Search Posts

økologisk-jordbrug


FORDELE VED ØKOLOGISK JORDBRUG

En rapport udarbejdet af det amerikanske landbrugsministeriums forskningsafdeling regner med, at der i USA findes mindst 20.000 landbrug, der dyrkes efter økologiske metoder. Man udvalgte 69 brug til nærmere analyse og supplerede med en spørgeskemaundersøgelse. Desuden sendte man studiegrupper til Europa og Japan. I rapporten udtrykkes forbavselse over så godt det lykkedes de økologiske jordbrugere at klare ukrudtsproblemerne uden at anvende sprøjte midler. Ukrudtet bekæmpes del. ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse, dels ved udstrakt brug af sædskifte. Det var en almindelig erfaring, at ukrudtsproblemerne var værst i de første 3-4 år, efter at man var begyndt med økologisk jordbrug. Arbejdsgruppen skriver i rapporten, at forbruget af arbejdskraft i gennemsnit lå 10-20% højere på økologiske gårde end på traditionelle. Til gengæld lå energiforbruget 10-20% lavere end normalt. Det fremgår dog ikke af rapporten, hvilke poster, der er talt med ved opgørelsen af energiforbruget. Det er således muligt, at arbejdsgruppen ikke har regnet med de besparelser, der opnås ved ikke at bruge kunstig kvælstofgødning. I andre undersøgelser er man kommet til, at det samlede energiforbrug ved økologisk jordbrug ligger på omkring 1/3 af energiforbruget ved traditionelle jordbrug.

I øvrigt fandt arbejdsgruppen, at de økologiske metoder ikke var forbeholdt de små brug. Et enkelt brug var således på 560 hektar, og der var flere mellem 100 og 200 ha. Afgrøder, der som majs, hvede og kartofter, giver stort merudbytte ved kvælstoftilførsel, giver som regel mindre i udbytte på økologiske gårde. F.eks. lå majsudbyttet på 14 økologiske gårde 11% lavere end gennemsnittet for egnen over en 5-års periode, men derimod viser det sig, at i tørre år, hvor alle høster mindre, ligger udbyttet på de økologiske gårde højere end på de traditionelle, og giver dermed øget dyrkningssikkerhed. Afgrøder der som soja bønne og havre ikke er så følsomme for kvælstoftilførsel ligger på de økologiske jordbrug på højde med hvis ikke lidt bedre, end på dt traditionelle. F.eks. lå havre 6% højere over en 5-års periode på de økologiske gårde. De økologiske gårde kan have lidt mindre indtjening på grund af lavere høstudbytter, men det opvejes af, at driftsudgifterne er tilsvarende lavere. Til dette skal lægges de amfundsmæssige besparelser i mindre forurening og mindre forbrug af ressourcer, faren for at fødevarernes kvalitet forringes af landbrugskemikalierne og risikoen for at udpine muldjorden og skabe muldflugt på grund af de moderne dyrkningsmetoder. Arbejdsgruppen nævnte som handicap for det økologiske jordbrug, at man var bundet til sædskiftet, og derfor ikke helt fri til at vælge de afgrøder, der gav det største økonomiske udbytte. Desuden kan den økologiske dyrkningsform medføre, at jorden udpines for fosfor og kali hvilket på længere sigt kan virke begrænsende, og endelig vil en fuldstændig omlægning af landbrugets struktur til økologisk jordbrug medføre ændringer i mængdeforholdene mellem de forskellige afgrøder, hvorved der kan komme mangel på visse produkter. Resultatet af arbejdsgruppens undersøgelser er blevet, at der er ansat en koordinator for økologisk jordbrug i det amerikanske landbrugsministerium. Pø – tidsskrift for praktisk økologi, nr.1 1981, s.3-8. (ref. fra: Report and Recommendations on Organic Farming, USDA Juli 1980 [fås gratis fra SEAS Publications, Reports and Dist. Room 6005, South Building, US Departm.of Agriculture, Washington DC, 20250 USA] ).

Artiklen her bragtes i BioNyt nr.4

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply