Search Posts

RIG-I og PRR og PAMP og RLR og MDA5

Det er afgørende, at kraftige antivirale reaktioner ikke aktiveres unødigt, da disse reaktioner er energimæssigt meget dyre og i øvrigt skadelige for værten.

De cellulære sensorer, der opdager virale nukleinsyrer, er medfødte immune Mønster-Genkendelses-Receptorer ( Pattern Recognition Receptors, PRR), og de molekylære egenskaber af virale nukleinsyrer, der aktiverer dem, er Patogen-Associerede Molekylære Mønstre ( Pathogen Associated Molecular Patterns, PAMP).

PRR'erne, som påviser dobbeltstrenget RNA (dsRNA) i cytoplasmaet, er en familie af 3 store RNA-helicase-relaterede proteiner kaldet RIG-I (retinsyre-inducerbart gen I, retinoic acid-inducible gene I ), MDA5 (melanomdifferentiering-associeret protein 5, melanoma differentiation-associated protein 5) og LGP2 (laboratorium for genetik og fysiologi 2, laboratory of genetics and physiology 2 ), der kollektivt kaldes RIG-I-lignende receptorer (RLR).

Disse helicase-relaterede proteiner smelter eller opvikler i vid udstrækning ikke dsRNA. I stedet mener man, at de bruger deres ATPase-aktivitet til at scanne dsRNA'er for at afgøre, om RNA'et er af viral oprindelse.

RIG-I aktiveres af dsRNA-ender, der er stumpe eller har 30 overhæng (overhangs).

Affiniteten af ​​RIG-I til dsRNA er meget større, når et 50 tri- eller di-phosphat er til stede ved N-terminalen. Mange virale RNA'er har 50 triphosphater, da disse er nødvendige for genkendelse af virale RNA-polymeraser.

RIG-I kræver ikke en lang, perfektparret dsRNA, og det aktiveres også ved tilbagefoldede eller håndtagformede (fold-back or panhandle) dsRNA-strukturer dannet under replikation af enkeltstrenget RNA-virus.

På den anden side binder MDA5 lange dsRNA'er, "coater" dem og danner et stort nukleoproteinkompleks.

Disse forskellige bindingspræferencer af RIG-I og MDA5 er reflekteret i den type virus, de hver især beskytter mod, idet RIG-I forsvarer mod paramyxovirus, influenza virus og Japanese encephalitis virus, som har 50 triphosphater, hvorimod MDA5 påviser picornavirus, som har lange dsRNA uden disse træk i enderne.

ORIGINAL ENGELSK TEKST [ https://doi.org/10.1080/15476286.2017.1306173 ]

It is vital that vigorous antiviral responses are not activated unnecessarily as these responses are energetically very costly and damaging to the host. The cellular sensors that detect viral nucleic acids are innate immune Pattern Recognition Receptors (PRRs) and the molecular features of viral nucleic acids that activate them are Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMPs). The PRRs that sense dsRNA in the cytoplasm are a family of 3 large RNA helicase-related proteins called RIG-I (retinoic acid-inducible gene I), MDA5 (melanoma differentiation-associated protein 5) and LGP2 (laboratory of genetics and physiology 2) that are collectively called RIG-I-like receptors (RLRs). These helicase-related proteins do not melt or unwind dsRNA extensively. Instead it is thought that they use their ATPase activity to scan dsRNAs to determine if the RNA is of viral origin. RIG-I is activated by dsRNA ends that are blunt or have 30 overhangs. The affinity of the RIG-I for dsRNA is much greater when a 50 tri- or di-phosphate is present at the N-terminus.78 Many viral RNAs have 50 triphosphates as these are required for recognition by viral RNA polymerases. RIG-I does not require long, perfectlypaired dsRNA and it is also activated by fold-back or panhandle dsRNA structures formed during replication of singlestrand RNA viruses. On the other hand, MDA5 binds long dsRNAs, coating them and forming a large nucleoprotein complex.79 These different binding preferences of RIG-I and MDA5 are reflected in the type of virus each protects against, with RIG-I defending against paramyxoviruses, influenza virus and Japanese encephalitis virus that have 50 triphosphates while MDA5 detects picornaviruses that have long dsRNA that do not have these terminal features.80,81

Leave a Reply