The Greenest Beer? Breweries Adapt To A Changing Climate** :
Breweries are grappling with more weather extremes — heat waves, snowy winters, heavy rains and drought. Many are coming up with creative ways to adjust to their changing environments.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Bryggerier kæmper med flere ekstreme vejrforhold – hedebølger, snedækkede vintre, kraftige regnskyl og tørke. Mange kommer op med kreative måder at tilpasse sig deres skiftende miljøer. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2424 :
**Benefit of early screening for vascular disorder among extremely preterm infants** :
Among extremely preterm infants, early screening for the vascular disorder patent ductus arteriosus before day three of life was associated with a lower risk of in-hospital death and pulmonary hemorrhage, but not with differences in other severe complications, according to a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Blandt ekstremt præmature børn, tidlig screening for det vaskulære lidelse patent ductus arteriosus før dag tre af livet var forbundet med en lavere risiko for in-hospital død og pulmonal blødning, men ikke med forskelle i andre alvorlige komplikationer, ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2425 :
**Robot controlled remotely with thoughts** :
For someone suffering from paralysis or limited mobility, visiting with other people is extremely difficult. Scientists have been working on a revolutionary brain-machine approach in order to restore a sense of independence to the disabled. The idea is to remotely control a robot from home with one's thoughts. The research, involving numerous subjects located in different countries, produced excel
Google-Translate (maskinoversæt.): For en person, der lider af lammelse eller begrænset mobilitet, besøger med andre mennesker er yderst vanskeligt. Forskere har arbejdet på en revolutionerende hjerne-maskine tilgang for at genskabe en følelse af uafhængighed til handicappede. Idéen er at fjernstyre en robot fra hjemmet med sine tanker. Den forskning, der involverer en lang række emner i forskellige lande, produceret excel

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2426 :
**How Fast Will Rising Temperatures Shrink CO2 Storage?** :
Soils, forests, oceans may lose their ability to soak up excess carbon dioxide
Google-Translate (maskinoversæt.): Jordbund, skove, havene kan miste deres evne til at opsuge overskydende kuldioxid

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2427 :
**How do toddlers use tablets?** :
Researchers studied more than 200 YouTube videos in an effort to understand how toddlers use tablets.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere undersøgt mere end 200 YouTube-videoer i et forsøg på at forstå, hvordan småbørn bruger tabletter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2428 :
**Avoidant/restrictive food intake disorder: More than just picky eating** :
A new commentary by experts reflects on the clinical impact of the diagnosis of Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, and the work that remains in terms of treatments and improved outcomes.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny kommentar af eksperter reflekterer over den kliniske effekt af diagnosen undvigende / Restriktiv Food Intake Disorder, og det arbejde, der stadig er i form af behandlinger og forbedrede resultater.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2429 :
**Brain-Stimulating Helmet May Help Parkinson’s Patients** :
When Michelle Lane was incapacitated by Parkinson's disease, her best option was brain surgery. Electrical leads were surgically implanted into her skull, and a pacemaker-like device installed to deliver electrical signals to the movement region of the brain.Now researchers from Johns Hopkins University are developing a way to achieve the same effect without surgery. The device, dubbed the STIMba
Google-Translate (maskinoversæt.): Da Michelle Lane blev uarbejdsdygtig af Parkinsons sygdom, hendes bedste mulighed var hjernekirurgi. Elektriske ledninger blev kirurgisk implanteret i hendes kranie, og en pacemaker-lignende enhed installeret til at levere elektriske signaler til bevægelse region brain.Now forskere fra Johns Hopkins University er ved at udvikle en måde at opnå den samme effekt uden kirurgi. Enheden, døbt STIMba

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2430 :
**Rare disorder found to have a common form** :
A hereditary autoimmune disease that was thought to be exceedingly rare may have a less severe form that affects one in 1,000 people or even more, according to new research. The results of this research suggest that a number of different autoimmune diseases and syndromes may be tied to mutations in a single gene. Among other things, these findings may help provide new means of diagnosing and treat
Google-Translate (maskinoversæt.): En arvelig autoimmun sygdom, der blev anset for at være yderst sjældne, kan have en mindre alvorlig form, der påvirker én i 1.000 mennesker eller endda mere, viser ny forskning. Resultaterne af denne forskning tyder på, at en række forskellige autoimmune sygdomme og syndromer kan være bundet til mutationer i et enkelt gen. Blandt andet kan disse resultater bidrage til at give nye midler til at diagnosticere og behandle

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2431 :
**Toxic algal blooms behind Klamath River dams create health risks far downstream** :
Toxic algal blooms in reservoirs on the Klamath River can travel more than 180 miles downriver in a few days, survive passage through hydroelectric turbines and create unsafe water conditions on lower parts of the river in northern California. They can accumulate to concentrations that can pose health risks to people, pets and wildlife, and improved monitoring and public health outreach is needed
Google-Translate (maskinoversæt.): giftige algeopblomstringer i reservoirer på Klamath River kan rejse mere end 180 miles ned ad floden i et par dage, overlever passagen gennem hydroelektriske turbiner og skabe usikre vandforhold på nederste del af floden i det nordlige Californien. De kan akkumulere til koncentrationer, der kan udgøre en sundhedsrisiko for mennesker, kæledyr og dyreliv, og forbedret overvågning og offentlige opsøgende sundhed er nødvendig

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2432 :
**88% of New Yorkers want cameras on police** :
Roughly 23 percent of New York State’s black residents and 24 percent of Hispanic or Latino residents reported a low level of trust in local police, according to the latest Empire State Poll. By comparison, only 12 percent of whites and 15 percent of Asian residents report low levels of trust. Poll results show most New Yorkers agree that police officers should wear video cameras while on duty, ac
Google-Translate (maskinoversæt.): Groft 23 procent af New York State sorte beboere og 24 procent af Hispanic eller Latino beboere rapporterede et lavt niveau af tillid lokale politi, ifølge den nyeste Empire State Poll. Til sammenligning er det kun 12 procent af hvide og 15 procent af de asiatiske beboere rapporterer lave niveauer af tillid. Poll resultater viser de fleste newyorkere enige om, at politifolk bør bære videokameraer mens de gør tjeneste, ac

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2433 :
**A Hidden World of Complex Dark Matter Could Be Uncovered** :
The invisible dark matter particles that dominate the universe may come in strange and varied forms
Google-Translate (maskinoversæt.): De usynlige mørkt stof partikler, der dominerer universet kan komme i mærkelige og forskellige former

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2434 :
**Deaths attributable to cigarettes for 12 smoking-related cancers** :
Researchers estimate that 48.5 percent of the nearly 346,000 deaths from 12 cancers among adults 35 and older in 2011 were attributable to cigarette smoking.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere anslår, at 48,5 procent af de næsten 346.000 dødsfald fra 12 kræftformer blandt voksne 35 og ældre i 2011 henføres til cigaretrygning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2435 :
**Small thunderstorms may add up to massive cyclones on Saturn** :
Atmospheric scientists propose a possible mechanism for Saturn's polar cyclones: Over time, small, short-lived thunderstorms across the planet may build up angular momentum, or spin, within the atmosphere — ultimately stirring up a massive and long-lasting vortex at the poles.
Google-Translate (maskinoversæt.): Atmosfæriske forskere foreslå en mulig mekanisme for Saturns polære cykloner: Over tid, kan små, kortlivede tordenvejr hele planeten opbygge impulsmoment eller spin i atmosfæren – i sidste ende omrøring en massiv og langvarig vortex ved polerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2436 :
**Genetic switch lets marine diatoms do less work at higher carbon dioxide** :
Rising carbon dioxide lets diatoms return to their evolutionary roots, by skipping steps that concentrate carbon dioxide. Over time, the drifting algae adjust by slowing down their metabolism, scientists report.
Google-Translate (maskinoversæt.): Stigende kuldioxid lader kiselalger vende tilbage til deres evolutionære rødder og spring trin, der koncentrerer kuldioxid. Over tid, de drivende alger tilpasse ved at bremse deres stofskifte, forskere rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2437 :
**Changes in shipping routes and speed as piracy declines in the Western Indian Ocean** :
With the decline of piracy incidents in the Western Indian Ocean, vessels have gradually returned to travelling along the shortest route, closer to Somalia, and to sailing again at normal speed, according to a new report. This also has a positive impact on fuel consumption and maritime transport costs.
Google-Translate (maskinoversæt.): Med nedgangen i piratkopiering hændelser i den vestlige Indiske Ocean, har fartøjer vendte gradvist tilbage til rejser langs den korteste vej, tættere til Somalia, og til at sejle igen ved normal hastighed Ifølge en ny rapport. Dette har også en positiv indvirkning på brændstofforbrug og omkostninger søtransport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2438 :
**Researchers discover how ovarian cancer halts body's natural defense against tumor** :
Ovarian cancer shuts down immune system cells that would otherwise act as a first line of defense against the deadly tumor, scientists report. But a therapy that restores the cells' disease-fighting abilities could provide a powerful new strategy to attack the cancer, which kills more than 14,000 women each year.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ovariecancer lukker immunsystemets celler, der ellers ville fungere som en første linje i forsvaret mod den dødbringende tumor, forskerne rapporterer. Men en terapi, der genskaber cellernes sygdomsbekæmpende evner kunne give en kraftfuld ny strategi til at angribe kræft, som dræber mere end 14.000 kvinder hvert år.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2439 :
**Dairy offers more probiotic bang for the buck** :
Does it matter where you get your daily dose of probiotics—in food or a supplement—as long as you get them? The answer, according to two new studies, is a resounding yes. Probiotics are living bacteria and yeasts that offer a variety of health benefits, especially for the digestive system. They’re available in yogurt and a variety of other fermented foods and beverages as well as in nonfood supple
Google-Translate (maskinoversæt.): Betyder det noget, hvor du får din daglige dosis af probiotika-i fødevarer eller en supplement- så længe du får dem? Svaret ifølge to nye undersøgelser, er et rungende ja. Probiotika er levende bakterier og gær, der tilbyder en bred vifte af sundhedsmæssige fordele, især for fordøjelsessystemet. De er tilgængelige i yoghurt og en række andre gærede fødevarer og drikkevarer samt i ikke-spiselige smidige

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2440 :
**Wireless data delivery over active TV channels tested** :
Engineers have demonstrated the first system that allows wireless data transmissions over UHF channels during active TV broadcasts.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ingeniører har vist det første system, der giver trådløse dataoverførsler via UHF-kanaler under aktive TV-udsendelser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2441 :
**New compounds may treat depression rapidly with few side effects** :
A new study has identified promising compounds that could successfully treat depression in less than 24 hours with few side effects. The compounds could offer significant advantages over current antidepressant medications.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse har identificeret lovende forbindelser, der kunne med held behandling af depression i mindre end 24 timer med få bivirkninger. Forbindelserne kunne tilbyde betydelige fordele i forhold de nuværende antidepressiv medicin.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2442 :
**Your Online Diagnosis Is Probably Wrong** :
Is this the right place to start a diagnosis?Alexandra OssolaYou wake up in the middle of the night with a sharp pain in your stomach. What could it be—maybe something I ate? So, naturally, you type your symptoms into your go-to search engine, and suddenly the possible causes of the pain become much more severe. It’s probably food poisoning? Or maybe kidney stones? Oh no it’s probably appendiciti
Google-Translate (maskinoversæt.): Er det det rigtige sted at starte en diagnose? Alexandra OssolaYou vågne op midt om natten med en skarp smerte i maven. Hvad kunne det være-måske noget jeg spiste? Så naturligvis, du skriver dine symptomer i din go-to søgemaskine, og pludselig de mulige årsager til den smerte blevet meget mere alvorlig. Det er sandsynligvis madforgiftning? Eller måske nyresten? Åh nej det er nok appendiciti

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2443 :
**New applications of drug fingolimod to improve cognitive deficits in Huntington's disease** :
Fingolimod, a drug used to treat multiple sclerosis, restores hippocampal synaptic plasticity and improves memory function. This is the main conclusion of a study in a mouse model of Huntington disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): fingolimod, et lægemiddel til behandling af multipel sklerose, genskaber hippocampus synaptisk plasticitet og forbedrer hukommelsesfunktion. Det er hovedkonklusionen af et studie i en musemodel af Huntingtons sygdom.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2444 :
**Nixoncare vs. Obamacare: Comparing the rhetoric and reality of two health plans** :
Few people today would dare call President Richard Nixon a radical liberal. But 44 years ago, he proposed a health plan that went far beyond what today's Affordable Care Act includes. After the first plan failed, he did it again three years later. A new paper compares the reality — and rhetoric — of both Nixon's plans and the current law.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kun få mennesker i dag ville turde kalde præsident Richard Nixon en radikal liberal. Men for 44 år siden, foreslog han en sundhedsplan, der gik langt ud over, hvad dagens overkommelige Care Act omfatter. Efter den første plan mislykkedes, han gjorde det igen tre år senere. En ny papir sammenligner virkelighed – og retorik -. Både Nixons planer og den nuværende lov

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2445 :
**Thinking with space: How mental representations of space bolster cognitive processes** :
submitted by mobiuscydonia [link] [6 comments]
Google-Translate (maskinoversæt.): indsendt af mobiuscydonia [link] [6 kommentarer]

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2446 :
**Diabetes complications linked to rising risk of dementia** :
People who have diabetes and experience high rates of complications are more likely to develop dementia as they age than people who have fewer diabetic complications, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Folk, der har diabetes og opleve høje komplikationer er mere tilbøjelige til at udvikle demens som de bliver ældre end folk, der har færre diabetiske komplikationer, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2447 :
**Global trends show seabird populations dropped 70 percent since 1950s** :
The world's monitored seabird populations have dropped 70 percent since the 1950s, a stark indication that marine ecosystems are not doing well, new research indicates.
Google-Translate (maskinoversæt.): Verdens overvågede havfugle befolkninger er faldet 70 procent siden 1950'erne, en skarp tegn på, at marine økosystemer ikke gør godt, ny forskning viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2448 :
**Railways and Subways: Building the New Mass Transit** :
Innovation and discovery as chronicled in past issues of Scientific American
Google-Translate (maskinoversæt.): Innovation og opdagelse som chronicled i tidligere spørgsmål af Scientific American

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2449 :
**Gene Therapy for Deafness Moves a Few Steps Closer** :
A technique for fixing faulty DNA has been shown to improve responses in mice with genetic hearing loss
Google-Translate (maskinoversæt.): er blevet vist en teknik til fastsættelse defekt DNA for at forbedre respons i mus med genetisk hørelse tab

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2450 :
**Brain activity changes after cognitive rehabilitation, TBI study shows** :
Results of a trail demonstrate for the first time significant changes in cerebral activation after memory retraining in individuals with TBI.
Google-Translate (maskinoversæt.): Resultater af et spor demonstrerer for første gang væsentlige ændringer i cerebral aktivering efter hukommelse omskoling i personer med TBI.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2451 :
**New Triceratops Relative Discovered, Named ‘Wendy’** :
Artist's vision of WendiceratopsDanielle DufaultWhat was 20 feet long, weighed one ton and lived 79 million years ago? A more spectacular cousin of the Triceratops.In the wake of all the coverage and memes generated by Jurassic World, it's a great time to remember that paleontologists are still doing incredible work, looking into new dinosaurs through fossils, not genetic engineering (though some
Google-Translate (maskinoversæt.): Artist vision om WendiceratopsDanielle DufaultWhat var 20 fod lang, vejede et ton og levede 79 millioner år siden? En mere spektakulær fætter til Triceratops.In kølvandet på al den dækning og memes genereret af Jurassic World, er det et godt tidspunkt at huske på, at palæontologer stadig gør utrolige arbejde, se på nye dinosaurer gennem fossiler, ikke genteknologi (selvom nogle

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2452 :
**'Bullet Time' App Lets Ordinary Smartphones Take Photos Like In 'The Matrix'** :
Bullet time videos generated by CamSwarmWang et al, 2015 via arXivBack in 1999, the Matrix was a groundbreaking film in many ways—including its special effects, for which it won an Academy Award the following year. The most memorable scene was when the main character played by Keanu Reeves dodges bullets—the camera circles around him as he seems to move in slow motion:Since then, this special eff
Google-Translate (maskinoversæt.): Bullet tid videoer genereret af CamSwarmWang et al, 2015 via arXivBack i 1999, Matrix var en banebrydende film på mange måder, inklusive sine specielle effekter, for hvilke det vundet en Oscar det følgende år. Den mest mindeværdige scene var, da hovedpersonen spillet af Keanu Reeves underbudsrabatter kugler-kameraet cirkler omkring ham, som han ser ud til at bevæge sig i slowmotion: Siden da denne særlige EFF

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2453 :
**Healthy diets for youth with type 1 diabetes can be hard for parents to obtain** :
Patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM) often need to modify their eating habits, but many youths with T1DM do not consume a healthful diet. To learn more about the challenges their parents may face in providing them with a more healthful diet, researchers set out to discover the availability of healthier food options and the price difference of the food items at stores frequented by familie
Google-Translate (maskinoversæt.): Patienter med type 1-diabetes mellitus (T1DM) ofte nødt til at ændre deres spisevaner, men mange unge med T1DM ikke forbruge en sund kost. Hvis du vil vide mere om de udfordringer, deres forældre kan komme i at give dem en mere sund kost, forskere satte sig for at opdage tilgængeligheden af sundere fødevarer muligheder og prisforskellen af fødevarer i butikker frekventeres af familie

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2454 :
**High fat diet changes gut microbe populations and brain's ability to recognize fullness** :
Have you ever wondered why eating one good-tasting French fry may lead you to eat the whole batch and leave you wanting more?
Google-Translate (maskinoversæt.): Har du nogensinde spekuleret over, hvorfor spise en god smagende franske yngel kan føre dig til at spise hele partiet og forlade du ønsker mere?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2455 :
**Unlocking lignin for sustainable biofuel** :
In an effort to further the commercial viability of cellulosic ethanol, a team of scientists used the Titan supercomputer to model the interaction of lignin and hemicellulose in the plant cell wall of a genetically modified aspen tree. The team’s conclusion—that hydrophobic, or water repelling, lignin binds less with hydrophilic, or water attracting, hemicellulose—points researchers toward a promi
Google-Translate (maskinoversæt.): I et forsøg på at fremme den kommercielle levedygtighed af cellulosebaseret ethanol, et hold af forskere brugte Titan supercomputer at modellere interaktionen af lignin og hemicellulose i plantens cellevæg af en genetisk modificeret asp træ. Holdet konklusion-at hydrofobe eller vandafvisende, lignin binder mindre med hydrofile, eller vand tiltrække, hemicellulose-point forskere mod en promi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2456 :
**Two are better than one: Another checkpoint enzyme for flawless cell division** :
The error-free distribution of genetic material during cell division is important for preventing the development of tumor cells. Researchers have uncovered a new important function of the human enzyme Plk1. It plays a significant role in monitoring chromosome segregation, they report, and may provide important clues for the treatment of cancer.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den fejlfri fordeling af genetisk materiale under celledeling er vigtig for at forebygge udviklingen af tumorceller. Forskere har afsløret en ny vigtig funktion af det humane enzym PLK1. Det spiller en væsentlig rolle i overvågningen kromosom segregering, de rapporterer, og kan give vigtige fingerpeg til behandling af cancer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2457 :
**Transition from three to two dimensions increases conduction** :
Scientists have for the first time described the behavior of electrons in a previously unstudied analogue of graphene, two-dimensional niobium telluride, and, in the process, uncovered the nature of two-dimensionality effects on conducting properties.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har for første gang beskrevet adfærd elektroner i en tidligere unstudied analog af graphene, todimensional niobium Telluride, og i processen, afslørede arten af to-dimensionalitet effekter på ledende egenskaber.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2458 :
**Astronomers propose giant space telescope to replace Hubble** :
Segmented mirror four or five times wider than Hubble's would peer directly at exoplanets.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17913
Google-Translate (maskinoversæt.): Segmenteret spejl fire eller fem gange bredere end Hubbles ville peer direkte ved exoplanets.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17913

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2459 :
**Millions of children's lives saved through low-cost investments** :
More than 34 million children's lives have been saved since 2000 because of investments in child health programs at a cost of as little as $4,205 per child, according to a new analysis. From 2000 to 2014, low- and middle-income country governments spent $133 billion on child health. Donors spent $73.6 billion. The governments saved about 20 million children, and the donors saved an additional 14 m
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end 34 millioner børns liv er blevet reddet siden 2000 på grund af investeringer i børns sundhed programmer på en pris på så lidt som $ 4205 per barn, ifølge en ny analyse. Fra 2000 til 2014 lav- og mellemindkomstlande regeringer brugt 133 milliarder dollars om børns sundhed. Donorer brugte 73600 millioner dollars. Regeringerne sparet omkring 20 millioner børn, og donorerne sparet yderligere 14 m

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2460 :
**Are We Too Afraid of Nuclear Weapons?** :
"Optimists" argue that our fears of nuclear weapons have been "alarmist" and counter-productive.
Google-Translate (maskinoversæt.): Optimister hævder, at vores frygt for atomvåben er blevet "alarmerende", og mod hensigten.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2461 :
**Does radiation from X-rays and CT scans really cause cancer?** :
In recent years, there has been widespread media coverage of studies purporting to show that radiation from X-rays, CT scans and other medical imaging causes cancer. But such studies have serious flaws, including their reliance on an unproven statistical model, according to a recent article.
Google-Translate (maskinoversæt.): I de seneste år har der været udbredt mediedækning af undersøgelser der påstås at viser, at stråling fra X-stråler, CT-scanninger og andre medicinsk billedbehandling forårsager kræft. Men sådanne undersøgelser har alvorlige mangler, herunder deres afhængighed af en uprøvet statistisk model, ifølge en nylig artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2462 :
**The peaks and valleys of silicon** :
Scientists have created a new method for generating a 2D semiconducting material that could one day replace silicon in electronics. The demand for a silicon material aided the discovery of graphene, a single layer of graphite — which won the Nobel Prize in Physics in 2010. Since this time, scientists and engineers have developed many two-dimensional (2D) material innovations — layered materials
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har skabt en ny metode til at generere en 2D-halvledende materiale, der en dag kunne erstatte silicium i elektronik. Efterspørgslen efter et silicium materiale hjulpet opdagelsen af graphene, et enkelt lag af grafit – der vandt Nobelprisen i fysik i 2010. Siden dette tidspunkt har forskere og ingeniører udviklet mange todimensionale (2D) materielle innovationer – lagdelte materialer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2463 :
**Tests vs. Fests: Students in 'learning celebrations' rather than exams scored higher and enjoyed themselves** :
A sociologist who reshaped "test day" in his class — transforming it with balloons, streamers, treats and music — found that students in "learning celebrations" scored higher than students who took standard-style exams in previous semesters.
Google-Translate (maskinoversæt.): En sociolog, der omformes "test dag" i sin klasse – omdanne det med balloner, streamers, behandler og musik – fandt, at eleverne i "learning festlighederne" scorede højere end studerende, der tog standard-stil eksamener i tidligere semestre.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2464 :
**New close-up view of key part of ebola virus life cycle** :
A key part of the Ebola virus life cycle has been revealed at a higher resolution than ever before. The research sheds light on how Ebola virus assembles–and how researchers might stop the often-fatal infection.
Google-Translate (maskinoversæt.): En nøgle del af Ebola virus livscyklus er blevet afsløret ved en højere opløsning end nogensinde før. Forskningen kaster lys over, hvordan Ebola virus samler -. Og hvordan forskerne kan stoppe den ofte dødelige infektion

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2465 :
**Recycled water, salt-tolerant grass a water-saving pair** :
Plants need water. People need water. Unfortunately, there's only so much clean water to go around — and so the effort begins to find a solution. One strategy is to use treated wastewater, containing salt leftover from the cleaning process, to water large areas of turf grass. Researchers have found ways to breed salt-tolerant turf that can withstand this irrigation.
Google-Translate (maskinoversæt.): Planter har brug for vand. Folk har brug for vand. Desværre er der kun så meget rent vand til at gå rundt – og så indsatsen begynder at finde en løsning. Én strategi er at anvende renset spildevand, der indeholder salt efterladenskaber fra renseprocessen, til vand store områder af plænegræs. Forskere har fundet måder at opdrætte salt-tolerant græstørv, der kan modstå denne vanding.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2466 :
**Analyzing ocean mixing reveals insight on climate** :
A computer model that clarifies the complex processes driving ocean mixing in the vast eddies that swirl across hundreds of miles of open ocean has been developed by researchers.
Google-Translate (maskinoversæt.): En computermodel, der præciserer de komplekse processer kørsel hav blanding i de store hvirvler, der swirl tværs af hundredvis af miles af åbne hav er blevet udviklet af forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2467 :
**Parts Of Your Brain Go Berzerk On Microsleep** :
If you try to function normally after you’ve pulled an all-nighter, your eyes start to drift shut no matter how much you try to keep them open. But what happens in the brain…
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis du forsøger at fungere normalt efter du har trukket en all-nighter, dine øjne begynder at drive lukket uanset hvor meget du prøver at holde dem åbne. Men hvad sker der i hjernen …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2468 :
**Evidence Supports Marijuana as Medical Treatment for Some Conditions, Not All** :
Researchers found moderate support for using marijuana to treat chronic pain and muscle spasms and involuntary movements
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne fandt moderat støtte til at bruge hash til behandling af kroniske smerter og muskelkramper og ufrivillige bevægelser

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2469 :
**The true cost of fuelling conflict** :
Between 2000 and 2011, the annual fuel expenditures of the Department of Defense (DOD) were between one and nine billion dollars higher than initially forecast, researchers report. while this perpetual overspending could have serious consequences for the DOD, improvements to planning, budgeting and financing practices could help lessen the risks. This is something both the U.S. and Canadian govern
Google-Translate (maskinoversæt.): Mellem 2000 og 2011, den årlige brændstof udgifter for Department of Defense (DOD) var mellem en til ni milliarder dollars højere end oprindeligt forventede, rapporterer forskerne. mens denne evige overforbrug kan få alvorlige konsekvenser for DOD, kunne forbedringer planlægning, budgettering og finansiering praksis bidrage til at mindske risiciene. Det er noget både USA og canadiske regulerer

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply