Search Posts

Oxytocin

INTERVIEW MED BENJAMIN BUEMANN OM OXYTOCIN:


https://www.screencast.com/t/fIwxl4eZ

Oxytocin er et nyttigt hormon

Oxytocin  blev tidligere kun betragtet som et graviditets- og amningshormon. Senere blev det kendt som kramme- og kærlighedshormonet. Det frigives under orgasme, kram og socialt samvær og har tendens til at binde par følelsesmæssigt sammen – mere hos kvinder end hos mænd.
 

Hormoner sender signaler til deres receptorer. Receptorer er proteiner, som kan sammenlignes med parabolantenner, der er opbygget så de kan modtage hormonsignaler og levere signalet videre til gener, så disse kan tænde eller slukke for handlinger, der er relateret til disse hormonelle meddelelser. 

 Væv, der indeholder receptorer, er stærkt påvirket af de hormoner, der signalerer til disse receptorer. Disse væv kaldes målvæv for det pågældende hormon. 

Oxytocin har målvæv over hele menneskekroppen, altså ikke kun i livmoderen og brystet. Hvis man ser på, hvor oxytocinreceptorer findes i den menneskelige krop – altså hvor målvæv ligger på lur efter signaler fra oxytocin-hormonet – giver det os et hint om oxytocins udbredte potentielle virkninger og mulige anvendelse – klinisk, medicinsk og på anden måde. 

Oxytocin-målvæv
Oxytocin-receptorer findes i og påvirker således:

 • Hjernen (især overlappende i områder, der både stimulerer parasympatiske og vagale handlinger (vagus-nerven))
  • Områder i hjernen og nervesystemet, der påvirker smerte, både følelsesmæssigt og fysisk, og derfor potentielt med betydning herfor.
  • Mæthedscentre i hjernen der hjælper med appetitkontrol, og derfor potentielt med betydning herfor.
 • Muskler for at beskytte dem mod massetab, og derfor potentielt med betydning herfor.
 • Den nedre øsofagus-muskel, og derfor potentielt med betydning for opstød (reflux) gennem spiserøret
 • Alfa- og betaceller i bugspytkirtlen og derfor potentielt med betydning for metabolisk syndrom og blodsukkerkontrol

Oxytocinreceptorer overlapper også i væv med østrogenreceptor-β-receptorer, der hjælper med at kontrollere vækst uden for kontrol, såvel som angst og smerte, og derfor potentielt med betydning herfor.

Kliniske overvejelser
Oxytocin-påvirkning kan overvejes klinisk for: 

 • Følelsesmæssige og fysiske smerter, herunder rygsmerter og smerter i bækkenet
 • Hjerneskade
 • Sygdomme relateret til det indre øre (vestibulopatier, f.eks. tinnitus og visse former for hovedpine)
 • Migræne
 • Fejlfunktioner ved humøret relateret til depression, bipolar lidelse, ADHD, skizofreni eller autisme
 • Post traumatisk stress syndrom (PTSD)
 • Problemer med hjertefrekvensvariation
 • Appetitundertrykkelse og vægtkontrol
 • Reduktion af trang til slik og sukker
 • Tarmlidelser
 • Metabolisk syndrom (stofskifte-relaterede tilstande)
 • Sexlystproblemer, seksuel dysfunktion, erektil dysfunktion og forstærkning af orgasme
 • Vaginal smøring og forstærkning af orgasme specifikt til kvinder
 • Atrofisk vaginitis (henfald af væv i skeden)
 • Knoglesundhed og knogleskørhed
 • Muskelsmerter (sarkopeni)

Naturen ønsker, at mennesket skal leve længe og handle på måder, der frigiver oxytocin regelmæssigt for at beskytte alle de mange væv, der har receptorer til at modtage dette hormons gavnlige signaler.

(Skrevet af Devaki Lindsey Berkson, der er hormonforskningsekspert med forskellig klinisk erfaring og er succesrig forfatter til 21 bøger om sundhed og ernæring, mange med fokus på hormoner. Hendes podcast,  blog mv. kan findes på  drlindseyberkson.com).

ENGELSK ORIGINALTEKST:

Oxytocin has classically been regarded as a pregnancy and lactation hormone. It's also infamous as the "cuddle chemical" since it is released during orgasm and tends to bind couples together emotionally—alas, more in ladies than gents.
 

Many hormones send signals to receptors. Receptors are proteins in the shape of satellite dishes designed to receive hormone signals and deliver them to genes to turn "on" or "off" actions related to these hormonal messages. 

 Tissues containing receptors are greatly influenced by the hormones that signal these receptors. These tissues are called target tissues. 

Oxytocin has target tissues all over the human body, not just in the uterus and breast. Looking at where oxytocin receptors live within the human body—where target tissues lie in wait for signals—starts to give us an understanding of oxytocin's widespread potential use clinically. 

Oxytocin Target Tissues
Oxytocin receptors live in and thus influence:

 • The brain, especially overlapping areas that stimulate parasympathetic and vagal actions
  • Areas of the brain and nervous system that affect pain, both emotionally and physically
  • Satiety centers of the brain to help with appetite control
 • Muscles, to protect them from loss of mass
 • The lower esophageal muscle, and therefore potentially reflux
 • Alpha and beta cells of the pancreas, and therefore potentially metabolic syndrome and blood sugar control

Oxytocin also overlaps with estrogen-receptor-β receptors that help control out-of-control growth as well as anxiety and pain

Clinical Considerations
Oxytocin replacement might be considered clinically for: 

 • Emotional and physical pain, including back pain and pelvic pain
 • Brain injury
 • Vestibulopathies
 • Migraine
 • Mood dysregulation related to depression, bipolar disorder, ADHD, schizophrenia or autism
 • Post-traumatic stress disorder
 • Heart rate variability issues
 • Appetite suppression and weight control
 • Reducing cravings for sweets like sugar
 • Gut disorders
 • Metabolic syndrome
 • Sex drive issues, sexual dysfunction, erectile dysfunction and orgasm enhancement
 • Vaginal lubrication and orgasm enhancement specifically for high-risk women
 • Atrophic vaginitis
 • Bone health
 • Sarcopenia

Nature wants humans to live long and act in ways that release oxytocin regularly to protect all the many tissues that have receptors to receive its beneficial signals.

Devaki Lindsey Berkson, hormone research expert with a diverse background of clinical experience. She is the best-selling author of 21 books on health and nutrition, many with a focus on hormones. Access her podcastblog, and more at drlindseyberkson.com.

Leave a Reply