Search Posts

rTPJ-temporo-parietal-hjerne

Det temporo-parietale knudepunkt ( the temporoparietal junction, TPJ ) er et område i hjernen, hvor de temporale og parietale lober mødes, i den bageste ende af den laterale sulcus (Sylvian fissure). 

TPJ inkorporerer information fra thalamus og det limbiske system såvel som fra de visuelle, auditive og somatosensoriske systemer

TPJ integrerer også information fra både det ydre miljø såvel som fra kroppen. 

TPJ er ansvarlig for at indsamle alle disse oplysninger og derefter behandle dem. [1] 

Dette område er også kendt for at spille en afgørende rolle i processen, hvor man skal skelne mellem sig selv og andre med hensyn til det såkaldte Theory of Mind (TOM), dvs at erkende at andre har et sind og tænker eller opfatter noget anderledes end man selv gør. [2] 

Endvidere kan skader på TPJ påvirke individets evne til at tage moralske beslutninger og kan frembringe ude.af-kroppen oplevelser (OBE). [3] 

Elektromagnetisk stimulering af TPJ kan også give disse virkninger. [4] 

Bortset fra disse forskellige ting, som TPJ har betydning for, er TPJ også kendt for dets medvirken ved en række forskellige lidelser, heriblandt amnesi , Alzheimers sygdom og skizofreni .

Indhold

Anatomi og funktion 

Animation. Både venstre og højre temporo-parietale forbindelsesområde vises i rødt.

Hjernen indeholder fire hovedlober : temporale lobe , parietale lobe , frontale lobe og den occipitale lobe . 

Det temporo-parietale knudepunkt ligger i regionen mellem den temporale og den parietale lobe, nær det laterale sulcus (Sylvisk spalte). 

Det er sammensat af (underordnede) inferior parietale lobe og de kaudale dele af den  (overordnede) superior temporale sulcus.[1]

Det temporoparietale knudepunkt findes i begge hjernehalvdele.

Hver halvdel af TPJ vedrører forskellige aspekter af kognitiv funktion. 

Ofte vil de separate hjernehalvdeles TPJ imidlertid fungere sammen og koordineret. 

TPJ er hovedsageligt involveret i informationsbehandling og (perception)-opfattelse.

Højre temporo-parietal knudepunkt  

Den højre hjernehalvdels temporo-parietale knudepunkt (rTPJ) er involveret i behandlingen af ​​information, der giver individet evne til at være opmærksom

Neuroimaging-undersøgelser såvel som læsionsundersøgelser har vist, at rTPJ spiller en central rolle i analysen af ​​signaler fra egenproducerede handlinger såvel som signaler fra det ydre miljø. [5] 

For eksempel vil et individ med læsioner i deres rTPJ sandsynligvis udvise en følelse af hemi-forsømmelse , hvor personen ikke længere vil være i stand til at være opmærksomme på noget, der sker til venstre. 

Så hvis nogen havde en læsion i deres rTPJ, vil bevidstheden om de venstre lemmer falme med riden, hvis der ikke foretages en behandling af patienten . 

Visuelle signaler giver den sensoriske information, der er nødvendig for at hjernen kan behandle rumlig erkendelse af verden. 

Hvis synet begrænses, begynder viden om tings eksistens at forsvinde, indtil dette for hjernen ikke mere eksisterer. 

Endvidere spiller rTPJ en rolle for den måde, individer observerer og behandler information, hvilket påvirker personens sociale interaktioner. 

Empati og sympati kræver, at et individ samtidig skelner mellem forskellige mulige perspektiver vedrørende den samme situation. 

Billeddannelsesundersøgelser viser, at denne evne afhænger af rTPJ til at identificere og behandle de sociale signaler, der bliver præsenteret. [6] 

Denne proces er hurtig og gør det muligt for et individ hurtigt at reagere på situationen.

Venstre temporo-parietal knudepunkt  

Den venstre hjernehalvdels temporo-parietale knudepunkt (lTPJ) indeholder både Wernickes område og angular gyrus, der begge er vigtige anatomiske strukturer i hjernen, der er involveret i sprogkognition, dvs. behandling og forståelse af både skriftsprog og talesprog. 

Dette er regionen i hjernen, hvor der sker behandling af "mentalese ", et udtryk, der er skabt af Steven Pinker for at forklare hjernens sprog, der oversætter sig selv til skriftsprog og talesprog. 

Ifølge Steven Pinker er det at "kende et sprog at vide, hvordan man oversætter mentalese til en streng af ord – og omvendt.

Venstre- TPJ (l-TPJ) lykkes med denne opgave ved at inddrage observationer fra eksterne miljøer, såsom samtaler, oprette forbindelser i hjernen om tidligere erindringer eller hændelser og derefter konvertere disse tanker og forbindelser til skriftsprog og talt sprog . 

Steven Pinker forklarer dette detaljeret i The Language Instinct: How the Mind Creates Language . 

Venstre-TPJ ​​spiller også en vigtig rolle for erkendelsen af andres overbevisninger/tanker (beliefs), intentioner og ønsker. [7] 

Aktiveringen af den venstre hjernehalvdels L-TPJ blev observeret hos patienter, der behandlede mentale tilstande, såsom deres overbevisninger/tanker (beliefs) ,medens en fMRI-undersøgelse samtidig blev foretaget på patienten, dvs. medens patienten blev bedt om at foretage konklusioner angående andres mentale tilstande såsom om de sagde en løgn. 

Personer med læsioner i venstre-TPJ var ikke længere i stand til at identificere, når nogen lyver eller giver falsk udtryk for en eller anden følelse eller ønske. [8] 

Venstre-TPJ ​​er også involveret i behandlingen af ​​associering eller erindring af navne på enkeltpersoner og genstande. [9]

Lidelser/sygdomme 

Det dopaminerge – serotonerge system formidler vores evne til at skelne mellem og forstå andres overbevisninger/tanker og til at forudsige andres opførsel i lyset af denne forståelse. 

Ved visse lidelser, der involverer det dopaminerge-serotonerge system, er denne mentaliseringsproces skadet, og en del af eller hele processen forringes derved; dette inkluderer hukommelsessvigt , Alzheimers sygdom og schizofreni . [1]

Amnesia 

Amnesia er et hukommelsesunderskud forårsaget af hjerneskade, sygdom eller fysiologisk traume. 

Amnesia forstås bedst ved at se på undersøgelserne, som blev foretaget af Henry Molaison (også kaldet patient HM), der led af alvorlig epilepsi og som af denne grund fik foretaget en fjernelse af temporal-loben (lobectomy). 

Efter operationen blev hans epilepsi forbedret, men derefter havde hanfremadrettet hukommelsessvigt (anterograd amnesia), hvor langtidshukommelsesdannelse var hæmmet. 

Korttids-hukommelsen hos ham forblev normal, bortset fra at han aldrig særlig længe kunne huske noget af det, der var sket efter tidspunktet for hans operation. 

TPJ er involveret i hukommelsesbehandlingssystemet i kroppen. 

Undersøgelser har afsløret, at visse typer af epileptisk hukommelsestab kan tilskrives TPJ. 

fMRI-undersøgelser indikerer, at der er lavere aktivering af højre-TPJ (rTPJ) hos patienter med epilptisk amnesia. [10] 

Desuden bliver de selvbiografiske minder påvirket hos disse patienter. 

rTPJ er sammen med cerebellum centrale komponenter i selvbiografisk hukommelse.

De fleste former for amnesia helbredes af sig selv uden at personen gennemgår nogen form for behandling. [11] Behandlinger såsom kognitiv terapi eller ergoterapi har imidlertid vist sig at hjælpe. Terapeuten vil fokusere på forskellige metoder til at forbedre patientens hukommelse og med gentagelse over tid vil patientens hukommelse som helhed forbedres og til sidst blive tæt på det normale. [12]

Alzheimers sygdom 

Alzheimers sygdom er den mest almindelige form for demens og er den sjette højeste dødsårsag i USA. [13] Denne sygdom har ingen kendt kur og det er en sygdom, der forværres, medens den skrider fremad og til sidst fører til døden. Nedsat stofskifte i TPJ samt superior frontale sulcus korrelerer med Alzheimers patienters manglende evne til at opfatte sig selv sådan som andre gør (set fra en tredjepersons synspunkt); uoverensstemmelsen mellem en patients forståelse af deres egen kognitive svækkelse og det faktiske omfang af deres kognitive svækkelse, øges, når metabolismen i TPJ mindskes. [14] 

Derudover indeholder TPJ "the praxicon", et ord for forskellige menneskelige handlinger, som er nødvendig for at skelne mellem selvets handlinger og andre mennesker. 

Da demenspatienter (inklusive Alzheimerpatienter) med anosognosia ikke er i stand til at skelne mellem de normale handlinger som andre mennesker foretager og deres egne formindskede evner, forventes det, at det er en skade på deres TPJ , der stopper denne kognitive funktion. [14]

Med hensyn til behandlingsmuligheder til håndtering af symptomer ved Alzheimers, er der på nuværende tidspunkt mulighed for at give farmaceutiske midler og psykosociale indgreb. De nuværende farmaceutiske midler er enten acetylcholinesterase-inhibitorer eller en NMDA-receptor-antagonist . Psykosociale interventioner bruges til at supplere farmaceutiske midler, da det kan tage nogen tid at vænne sig til behandlingen. 

Autismespektrumforstyrrelse 

Det kan være, at der er en forbindelse mellem det temporo-parietale knudepunkt og hvordan individer med autismespektrumlidelser typisk udviser socialt akavede situationer, som ikke ses hos raske (neurotype-personer). Forskere rapporterede i 2015 om et eksperiment, hvor højt fungerende voksne med autismespektrum-lidelse (ASD) blev bedt om at se socialt akavede situationer (såsom en komplet episode af sitcom-serien The Office ) under en fMRI-scanning, som målte deres hjerneaktivitet. Flere hjerneområder, der rr involveret i sociale perceptuelle og kognitive processer, blev studeret: "dorsale, midterste og ventrale dele af medial præfrontal cortex (DMPFC, MMPFC og VMPFC), højre og venstre temporo-parietal kryds (RTPJ og LTPJ), højre højre temporal sulcus(RSTS) og temporal pol og posterior medial cortices [ posterior cingulate , precuneus (PC)]. " [15] Generelt spredte deltagernes aktivitet i flere af disse hjerneområder episodens socialt akavede øjeblikke i lignende omfang – resultaterne var bevis på mangel på gruppeforskel undtagen i en region : deres aktivitet nær rTPJ (og videre i den bageste ende af rSTS), viste bemærkelsesværdige kvantitative forskelle (lavere aktivitet end normalt). [16]

Forskning rapporteret i 2016 om ASD-relaterede strukturelle eller fysiologiske forskelle fundet ved hjælp af neuroimaging bemærkede, at resultaterne ofte varierer. Der er gruppeforskelle i TPJ. 

ASD er et meget heterogent syndrom. [17]

Skizofreni 

Den nedsatte evne for skizofreni.patienter til at fungere i sociale situationer har været relateret til et underskud inden for Theory of mind processen . [18] 

Undersøgelser, der vedrører aktiveringen af ​​TPJ, har ikke givet enslydende resultater. Nogle undersøgelser har fundet nedsat aktivering af TPJ hos skizofrenipatienter. Andre fandt at TPJ faktisk blev hyperaktiv. [19]Dette indikerer, at der er unormal aktivering af TPJ hos disse patienter, mens de udfører opgaver, der involverer forståelse af andres sociale intention, men retningen for denne unormale aktivitet er muligvis ikke universel hos forskellige skizofrenipatienter. 

Det blev fundet, at ændringerne i aktivering i TPJ blev lateraliseret, idet man fandt, at der kun var nedsat aktivitet i højre hjernehalvdels TPJ. Der var et generelt underskud i den samlede mentaliseringsproces hos disse patienter, men deres evne til at forstå andre individers 'grundlæggende sociale intentioner gennem observering af interaktion med dem var ikke forringet. [18]

En undersøgelse fandt, at der er en forbindelse mellem TPJ og de auditive hallucinationer som kan ses hos skizofreni-patienter; 

TPJ er et kritisk område i det auditive-verbale hallucinationssystem. [20] En undersøgelse fandt, at der var et markant fald i forbindelsen mellem venstre hjernehalvdels TPJ og den højre hjernehalvdels homotop i Brocas området, som er relateret til produktionen af ​​sprog, der også er karakteristisk for auditive-verbale hallucination-begivenheder. [20] Dette aspekt af svækkelse, der ses hos skizofrenipatienter, kan også være relateret til TPJ's involvering i at producere kropsoplevelser.

Angstlidelser 

En nylig undersøgelse viste nedsat aktivitet i TPJ hos unge sammenlignet med voksne under en bestemt opgave, hvilket antydede at TPJ kan spilile en rolle ved angstlidelser. [21]

Fremtiden for mulige behandlinger 

Vasopressin er et neuropeptid, der er involveret i regulering af social opførsel, herunder social hukommelse og anerkendelse. [22] 

Et studie undersøgte forbindelsen mellem vasopressin og hjernebark-områder, der er involveret i behandling af sociale interaktioner – inklusive TPJ. Denne undersøgelse kiggede specifikt på hjerneområder, der er aktive hos mænd, der får vasopressin. [22]De fandt, at introduktionen af ​​vasopressin forårsagede en lokal specifik ændring i social anerkendelsesrelateret aktivitet i det venstre TPJ / Brodmann-område 39; tilstedeværelsen af ​​vasopressin mindsker den øgede aktivitet i venstre TPJ, der er til stede ved udsættelse for en ukendt social stimulus, hvilket indikerer, at tilstedeværelsen af ​​vasopressin fører til, at individer lettere kan knytte et ukendt ansigt til en velkendt kategori. Dette er det første studie, der har undersøgt denne forbindelse. Der er brug for mere forskning om regulering af TPJ med vasopressin, da det kan tænkes at kunne give farmakologer mulighed for at målrette medicin til dette område af hjernen og derved hjælpe visse lidelser inklusive autisme og social angstlidelse. [22]

Måske kan en sådan tilgang også bruges til at behandle visse symptomer på skizofreni eller andre sociale kognitive lidelser.

Aktuel forskning 

Der sker omfattende forskning af TPJ – lige fra spørgsmål om fysiologi til spørgsmål om mental tilstand. 

En bred vifte af kognitive processer er afhængige af TPJ. 

Forskning udføres ved at studere den rolle, TPJ spiller både med og uden læsioner, når de stimuleres. 

Forskning vedrører emner som Theory of mind, ud-af-kroppen-oplevelser , tidsmæssig-rækkefølge domme [tjek oversættelsen], moral osv.

Dette er et voksende område på grund af forekomsten af lidelser, der involverer TPJ såvel som på grund af vigtigheden af opfattelsen i hverdagsliv.

Sindets teori 

Sindets teori (Theory of mind) kræver samarbejde mellem funktionelt relaterede regioner i hjernen for at danne sondringen mellem sin egen mentale tilstand og forståelse for andres mentale tilstande, så vi kan genkende, forstå og forudsige adfærd hos andre. [1] 

Generelt er Theory of mind, teorien om sind, en proces, der er formidlet af det dopaminerge-serotonerge system, som involverer TPJ såvel som andre tilknyttede regioner, der er nødvendige for mentalisering. [1] 

Nyere undersøgelser antyder, at både venstre hjernehalvdels TPJ, der arbejder i forbindelse med frontal cortex, og højre hjernehalvdels TPJ, der er involveret i repræsentationen af ​​mentale tilstande; 

TPJ er særlig aktiv i at skelne mellem mentale tilstande af personen selv og andres mentale tilstand. 

En undersøgelse i Nature Neuroscience fra 2004 beskriver, hvordan TPJ er involveret i behandling af socialt relevante signaler, herunder blikretning og målrettet handling. Læsioner i dette område af hjernen resulterer i en nedsat evne til at opdage en anden persons overbevisninger/tanker . [8] 

Der sker en stigning i aktiviteten i TPJ, når patienter optager læser om eller ser billeder vedrørende andre folks overbevisninger/tanker, men ikke mens de observerer information om fysisk kontrolstimuli. [2] 

Nogle undersøgelser har imidlertid vist, at TPJ sammen med den cingulære cortex er mere specifikt involveret i attributten overbevisninger/tanker, hvorimod processen med at mentalisere mere generelt er mere forbundet med den mediale præfrontale cortex.[19] 

En anden undersøgelse fra 2012 identificerer betydningen af ​​TPJ ved både lavt niveau, såsom simpel diskrimination og højt niveau, såsom evnen til empati. [23] 

I juli 2011 præsenterede forskere en gennemgang i Neuropsychologia af en model for det mentaliserende netværk, og konstaterede, at mentale tilstande først registreres i TPJ. [1] 

TPJ er sammensat af to adskilte anatomiske regioner,  inferior parietal lobe (IPL) og de kaudale dele af  superior temporale sulcus (pSTS), og begge er aktive i processen med at skelne mellem mentale tilstande hos forskellige individer; det er således sandsynligt, at denne skelnen er resultatet af kombinationen og koordineringen af ​​disse to dele af TPJ. [1] 

Derudover er den højre hjernehalvdels TPJ involveret i den ventrale opmærksomhedsstrøm og bidrager til evnen til at fokusere opmærksomheden på en bestemt stimuli eller et bestemt mål. 

Det er også blevet observeret, at interaktionen og kommunikationen mellem dorsale og ventrale nervesignaler involverer TPJ. [1]

Udelukkende oplevelser [tjek oversættelse] 

TPJ er også en afgørende struktur for selvbearbejdning. [24] 

Flere neuro-imaging-undersøgelser har vist en aktivering af TPJ under forskellige aspekter af selvbearbejdning, såsom visuo-rumligt perspektiv, sondring mellem sig selv og andre, eget mentale kropsbillede og vestibulær og multisensorisk integration. [25] 

Skader i TPJ er blevet knyttet til oplevelser uden for kroppen (OBE), følelsen af ​​at man befinder sig uden for sin fysiske krop. [26]

En ude-af-kroppen følelse (OBE) defineres ved tilstedeværelsen af ​​tre karakteristika: disembodiment, indtrykket af at se verden fra et fjernt og hævet visuo-rumligt perspektiv og indtrykket af at se sin krop fra dette ydre perspektiv. [27] 

En ude-af-kroppen følelse (OBE) forekommer for det meste hos mennesker med epilepsi eller migræne, men ca. 10% af den raske befolkning oplever også ude-af-kroppen følelser en eller to gange i livet. [28] 

En ude-af-kroppen følelse forekommer normalt spontant og er af kort varighed, hvilket gør ude-af-kroppen følelser vanskelige at studere. 

Her er et eksempel på en patient, der beskriver, hvad han eller hun oplevede under en ude-af-kroppen følelse :

"Jeg lå i sengen og var ved at falde i søvn, da jeg havde et tydeligt indtryk af, at" jeg befandt mig oppe i loftsniveau og så ned på min krop i sengen. Jeg blev meget forskrækket og bange; øjeblikkeligt [bagefter] følte jeg at være tilbage i sengen igen. " [3]

Det antydes, at ude-af-kroppen følelse skyldes multisensorisk nedbrydning i TPJ, der forstyrrer forskellige aspekter af selvforarbejdning, såsom illusorisk reduktion, illusorisk selvplacering og illusorisk perspektiv. [3] 

Hjernen integrerer forskellige sensoriske input for at skabe en repræsentation af kroppen og dens placering i omgivelserne.  Det kræver en vis hæmning af afvigende input for at give sammenhæng, men i nogle tilfælde er disse afvigende input så stærke og kommer fra mere end én sensorisk kilde, at det fører til to forskellige repræsentationer af ens egen krop. [28] 

Denne multisensoriske nedbrydning ved TPJ fører til en ude-af-kroppen følelse. En elektromagnetisk stimulering af højre hjernehalvdels TPJ i en patient med epilepsi inducerede en ude-af-kroppen følelse. [29] Disse oplevelser er tæt knyttet til skizofreni og fantom-lem .

Midlertidig orden dom [tjek oversættelse] 

Midlertidig orden [tjek oversættelse] er arrangementet i tid. Ved at bedømme dette kan man forstå, hvordan vi behandler ting. 

Midlertidige ordrevurderinger [tjek oversættelse] kræver, at en person bestemmer den relative timing mellem to rumligt adskilte begivenheder. 

I et studie skulle forsøgspersoner bestemme rækkefølgen af ​​to ting såvel som hvilken ting, der passer bedst til en bestemt egenskab. Hvad der blev lært af denne undersøgelse, var, at under identificering af rækkefølge eller udseende, viste fMRI- studier, at der var bilateral aktivering af TPJ. 

Når det kommer til objekt-karakterisering baseret på en egenskab, blev det bemærket, at der kun var aktivering af venstre hjernehalvdels TPJ. 

TPJ er involveret i "når" -banen i hjernen. [30]

Moral 

En del af at dømme, hvor dygtig en handling var, om nogen er en "god person" eller hvad man burde gøre, adskiller moral (blandt andre overvejelser) efter en persons intention. Dette gælder såvel selvvurdering som andre. [Tjek oversættelse]

Lægemidler, der virker på TPJ, hjælper individet med at forstå egne følelser: TPJ tillader tilknytning af følelser med begivenheder eller enkeltpersoner og hjælper med enhver beslægtet beslutningsproces. 

Undersøgelser viser også en sammenhæng mellem Theory of Mind og moralsk vurdering, hvilket yderligere implicerer rTPJ i moral-kognition. [31] [32]

Der kan dog opstå fejl i denne følelsesmæssige behandling, når patienter har læsioner i TPJ, eller når hjernen er elektrisk stimuleret. 

Transkranial magnetisk stimulering (TMS) til rTPJ ser ud til at påvirke individets evne, når personen skal træffe moralske beslutninger, til at overveje andre personers mentale tilstande. [33] [TJek oversættelse]

Patienternes generelle evne til at bedømme moralscenarier blev ikke åbenlyst forringet, men det så ud til, at det specifikt påvirkede, hvor meget de integrerede en hovedpersons overbevisning ind i dommen – kun påvirker dommen i et scenarie, hvor hovedpersonen eksplicit har til hensigt og så bevidst agerer for at forårsage betydelig skade, men helt mislykkes udelukkende på grund af en forkert overbevisning (om brugt værktøj / våben).   [TJek oversættelse]

Transkranial magnetisk stimulering (TMS) kan bruges til at afbryde neurale aktiviteter i rTPJ lige før en patient skulle tage en moralsk beslutning eller under denne beslutningsproces – hvilket udgør to forskellige testmiljøer – men de eksperimentelle resultater blev ikke påvirket herved.

OVENSTÅENDE ER EN OVERSÆTTELSE AF ENGELSK WIKIPEDIA OM TPJ

Leave a Reply