Search Posts

praktik-i-forskningsinstitutioner

Denne side kan måske hjælpe dig til at finde en forskningsinstitution i Danmark
(Hvis du f.eks. er 15 år og går i 9. klasse)
(Send info på E-mail: bionyt@gmail.com)

Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab
Grønnegårdsvej 7-1870 Frederiksberg C, Tlf: 353 32510-Fax: 353 32547- ibhv(snabel-a)life.ku.dk
http://www.ibhv.life.ku.dk/
Anatomi og Cellebiologi
http://www.ibhv.life.ku.dk/Om-instituttet/Faggrupper/Anatomi-og-Cellebiologi.aspx

Faggruppeleder: Lektor Jan Fredrik Talts, jft@life.ku.dk, 353 32849

Fagområderne Anatomi og Cellebiologi er basale for såvel de veterinærmedicinske og husdyrvidenskabelige uddannelser som for biologi-bioteknologi-uddannelsen.
De studerende bibringes en grundlæggende og detaljeret forståelse for organismens opbygning og de store forskelle mellem dyrearterne. Undervisningen omfatter makroskopisk og mikroskopisk anatomi samt embryologi og fosterudvikling, og alle disse emner relateres til funktionelle betragtninger. På det cellulære niveau undervises i cellens finere struktur og de molekylære processer, som er af betydning for cellens funktioner i mange forskellige sammenhænge. Faggruppen har ligeledes fokus på udviklingen af nye typer af plastinerede anatomiske præparater, der understøtter den tredimensionelle opfattelse i undervisningen og bygger bro til moderne diagnostiske metoder som tomografi, ultralyds- og CT-scanning.

IBHV, faggruppen for Anatomi og Cellebiologi
Department of Animal and Veterinary Basic Sciences
Section for Anatomy and Cell Biology
Faculty of Life Sciences
University of Copenhagen
Grønnegaardsvej 7
1870 Frederiksberg C
Mobiltlf. 763 414251
Tel. 3533 2849
Fax. 3533 2547
Prof. Jan Fredrik Talts, leder af faggruppen, jft(snabel-a)life.ku.dk,
har godkendt, at denne tekst står på denne internetside.


Fysiologi og Biokemi
http://www.ibhv.life.ku.dk/Om-instituttet/Faggrupper/Fysiologi-og-Biokemi.aspx
Faggruppeleder: Lektor Lisbeth Høier Olsen, liho@life.ku.dk, 353 32524
Fagområderne Fysiologi og Biokemi er basale indenfor både veterinær- og naturresourceuddannelsen (biologi/bioteknologi) og dækker viden helt fra biokemiske og cellulære mekanismer til funktionen af organismen set i en helhed. Forsknings- og undervisningsmæssigt beskæftiger fagområderne sig såvel med det sunde dyr som det syge dyr, herunder hvordan de biokemiske og fysiologiske mekanismer ændres ved alderdom og sygdom, samt hvordan visse mekanismer kan påvirkes medicinsk. Forskningen og undervisningen dækker flere dyrearter, hvorved interessante komparative problemstillinger er repræsenteret.
Faggruppen omfatter ca. 9 videnskabelige medarbejdere, 6 teknisk-administrative medarbejdere og 12 ph.d.-studerende. ..


Genetik og Bioinformatik
http://www.ibhv.life.ku.dk/Om-instituttet/Faggrupper/Genetik-og-Bioinformatik.aspx
Faggruppeleder: Professor Merete Fredholm, mf@life.ku.dk, tlf.nr. 353 33074

Genetik er en hjørnesten i alle uddannelser, der har biologi som grundlag. Viden om genetik danner grundlag for forståelsen af hele organismer – fra den detaljerede regulering af cellulære processer til transmissionen af egenskaber eller sygdomme fra generation til generation. Den teknologiske udvikling indenfor genetik har været betydelig i de seneste år og fagområdet har i dag stor betydning både for biomedicin og bæredygtig avl med sunde husdyr. Med den voksende effektivitet i relation til stor-skala teknologier er antallet af sekventerede pattedyrsgenomer stadigt stigende, og de store mængder af ny information, kan kun håndteres meningsfyldt ved brug af computerbaserede metoder.

Da biologi også er blevet en informationsvidenskab, er forskningsområderne ”Genetik” og ”Bioinformatik” integreret i samme faggruppe. Kombinationen af hurtige teknologiske fremskridt og forbedrede redskaber indenfor begge områder har forkortet afstanden mellem fænotype og genotype, og muliggør en stor fremgang i relation til identifikation af gener, hvordan de arbejder sammen og kortlægning af deres samlede funktion(er) (functional genomics).

Faggruppen for Genetik og Bioinformatik omfatter ca. ni videnskabelige medarbejdere, syv ph.d. studerende og fire teknisk-administrative medarbejdere. Dertil kommer et vekslende antal speciale studerende.


Husdyrernæring
http://www.ibhv.life.ku.dk/Om-instituttet/Faggrupper/Husdyrernaering.aspx
Faggruppeleder: Professor André Chwalibog, ac@life.ku.dk, 353 33044

Fagområdet Husdyrernæring er forsknings- og undervisningsmæssigt beskæftiget med basal og anvendt ernæring af både sunde og syge dyr, herunder kvæg, får, heste, svin, fjerkræ, pelsdyr, hunde og katte. Husdyrenes ernæring indgår centralt i husdyrvidenskabs- og veterinæruddannelsen. Ernæringen er af afgørende betydning for husdyrenes trivsel, velfærd, vækst, reproduktion, laktation samt for de animalske produkters egnethed til human konsum. Sygdomme med relation til tarmkanalens funktion eller næringsstoffernes omsætning i kroppen kan relateres til en uheldig ernæring. Viden om fordøjelsesprocesserne i tarmkanalen, samt for den intermediære omsætning og udnyttelse af næringsstoffer og energi danner grundlag dyrenes næringsbehov til fosterudvikling, vækst, reproduktion, laktation og produktion af æg og skind.

Faggruppen for Ernæring omfatter fem videnskabelige medarbejdere, fem teknisk-administrative medarbejdere og seks ph.d. studerende. Dertil kommer ca. 15 master og bachelor studerende.


Institut for Sygdomsbiologi
Grønnegårdsvej 15, st.-1870 Frederiksberg C, Tlf: 353 32760-Fax: 3533 2755- ivp(snabel-a)life.ku.dk-Ean nr.: 5790000299379
http://www.isb.life.ku.dk/
Institut for Sygdomsbiologi (ISB) er en del af Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og arbejder tæt sammen med andre forskningsinstitutioner, virksomheder og organisationer for at give beslutningstagere og praktikere bedre mulighed for at forstå, begrænse og bekæmpe sygdomme blandt dyr og mennesker i både den vestlige verden og i udviklingslande. Instituttet har tidligere været kendt som IVP, men skiftede navn 1. august 2008 til Institut for Sygdomsbiologi på Det Biovidenskabelige Fakultet i erkendelse af, at dette navn bedre signalerer instituttets førende position inden for sygdomsbiologien.


Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme
Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg C, Tlf: 352 82930, Fax: 353 32929 imh@life.ku.dk
http://www.dyrehospitalet.ku.dk/

Man kan komme i praktik som veterinærsygeplejerske på instituttet. Man kan derimod IKKE komme i praktik som dyrlæge.
Hvis man ønsker at komme i praktik som veterinærsygeplejerske, skal man henvende sig til nedenstående adresse. Instituttet gøre opmærksom på, at de KUN modtager praktikanter, der er henvist derfra.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg
Finsensvej 39A, 2. sal
2000 Frederiksberg
ATT. Lonnie Sørensen
Tel. 3821 0350
Fax. 3821 0349


Institut for Produktionsdyr og Heste
Højbakkegård Allé 5-2630 Taastrup, Tlf: 353 32938, Fax: 353 32944

De tager udelukkende 9.-klasses praktikanter.

Inge F H Olsen, C.l.m., HD(U) & HD(O)

Institutadministrator & institutsekretariatsleder

Institut for Produktionsdyr og Heste

Det Biovidenskabelige Fakultet

for Fødevarer, Veterinærmedicin

og Naturressourcer

Københavns Universitet

Højbakkegård Allé 5, bygn 8-66

2630 Taastrup

Tlf: 3533 2919

Fax: 3533 2944

Mail: ifho@life.ku.dk

Ring vedr. erhvervspraktik til Niels Raunkjær, 35332978, nra(snabel-a)life.ku.dk, iph(snabel-a)life.ku.dk)
http://www.iph.life.ku.dk/


Institut for Jordbrug og Økologi
Højbakkegård Allé 30-2630 Taastrup, Tlf: 353 33560, Fax: 353 32175, ring til Lene Mariager, lma(snabel-a)life.ku.dk, 35332222 (også: agsci(snabel-a)life.ku.dk
http://www.agri.life.ku.dk/
Vores overordnede formål er at gennemføre forskning og undervisning indenfor jordbrugsvidenskab, omfattende planteforædling, -ernæring og -produktion af havebrugs- og landbrugsafgrøder under såvel danske dyrkningsbetingelser som varmere klimaforhold.
Vi lægger vægt på bæredygtig anvendelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse i planteproduktionen.


Institut for FødevarevidenskabRolighedsvej 301958 Frederiksberg CTlf: 353 33222ifv@life.ku.dk

http://www.plbio.life.ku.dk/Institut for Fødevarevidenskab (IFV) forsker og tilbyder universitetsuddannelser inden for fødevarer. IFV har en anvendelsesorienteret og erhvervsrettet tilgang til fødevarer. Vi bringer vores viden i spil, så den kan blive til størst mulig gavn for det danske såvel som det internationale samfund.
IFV er organiseret i seks faggrupper: Fødevarekemi, Fødevaremikrobiologi, Kvalitet & Teknologi, Sensorisk Videnskab, Kødvidenskab og Mejeriteknologi. Instituttet indgår i Levnedsmiddelcentret (LMC), der koordinerer fødevareforskning og -uddannelse i Danmark.
Vi har ca. 180 medarbejdere. Langt hovedparten er ansat på eksternt finansierede forskningsprojekter. Instituttet forventer en omsætning på ca. 70 mio. kr. i 2007, hvoraf ca. 53% stammer fra eksterne bevillingsgiveres projektfinansiering.
Vores forskning er primært relateret til fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed. Ved IFV går de traditionelle fødevarevidenskabelige discipliner hånd i hånd med nye felter som nanoteknologi, kemometri og bioteknologi. Vi har et omfattende netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere. Virksomhedssamarbejdet er en væsentlig styrkeposition for IFV, som vi ønsker at udbygge. Vores forskning er international førende på en række områder, f.eks. Kemometri og Fødevarekemi. Vi søger til stadighed at fastholde og styrke denne position.
Vi fortæller gerne om vores forskning til offentligheden, i dagspressen eller f.eks. som en del af Kulturnatten, hvor vi tilbyder populærvidenskabelige foredrag om f.eks. ølbrygning, cacao, eller hvordan man kan anvende moderne bioteknologi til at forbedre mælkesyrebakteriekulturer til fødevareindustrien.
IFVs forskning danner baggrund for forskningsbaseret undervisning. Instituttet udbyder primært kurser på følgende to uddannelser: Bacheloruddannelse (B.Sc.) i Fødevare- og Ernæringvidenskab, der er er 3-årig uddannelse, og kandidatuddannelsen i Fødevarevidenskab (M.Sc.), der er en 2-årig overbygning på bacheloruddannelsen. Alle instituttets M.Sc.-kurser udbydes nu på engelsk, hvilket har medført at mange af vores kandidatstuderende kommer fra udlandet.
IFV er også stedet, hvor man kan få opdateret sin faglige ekspertise. Vi tilbyder en række korterevarende kurser, enkeltfag og hele masteruddannelser inden for vores kerneområder.
IFVs døre er åbne for uddannelsessøgende med interesse for vores uddannelsestilbud. Vi arrangerer besøg for gymnasieklasser som en del af KVLs besøgsordning og besøg for andre uddannelsessøgende, der gerne vil opleve videnskaben om fødevarer på tæt hold.
Institutleder Lars Nørgaard
Tel: (+45) 353 33212; (+45) 30664233
Reception/omstilling Tel: (+45) 353 33222


Institut for Human ErnæringRolighedsvej 301958 Frederiksberg CTlf: 353 32470Fax: 3533 2483ihe@life.ku.dk

http://www.ihe.life.ku.dk/
Institut for Human Ernæring beskæftiger sig med forskning og undervisning inden for human ernæring på et højt internationalt niveau. Forskningsområderne dækker alt fra forebyggelse af hjertekarsygdomme og kræft, appetitregulering, overvægt, børneernæring og -vækst, mikronæringsstoffer til metoder til bestemmelse af ernæringsstatus samt samfundsvidenskabelig forskning i mad og kostvaner.


Fødevareøkonomisk InstitutRolighedsvej 251958 Frederiksberg CTlf: 353 36800Fax: 3533 6801$

http://www.foi.life.ku.dk/


Grundforskning og miljø (Department of Basic Sciences and Environment)
Thorvaldsensvej 401871 Frederiksberg CTel: +45 353 32366Fax: +45 353 32398igm@life.ku.dk

http://www.igm.life.ku.dk/

ForskergrupperStatistik

Ib Michael Skovgaard, ims(snabel-a)life.ku.dk, 353 32340

Biofysik

Kell Mortensen, 353 32311 E-mail: kell(snabel-a)life.ku.dk , http://www.dina.kvl.dk/~kell/

Agrohydrologi

Søren Hansen, sha(snabel-a)life.ku.dk

Bio-organisk kemi

John Nielsen, jn(snabel-a)life.ku.dk, tlf. 353 32436, 6024 2436

Bio-uorganisk kemi

Morten Jannik Bjerrum, mobj(snabel-a)life.ku.dk 353 32452

Matematik og computorvidenskab

Henrik Laurberg Pedersen, henrikp(snabel-a)dina.kvl.dk, 353 32325
Jordsbunds- og miljøkemi

Bjarne Westergaard Strobel, 353 32411 E-mail: bjwe(snabel-a)life.ku.dk

Fint initiativ med en webside, men vi har ikke mulighed for at have erhvervspraktikanter i min gruppe.

Med venlig hilsen Bjarne W. Strobel

Biokemi og naturproduktkemi

Hilmer Sørensen; hils(snabel-a)life.ku.dk tlf. 353 32432


Gå til hovedsiden af BioNyt: Videnskabens verden **her!**

Forsiden af BioNyt nr. 126Forsiden af BioNyt nr. 126


FLERE OPLYSNINGER OM ERHVERVSPRAKTIK

Erhvervspraktik – Rumcenter
Vi tager imod praktikanter fra 8. – 10. klasse. Erhvervspraktik – Herlev Hospital

Som erhvervspraktikant får du en bred viden omkring patientforløbet samt indsigt i uddannelses- og jobmuligheder på hospitalet.

Erhvervspraktik – Odense Universitetshospital ..

Odense Universitetshospital stiller årligt 14 pladser af en uges varighed til rådighed for folkeskoleelever i erhvervspraktik.

Erhvervspraktik – Rigshospitalet

Rigshospitalet modtager skoleelever i erhvervspraktik fra det fyldte 15 år.
Erhvervspraktik – Aalborg Universitet – Esbjerg – Aalborg …

Tager hvert år imod folkeskoleelever, som ønsker at komme i erhvervspraktik på universitet.
Erhvervspraktik – Hillerød Hospital

Erhvervspraktikant på et hospital i Nordsjælland: Erhvervspraktik som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, bioanalytiker, fysioterapeut, radiograf, …

Erhvervspraktik – Københavns Universitet

Ved Kemisk Institut kan du forsøge dig som laborant!
Erhvervspraktik – Naturvidenskab, Aahus universitet

Fakultetet tilbyder erhvervspraktik

Naturvidenskab, AU: Erhvervspraktik for elever i grundskolens 9 …

Erhvervspraktik for elever i grundskolens 9. eller 10. klasse
Erhvervspraktik – CITU

Erhvervspraktik for 9. og 10. klasses elever, der er interesseret i teknik, elektronik, matematik og fysik.

Erhvervspraktik

Bioanalytikeruddannelsen i Vestsjællands Amt
Erhvervspraktik – Aalborg Sygehus

Som erhvervspraktikant på Aalborg Sygehus får du kendskab til arbejdsopgaverne i mange af sygehusets funktioner.
Erhvervspraktik – DMU Vi er to praktikanter fra 8.kl. som har set hvordan fx en laborant eller dykker arbejder.

www.dmu.dk/Om_DMU/Job/Praktik/Historier_fra_praktik/default.htm – 45k –
Erhvervspraktik – Skejby sygehus

Folkeskoleelever mulighed for at komme i erhvervspraktik på Skejby Sygehus
Erhvervspraktik – RIGSHOSPITALET

Rigshospitalet modtager skoleelever i erhvervspraktik fra det fyldte 15 år.
Erhvervspraktik: Institut for Fysik Erhvervspraktikanter fra 8. klasse

Erhvervspraktik som sygeplejerske

Erhvervspraktikant på Hillerød Hospital

Erhvervspraktik – Århus universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet tilberhvervspraktik til interesserede folkeskoleelever i 9. klasse.

Erhvervspraktik – Danmarks Tekniske Universitet

Skoleelever kan komme i erhvervspraktik som ingeniøraspiranter.

Erhvervspraktik: Elektronikingeniør på DTU

( HTML )

Erhvervspraktik – på Risø

Forskningscenter Risø får mange ansøgninger fra unge mennesker, der gerne vil i erhvervspraktik

Erhvervspraktik som universitetsstuderende

Pjecen konkluderer, at erhvervspraktik er en effektiv metode til styrke unges interesse for naturvidenskab.

Erhvervspraktik på DTU

Erhvervspraktik for 8., 9. og 10. klasses elever.

Erhvervspraktik _ Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Erhvervspraktik for 9. og 10. klasse på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus

Erhvervspraktik som sygeplejeske

( HTML )

Erhvervspraktik – Ingeniørhøjskolen i Århus

Er du elev i grundskolens 8. klasse, kan du komme en uge i erhvervspraktik.

Erhvervspraktik – Det Biovidenskabelige Fakultet – København

Erhvervspraktik på LIFE for folkeskoleelever. Erhvervspraktik – Det Biovidenskabelige Fakultet – København

Erhvervspraktik på LIFE for folkeskoleelever.

Erhvervspraktik – Det Biovidenskabelige Fakultet – Københavns Universitet

Du kan komme i praktik som veterinær- sygeplejerske på LIFE.

Erhvervspraktik i fysikshow

Erhvervspraktik for folkeskoleelever

Erhvervspraktik på Aqua og Danmarks Akvarium

DTU Aqua tilbyder i samarbejde med Danmarks Akvarium erhvervspraktik for elever i folkeskolen.

Bog om erhvervspraktik

9. klasse, som skal ud til deres måske første møde med arbejdsmarkedet – i erhvervspraktik eller ønskepraktik. Bogen kan bruges som køreplan, når eleverne …

materialeplatform.emu.dk/

Erhvervspraktik – Århus Universitet

Mød AU

Erhvervspraktik for skoleelever i 9. og 10. klasse.

Erhvervspraktik – Institut for Fysik – DTU

Vil du gerne i erhvervspraktik på Institut for Fysik?

Leave a Reply